Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-12-2012

Miljøstrategi, MTK, Forsuring af kvæggylle 

Oprettet: 21-12-2009

MTK - Forsuring af kvæggylle

Ammoniakfordampning fra stald og lager fra kvægstalde kan reduceres væsentligt ved forsuring. Læs på denne side om fordele og ulemper, om effekt og økonomi - og se og hør landmand Ole Andersens erfaringer med forsuring af kvæggylle.

 

Sådan fungerer forsuring af kvæggylle

Ammoniakfordampning fra stald og lager fra kvægstalde kan reduceres væsentligt ved forsuring. Ved forsuring sænkes pH i gyllen, hvorved en del af gyllens indhold af ammoniak omdannes til ammonium. Ammonium fordamper ikke. Forsuringen sker ved at gyllen pumpes ud i en procestank, hvor der tilsættes svovlsyre. Gyllen pumpes herefter dels tilbage i gyllekanaler og dels til gyllebeholder. Forsuring af gylle reducerer dermed ammoniakfordampningen fra både stald og lager.

 

 

Bag om gylleforsuringsanlæg til 400 køer

Ole Andersen driver i samarbejde med sin bror Poul Erik Andersen en malkekvægsbedrift ved Holstebro. Ole Andersen er uddannet automekaniker og købte sin fars halvdel af Blæsbjerg I/S for omkring 4 år siden. Staldanlægget var dengang ret nedslidt. Ole og Poul Erik Andersen ville gerne fortsætte med at arbejde med køer, og der blev derfor søgt om miljøgodkendelse til opførelse af ny kostald og udvidelse af kvægholdet. Der er 400 køer på ejendommen. Blæsbjerg I/S driver omkring 400 ha, heraf er omtrent det halve areal lejet.

 

 

Video

På videoen vises et eksempel på erfaringer med forsuring af kvæggylle. Klik på linket til video og hør Ole Andersen fortælle om sine erfaringer med forsuringsanlæg.

Video: MTK - Forsuring af kvæggylle
Video: Forsuring af kvæggylle

Det understreges, at videoen er et udtryk for en enkelt-persons erfaringer, og dermed ikke nødvendigvis afspejler DLBR/ Landscentrets holdning omkring emnet.

Effekt – Forsuring af kvæggylle

Ammoniak

Ammoniakfordampning fra stald kan reduceres med omkring 50% i forhold til spaltegulve. Med forsuring er emissionen 4% fra stald og 1% fra lager

Lugt

Der er ikke dokumenteret effekt på lugtemission fra stald. Der kan forekomme øget lugt ved pumpning af gylle i forbindelse med tilsætning af svovlsyre

Arbejdsmiljø

En lavere koncentration af ammoniak i stalden vil alt andet lige forbedre arbejdsmiljøet

Energi

Der vil være et øget energiforbrug, hovedsagligt til pumpning af gylle

Lager

Der kan være problemer med at holde et naturligt flydelag ved forsuret gylle. Da det er lovpligtigt at have tæt overdækning af gyllebeholder, kan konsekvensen blive, at der skal etableres fast overdækning på gyllebeholder

Mark

Indholdet af kvælstof og svovl i forsuret gylle er  - på grund af den lavere ammoniakfordampning i stalden - højere end i ubehandlet gylle. Det højere indhold af næringsstoffer i gyllen kan give højere udbytter. Det kan også nedsætte behovet for indkøb af handelsgødning. Størrelsen af udbringningsarealer, man selv har rådighed, over bør inddrages, når investering i forsuringsanlæg overvejes. Jo større areal, man selv har rådighed over, jo bedre kan man udnytte det højere indhold af næringsstoffer i forsuret gylle.
Anvendelse – Forsuring af kvæggylle

Nye stalde

Anvendes primært i nye stalde

Eksisterende stalde

Efter nærmere vurdering kan forsuring anvendes i eksisterende stalde. Det skal bl.a. vurderes, om betonen har så høj kvalitet, at den kan tåle at gyllen tilsættes syre. Prisen for det samlede anlæg kan blive væsentligt højere i eksisterende stalde, såfremt der skal ske ændringer i eksisterende stald for at få anlægget til at fungere

Økologiske bedrifter

Økologiske bedrifter kan ikke anvende gylleforsuring, da de nuværende økologiregler ikke giver mulighed for at anvende svovlsyre på bedriften. Denne begrænsning skal man også være opmærksom på, selv om man ikke selv er, eller ønsker at være økolog, da man også bliver begrænset i at afsætte gyllen til en økolog.

Mekanisk udmugning

Kan ikke anvendes i stalde med mekanisk udmugning (linespil)
Økonomi – Forsuring af kvæggylle

Etableringspris

Det koster typisk 700.000 – 1.000.000 kr. at etablere forsuringsanlæg på kvægstaldanlæg. Jo større dyrehold, der er tale om, des billigere bliver det pr. sengebås at investere i forsuringsanlæg

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger består primært af udgifter til svovlsyre, el og vedligehold. De årlige driftomkostninger varierer og afhænger bl.a. af markedsprisen på svovlsyre

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om økonomi på: BAT-blad om Svovlsyrebehandling af kvæggylle. Klik her
Fordele – Forsuring af kvæggylle

Sikker effekt

Sikker effekt på reduktion af ammoniakfordampning fra stald, lager og udbringning

Stor kapacitet

Kapacitet til stor besætning                 

Homogenitet

Kvæggyllen bliver mere homogen og nemmere at arbejde med
Ulemper – Forsuring af kvæggylle

Anlægs- og driftsomkostninger

Høje anlægs- og driftsomkostninger

Økologi

Kan ikke anvendes ved økologisk produktion

Flydelag

Svært at opretholde naturligt flydelag ved forsuret gylle

Mekanisk udmugning

Kan ikke anvendes i stalde med mekanisk udmugning

 

 

Driftssikkerhed

Forsuring af kvæggylle er endnu ikke testet for driftsikkerhed.
 

Udbredelse

Der er etableret omkring 10 forsuringsanlæg på kvægejendomme i Danmark. Prisen for forsuringsanlæg kan være en væsentlig årsag til, at der ikke er etableret flere anlæg.

 

Kildehenvisning

BAT-blad om Svovlsyrebehandling af kvæggylle. Klik her.   

Sidst bekræftet: 08-12-2010 Oprettet: 21-12-2009 Revideret: 21-12-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Klimachef

Hans Roust Thysen

Center for Klima & Bæredygtighed


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14
Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.
11.03.05

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri