Feedback Form

  

Oprettet: 06-04-2018

Loft på fosfor – hvad kan betale sig?

SEGES har undersøgt økonomien i fem alternativer til traditionel placering af startgødning til majs.

 

KONKLUSION:

Man skal placere den mængde fosfor, som er til rådighed, hvis der er mere end fem-syv kg fosfor pr. ha til rådighed i startgødning til majs (alternativ 1).

Hvis der er mindre end fem-syv kg fosfor pr. ha til rådighed, bør man undersøge mulighederne for at få placeret gylle eller få afsat gylle.

Dette forår skal alle for første gang indrette sig efter et fosforloft. SEGES har derfor foretaget beregning af økonomien for fem alternativer til traditionel placeret fosfor som startgødning til majs.

Afsætning af gylle er kun interessant, hvis man som minimum kan spare udbringningsomkostningerne. Beregningerne viser desuden, at placering af mikrogranulatgødningen Physiostart direkte i såsporet ikke er økonomisk interessant ved nogen af belægningsgraderne på grund af den høje pris på fosfor (alternativ 4).

Alternativ 1.

Der placeres den mængde fosfor,
som er til rådighed. Det er 12,7 kg, 11,8 kg, 7,6 kg, 3,7 kg og 0,3 kg fosfor pr. ha ved en belægningsgrad på henholdsvis 170 kg, 200 kg, 210 kg, 220 kg og 230 kg kvælstof pr. ha.

Alternativ 2.

Gylle afsættes til naboen uden beregning, så der kan placeres 12,7 kg fosfor pr. ha ved alle belægningsgrader. Leverandøren af gylle betaler udbringningsomkostningerne og får ingen betaling for N, P og K i den afgivne gylle.

Alternativ 3.

Naboen henter selv gylle i tanken, så der kan placeres 12,7 kg fosfor pr. ha. Leverandøren sparer udbringningsomkostningerne, men får ingen betaling for næringsstofferne. Kun N og K sættes til værdi.

Læs også: Type 2 korrektion måske en hjælp ved fosforloft

Alternativ 4.

I stedet for at placere en traditionel NP-gødning 5 cm under og 5 cm ved siden af frøene, købes mikrogranulatgødningen Physiostart, som er beregnet til at placere i såsporet. Anbefalet dosering er 25 kg gødning pr. ha svarende til 3 kg fosfor pr. ha. Den indeholder 8,0 pct. kvælstof, 12,2 pct. fosfor, 9,2 pct. svovl, 2 pct. zink og plantehormoner. I Landsforsøg i 2007 virkede 3 kg fosfor pr. ha i Physiostart placeret i såsporet på niveau med 7 kg fosfor pr. ha i en traditionel placeret startgødning. Det er merudbyttet for 7 kg fosfor pr. ha, der er regnet med i dette alternativ.

Alternativ 5.

Gyllen til majs placeres under såsporet, og der placeres ikke fosfor i en NP-gødning. I forsøg i 2016 og 2017 har majs med placeret gylle og uden startgødning givet større udbytte end majs med traditionel nedfældet gylle og med startgødning. I beregningerne er regnet med samme udbytte som ved traditionel placering af 12,7 kg fosfor pr. ha.

Læs også: Placeret gylle kan erstatte fosfor til majs

I figur 1 er vist nettogevinsten ved de forskellige alternativer og ved de forskellige belægningsgrader. (Klik på figur for bedre læsbarhed)

Forudsætninger for beregningerne:

  • Majsudbyttet er 12 ton tørstof pr. ha.
  • Der er regnet med normindhold i husdyrgødningen og med priserne 6,40 kr., 10 kr., 90 kr., 5,60 kr. pr. kg N, P og K.
  • Udbringningsomkostningerne for gylle er sat til 22 kr. pr. ton.
  • For placering af gylle er regnet med en merpris på 250 kr. pr. ha.
  • I mikrogranulatgødningen Physiostart er prisen på fosfor 158 kr. pr. kg.
  • En afgrødeenhed er sat til 90 kr.

 

Læs også: Mindre fosfor med hestebønner i rationen 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2018

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sortsvalgmajs.dk beregner økonomien i majssorter på din bedrift
Du kan også se sandsynligheden for at sorterne kan modne i dit område og resultater fra sortsforsøgene.
14.12.18
Græsinfo er opdateret med nyeste forsøgsresultater
Regnearket Græsinfo er opdateret med nye resultater fra sortsafprøvningen 2018. Tjek om din græsblanding indeholder de beds...
11.12.18
Majssorter 2019
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.
23.11.18
Tørken gav høj fordøjelighed af majsen
Indholdet af NDF blev lavt og fordøjeligheden høj som en konsekvens af tørken. Det gav, sammen med et pænt stivelsesindhol...
16.11.18
Følg tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs
I fem marker fordelt over det meste af landet følges tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs frem til høs...
05.10.18