Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-12-2012

Miljøstrategi, MTK, Forsuring af svinegylle 

Oprettet: 16-12-2009

MTK - Forsuring af svinegylle

Ammoniakfordampning fra svinegylle kan reduceres væsentligt ved forsuring. Læs på den side om fordele og ulemper, om effekt og økonomi - og se og hør landmand Michael Rottbølls erfaringer med forsuring af svinegylle.

Sådan fungerer forsuring af svinegylle

Ammoniakfordampning fra stalde og lager på svinestalde kan reduceres væsentligt ved forsuring af gylle. Ved forsuring sænkes pH i gyllen, hvorved en del af gyllens indhold af ammoniak omdannes til ammonium. Kvælstof på ammonium form fordamper ikke. Forsuringen sker ved at gyllen pumpes ud i en procestank, hvor der tilsættes svovlsyre. Gyllen pumpes herefter dels tilbage i gyllekanaler og dels til gyllebeholder. Forsuring af gylle reducerer dermed ammoniakfordampningen fra både stald og lager.

 

 

Bag om forsuringsanlæg til 6.500 årlige slagtesvin

Michael Rottbøll driver i samarbejde med sin svigerfar og svoger landbrug i Nordjylland. Tilsammen drives der omkring 600 ha. Michael Rottbøll har et staldanlæg hvor der produceres omkring 6.500 slagtesvin om året. I forbindelse med udvidelse af slagtesvineproduktionen i 2002 blev der etableret forsuringsanlæg. Gyllen forsures både i eksisterende stald og i den staldbygning, der blev opført i 2002. De udgifter, Michael Rottbøll har ved drift af forsuringsanlægget, er øget strømforbrug, indkøb at svovlsyre og vedligeholdelse. Det varierer fra år til år hvor meget der skal repareres. Der bruges omkring 20.000 kg svovl om året. Samlet set koster driften af forsuringsanlægget omkring 10 kr. pr. produceret slagtesvin.

 

 

Video

På videoen vises et eksempel på erfaringer med forsuring af svinegylle. Klik på linket til video og hør Michael Rottbøll fortælle om sine erfaringer med forsuringsanlæg.

 

Video: MTK - Forsuring af svinegylle
Video: Forsuring af svinegylle

Det understreges, at videoen er et udtryk for en enkelt-persons erfaringer, og dermed ikke nødvendigvis afspejler DLBR/ Landscentrets holdning omkring emnet. 

 

Effekt – Forsuring af svinegylle

Ammoniak

Ammoniakfordampning fra stald kan reduceres med 65-70% afhængig af staldtypen. Med forsuring er ammoniakfordampning fra lager 1%

Lugt

Der er ikke dokumenteret effekt på lugtemission fra stald. Der kan forekomme øget lugt ved procestanken i forbindelse med pumpning af gylle i forbindelse med tilsætning af svovlsyre

Arbejdsmiljø

En lavere koncentration af ammoniak i stalden vil alt andet lige forbedre arbejdsmiljøet

Energi

Der vil være et øget energiforbrug, hovedsagligt pga. pumpning af gylle

Lager

Der kan være problemer med at holde naturligt flydelag ved forsuret gylle. Da det er lovpligtigt at have tæt overdækning af gyllebeholder, kan konsekvensen blive, at der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen

Mark

Indholdet af kvælstof og svovl i forsuret gylle er - på grund af den lavere ammoniakfordampning i stalden - højere end i ubehandlet gylle. Det højere indhold af næringsstoffer i gyllen kan give højere udbytter. Det kan også nedsætte behovet for indkøb af handelsgødning. Størrelsen af udbringningsarealer, som man selv har rådighed over, bør inddrages, når investering i forsuringsanlæg overvejes. Jo større areal man selv råder over, jo bedre kan man udnytte det højere indhold af næringsstoffer i forsuret gylle

 


 

Anvendelse – Forsuring af svinegylle

Nye stalde

Anvendes primært i nye stalde

Eksisterende stalde

Efter nærmere vurdering kan forsuring anvendes i eksisterende stalde. Det skal bl.a. vurderes om betonen har så høj kvalitet, at den kan tåle at gyllen tilsættes syre. Prisen for det samlede anlæg kan blive væsentligt højere i eksisterende stalde, såfremt der skal ske ændringer i eksisterende stald for at få anlægget til at fungere

Økologiske bedrifter

Økologiske bedrifter kan ikke anvende gylleforsuring, da de nuværende økologiregler ikke giver mulighed for at anvende svovlsyre på bedriften. Denne begrænsning skal man også være opmærksom på selv om man ikke selv er, eller ønsker at være økolog, da man også bliver begrænset i at afsætte gyllen til en økolog

  Økonomi – Forsuring af svinegylle

Etableringspris

Det koster omkring 1.000.000 kr. at etablere forsuringsanlæg på et svinestaldanlæg. Jo større dyreholdet er, det billigere bliver det pr. stiplads at investere i forsuringsanlæg

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger består primært af udgifter til svovlsyre, el og vedligehold. De årlige omkostninger varierer og afhænger bl.a. af markedsprisen på svovlsyre

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om økonomi på: BAT-blad om Forsuring af svinegylle.

 


Fordele – Forsuring af svinegylle

Sikker effekt

Sikker effekt på reduktion af ammoniak fordampning fra stald, lager og udbringning

Stor kapacitet

Kapacitet til stor besætning

 


Ulemper – Forsuring af svinegylle

Anlægs- og driftsomkostninger

Høje anlægs- og driftsomkostninger

Økologi

Kan ikke anvendes ved økologisk produktion

Flydelag

Svært at opretholde naturligt flydelag ved forsuret gylle

Strøelse

Uegnet hvis der anvendes store mængder strøelse

Lugtgener

Kan medføre lugtgener

 

Driftssikkerhed

Forsuring af gylle er ikke blevet testet for driftsikkerhed. Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion har foretaget en vurdering af driftssikkerhed for flere teknologier. Det forventes at man fra starten af 2010 kan se vurderingen og konklusionen på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside (link – klik

her).

 

 

Udbredelse

Der er etableret omkring 50 forsuringsanlæg på svinestalde i Danmark. Prisen for forsuringsanlæg kan være en væsentlig årsag til, at der ikke er etableret flere anlæg. Desuden kan en væsentlig årsag også være, at forsuring endnu ikke er testet for driftsikkerhed.

 

 

Kildehenvisninger

BAT-blad om Forsuring af svinegylle – klik her.  

   
"Udredningsrapport for teknologier – med særligt henblik på miljøeffektive teknologier til husdyrproduktionen" der er udarbejdet på opdrag fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Sidst bekræftet: 02-12-2011 Oprettet: 16-12-2009 Revideret: 16-12-2009

Forfatter

Anlæg & Miljø
Lene Højlund

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri