Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-12-2012

Miljøstrategi, MTK, Biologisk luftrensning 

Oprettet: 21-12-2009

MTK - Biologisk luftrensning

Ammoniakfordampning og lugt fra svinestalde kan reduceres ved biologisk luftrensning. Læs på denne side om fordele og ulemper, om effekt og økonomi - og se og hør svineproducent Erik Winther Andersens erfaringer med biologisk luftrensning.

Sådan fungerer biologisk luftrensning

Ammoniakfordampning og lugt fra svinestalde kan reduceres ved biologisk luftrensning. Luften fra stalde renses ved at ventilationsluften ledes igennem filtre, der overrisles med vand. På filtrene lever der mikroorganismer, som omdanner ammoniak til nitrat og nitrit. Derudover nedbryder mikroorganismerne lugtstoffer. Væsken, der indeholder nitrat, nitrit og ammonium, ledes til gyllebeholder. Der er usikkerhed omkring hvor stor en andel af kvælstofforbindelserne, der kan udnyttes af afgrøderne.

 

Biologisk luftrensning kan både etableres til rensning af 100% af luften og til rensning af en mindre andel af luften (delrensning). Ved at rense 20% af luften fra stalden (delrensning), kan man reducere ammoniakfordampningen med ca. 60%. Omkostningerne til etablering og drift af delrensning er markant billigere end ved fuldrensning af staldluften, mens den relative effekt er markant højere. Ved delrensning bliver omkostningerne pr. kg N reduceret, og derfor markant mindre end ved fuldrensning af luften.

 

Hvis anlægget skal anvendes til reduktion af lugt, skal det ofte have kapacitet til 100% luftrensning. Ved biologisk luftrensning kan der forekomme problemer med tilstopning af filtre og driftsstop.   

 

Bag om biologisk luftrensningsanlæg til 30.000 smågrise

Erik Winther Andersen og hans familie driver landbrug ved Tistrup. De har drevet landbrug i 27 år. Erik Winther Andersen har 2 staldanlæg. I vinteren 2005/2006 blev der lavet en stor omvæltning i svineproduktionen. Der blev udvidet til 1.150 søer på den ene ejendom og til en produktion af omkring 30.000 smågrise på den anden ejendom. Der blev i forbindelse med udvidelsen krævet at ammoniakfordampningen fra staldanlægget med smågrise ikke måtte øges. Der blev derfor etableret biologisk luftrensning. Familien driver omkring 300 ha. 

 

Skov A/S, der har leveret anlægget, udvikler og følger stadig anlægget.

 

Video

På videoen vises et eksempel på erfaringer med biologisk luftrensning. Klik på linket til video og hør Erik Winther Andersen fortælle om sine erfaringer med biologisk luftrensning.
 

Video: MTK - Biologisk luftrensning
Video: Biologisk luftrensning

Det understreges, at videoen er et udtryk for en enkelt-persons erfaringer, og dermed ikke nødvendigvis afspejler DLBR/ Landscentrets holdning omkring emnet.

 

Effekt – Biologisk luftrensning

Ammoniak

Ammoniakfordampning fra svinestalde kan reduceres med 30-70%. Hvor meget ammoniak, der reduceres, afhænger bl.a. af hvor stor en del af luften, der renses. En biologisk luftrenser kan rense ned til 1,2-2,4 ppm, uanset hvilken koncentration af ammoniak, der er i den urensede luft

Lugt

Lugt fra svinestalde kan reduceres med 30% under sommerforhold. Hvis anlægget skal anvendes til reduktion af lugt, skal det ofte have kapacitet til at rense 100% af luften

Arbejdsmiljø

Ingen påvirkning af arbejdsmiljø

Energi

Der vil være et øget energiforbrug til drift af pumper og til ventilation

Dyrevelfærd

Det er vigtigt, at staldens ventilation og luftrenser fungerer. I modsat fald kan indeklima i staldene blive dårligt og medføre forringet dyrevelfærd

Mark

Væsken fra luftrensningen indeholder ammonium, nitrat og nitrit. Der er usikkerhed omkring hvor stor en andel af kvælstofforbindelserne, der kan udnyttes af afgrøderne
Anvendelse – Biologisk luftrensning

Nye stalde

Anvendes primært i nye stalde

Eksisterende stalde

Lufterensning er en integreret del af staldens samlede ventilationssystem. Ved bygning af nye stalde dimensioneres ventilationssystemet under hensyntagen til luftrensningen. Biologisk luftrensning kan ikke anvendes i eksisterende stalde med mindre stald og ventilationssystem er forberedt til biologisk luftrensning

  
 
 
 

Økonomi – Biologisk luftrensning

Etableringspris

Etableringsprisen afhænger af om der skal være 100 % luftrensning eller en mindre andel af luften skal renses. Prisen på etablering af luftrensning afhænger desuden af staldens størrelse.

 

Ved 100 % luftrensning er merinvesteringen pr. stiplads i ca. 500 kr. pr. stiplads uafhængigt af antal stipladser.

 

Ved etablering af delrensning er etableringen væsentlig billigere pr. stiplads for store besætninger end for små besætninger. Ved 20 % luftrensning koster det ca. 200 kr. pr. stiplads ved 75 dyreenheder og ca. 100 kr. pr. stiplads ved 250-950 dyreenheder

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger er udgifter til vand, el, vedligeholdelse og arbejdstimer til rengøring af filtre.

 

For driftsomkostningerne er det tilsvarende etableringsomkostninger, at ved 100 % luftrensning er omkostningerne pr. stiplads uafhængig af besætningen størrelse. Ved delrensning bliver driftsomkostningerne billigere pr. stiplads for større besætninger. For 250-950 dyreenheder er meromkostningerne pr. stiplads samme niveau

 

 
 
 

Fordele – Biologisk luftrensning

Reducerer både fordampning og lugt

Eneste tilgængelige teknik som både kan reducere ammoniakfordampning og lugt fra stalde

Ingen kemikalier

Kræver ingen kemikalier, dermed undgår man håndtering af kemikalier

Stor kapacitet

Kapacitet til stor besætning

Dimensionérbart system

Det er et fleksibelt system der kan dimensioneres til et at reducere ammoniakfordampning så det opfylder myndighedskrav for en given ammoniakfordampning

 


Ulemper – Biologisk luftrensning

Anlægs- og driftsomkostninger

Høje anlægs- og driftsomkostninger ved 100% luftrensning

Tilstopning af filtre

Tilstopning af filtre og driftsstop forekommer

Tidsforbrug

Tidsforbrug til overvågning og rensning af filtre


  

Driftssikkerhed

Ved biologisk luftrensning forekommer der problemer med tilstopning af filtre. Ved tilstopning af filtre øges energiforbruget, luftgennemstrømning i filtret nedsættes og efterfølgende nedsættes luftskifte i staldene.  Nedsat luftskifte i stalde kan medføre driftsproblemer i stald i form af dårligt indeklima og dermed forringet dyrevelfærd. Det er derfor vigtigt at indarbejde en rutine for jævnlig vask af filtre. Skov A/S har udviklet en automatisk vaskerobot til renholdelse af filtrene. Denne testes for driftssikkerhed.

  

Biologisk luftrensning er endnu ikke blevet testet for driftsikkerhed. Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion har foretaget en vurdering af driftssikkerhed for flere teknologier. Det forventes at man fra starten af 2010 kan se vurderingen og konklusionen på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. Klik her.

 

Udbredelse

Der er etableret omkring 35 anlæg med biologisk luftrensning i Danmark. Prisen for biologisk luftrensning kan være en væsentlig årsag til, at der ikke er etableret flere anlæg. Desuden kan en væsentlig årsag også være at biologisk luftrensning er en nyere og ikke velgennemprøvet teknologi.

 

 

Kildehenvisninger

Udkast til BAT-blad om Biologisk luftrensning. Klik her.  
  

"Udredningsrapport for teknologier – med særligt henblik på miljøeffektive teknologier til husdyrproduktionen", der er udarbejdet på opdrag fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

 

Sidst bekræftet: 08-12-2010 Oprettet: 21-12-2009 Revideret: 21-12-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Klimachef

Hans Roust Thysen

Center for Klima & Bæredygtighed


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14
Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.
11.03.05

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri