Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 03-07-2018

Tørke i majs

Majsen på lette jordtyper uden vanding står ”stand by” og venter på vand, så den kan fortsætte udviklingen.

Majsen er påvirket af tørken mange steder - mest på de letteste jordtyper og i områder med mindst regn.

Majsen ”sover” om dagen, hvis der mangler vand. Majsplanterne lukker delvis spalteåbningerne og ruller bladene sammen for at modvirke fordampning. Så længe planterne er i live, står planterne ”standby” og venter på, at der kommer vand, så de kan gennemføre deres livscyklus, dvs. blomstre og danne kolber og kerner. Vandmangel udsætter modning og høsttidspunkt.

Er planterne døde, høstes og ensileres planterne, og der etableres evt. en grønafgrøde, når der er kommet tilstrækkelig nedbør til at sikre etableringen. Se PlanteNyt herom. Majsen kan evt. høstes om natten for at sænke tørstofindholdet.

Tidlig høst af majs med henblik på eventuelt at etablere en ny grønafgrøde senere er dog kun aktuel, hvis stort set alle planterne i marken er døde.

Vandingsforsøg i majs i det tørre år 1976

I det meget tørre år 1976 er der udført forsøg med vanding på JB 1 på Jyndevad Forsøgsstation (Kilde: Statens Planteavlsforsøg, beretning nr. 1615, 1986). Rodzonekapaciteten på Jyndevad Forsøgsstation er ca. 60 mm. Forsøgsstationen ligger vest for Tinglev i Sydjylland. Tabel 1 viser mængden af nedbør fra maj til september i 1976 og normalnedbør på Jyndevad Forsøgsstation. Forsøgsplanen er vist i tabel 2.

Tabel 1. Nedbør på Jyndevad Forsøgsstation
  1976, mm Normal for Jyndevad, mm
Maj 74 50
Juni 15 49
Juli 17 81
August 14 106
September 58 80
Juni-August 46 236
Tabel 2. Forsøgsplan og resultater
Forsøgsled Vanding ved mm underskud Vanding i alt, mm

Udbytte, FE pr. ha
 Før blomstring Under blomstring  Efter blomstring  Kolber  Stængel  I alt 
1. Ingen vanding 0 347 2.706 3.053
2. 15 45 45 255 11.291 1.616 12.907
3. 45 15 45 255 11.546 1.006 12.552
4. 45 45 15 255 11.014 792 11.806
5. 15 15 15 330 12.747 1634 14.381

I forsøget har udbyttetabet været 75 pct. uden vanding. I 1976 var der tørke i både juni, juli og august. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvor galt det går i 2018.

Vandingsforsøg i majs 2010 til 2013

I 2010 til 2013 er der udført markforsøg med vanding af majs på Jyndevad Forsøgsstation, se Oversigt over Landsforsøgene 2013, side 418-420. I markforsøgene har der ikke været tørre perioder i samme omfang som i år.

I 2013 er der på Jyndevad Forsøgsstation også udført vandingsforsøg i specialanlæg, hvor regn er udelukket ved hjælp af et rullende tag. I dette forsøg er majsen tørkestresset i længere perioder i fire behandlinger før – og fire behandlinger efter – blomstring. Figur 1 viser udbyttet som funktion af den relative fordampning.

Udbyttet er halveret ved en relativ fordampning på 70 pct. Udbyttetabet har været af samme størrelsesorden før og efter blomstring. På grund af lange dage og høje temperaturer tager det kortere tid i forsommeren at oparbejde en stor nedgang i fordampningen end i sensommeren og om efteråret. For eksempel har der med et vandunderskud på 45 mm kun skullet 17 dage til i forsommeren til at nå ned på 70 pct. af den potentielle fordampning men 29 dage i efteråret til at reducere fordampningen til knap 80 pct.


Figur 1. Relativt udbytte af majs i tørkestressede behandlinger i forhold til fuldt vandet
som funktion af den relative fordampning i både specialanlæg og markforsøg. Tallene
viser antal dage, hvor jordvandsunderskuddet har været større end 45 mm i de
forskellige forsøgsled.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 03-07-2018 Oprettet: 03-07-2018 Revideret: 03-07-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

13.06.19: Grovfoderekskursion 2019
Grovfoderekskursionen er i Sydjylland i år. Program følger.
01.01.19
Sortsvalgmajs.dk beregner økonomien i majssorter på din bedrift
Du kan også se sandsynligheden for at sorterne kan modne i dit område og resultater fra sortsforsøgene.
14.12.18
Græsinfo er opdateret med nyeste forsøgsresultater
Regnearket Græsinfo er opdateret med nye resultater fra sortsafprøvningen 2018. Tjek om din græsblanding indeholder de beds...
11.12.18
Majssorter 2019
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.
23.11.18
Tørken gav høj fordøjelighed af majsen
Indholdet af NDF blev lavt og fordøjeligheden høj som en konsekvens af tørken. Det gav, sammen med et pænt stivelsesindhol...
16.11.18

Læs også