Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-12-2012

Miljøstrategi, MTK - Køling af gylle 

Oprettet: 21-12-2009

MTK - Køling af gylle

Ammoniakfordampning fra svinestalde kan reduceres ved køling af gylle i gyllekanaler. Læs på denne side om fordele og ulemper, om effekt og økonomi - og se og hør svineproducenterne Anne-Lise og Hans Juul Jessens erfaringer med køling af gylle.

 

Sådan fungerer gyllekøling

Ammoniakfordampning fra svinestalde kan reduceres ved køling af gylle i gyllekanaler. Gyllekøling etableres typisk ved, at køleslanger nedstøbes i bunden af gyllekanaler i forbindelse med byggeri af stalden. Køleslangerne forbindes til en varmepumpe. Den indvundne varme kan anvendes til opvarmning af klimastalde, pattegrisehuler i farestalde og det tilhørende stuehus. Det er væsentligt, om ens behov for opvarmning er så stort, at man kan anvende den indvundne varme. Det er derfor typisk staldanlæg med farestalde og/eller klimastalde, der har fordel af at have gyllekøling.

 

 

Bag om gyllekøling til produktionen af 76.000 smågrise

Anne-Lise og Hans Juul Jessen ejer en svineproduktion ved Varde. Det er en bedrift med 2.400 søer og omkring 400 ha markjord. I alt produceres 76.000 smågrise om året. Hans Juul Jessen har tidligere arbejdet som smed og har også arbejdet som fodermester. I 1997 gik Hans Juul Jessen i I/S på Midtgård. I 1999 købte han hele Midtgård og noget mere areal. Siden da har bedriften udviklet sig til en større bedrift, både hvad angår areal og svineproduktionen. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet har der været behov for at finde en løsning til reduktion af ammoniakfordampning fra staldene. Der blev valgt gyllekøling.

 

 

Video

På videoen vises et eksempel på erfaringer med gyllekøling. Klik på linket til video og hør Hans Juul Jessen fortælle om sine erfaringer med gyllekøling.
 

Video: MTK - Køling af gylle
Video: Køling af gylle

 

Det understreges, at videoen er et udtryk for en enkeltpersons erfaringer, og dermed ikke nødvendigvis afspejler DLBR/ Landscentrets holdning omkring emnet.

 

Effekt – Køling af gylle

Ammoniak

Hvor meget ammoniakfordampningen reduceres med ved køling afhænger af staldtype og den specifikke køleeffekt. Typisk kan køling reducere ammoniakfordampningen fra stald med 10-30%

Lugt

Der er ikke dokumenteret effekt på lugtemission fra stald

Arbejdsmiljø

En lavere koncentration af ammoniak i stalden vil alt andet lige forbedre arbejdsmiljøet

Energi

Energiforbruget er betydeligt og går primært til drift af cirkulationspumper og varmepumpe. Energibalancen afhænger af muligheden for at anvende den indvundne varme. Hvis varmen ikke kan anvendes, bliver teknologien meget dyr på grund af det store energiforbrug til køling af gyllen.

Lager og mark

Ammoniakfordampningen er lavere fra stalden, hvilket medfører et højere indhold af kvælstof i gyllen. Ud over et lidt højere udbytte i marken, medfører køling et marginalt forøget tab af ammoniak fra lager og udbringning af gyllen.

 

Anvendelse – Køling af gylle

Nye stalde

Anvendes i nye stalde med gyllekanal eller med linespil

Eksisterende stalde

Efter nærmere vurdering kan køling anvendes i eksisterende stalde med gyllekanal. Det kan ske ved at køleslangerne eftermonteres ovenpå kanalbunden. Prisen kan blive væsentligt højere i eksisterende stalde, såfremt der skal ske ændringer i den eksisterende stald for at få anlægget til at fungere.

Eksisterende stalde med linespil

Kan ikke anvendes i eksisterende stalde med linespil

 

Økonomi – Køling af gylle

Etableringspris

Anlægsomkostninger afhænger af besætningsstørrelse. Eksempelvis er anlægsomkostningerne for besætninger på 500 dyreenheder 300.000-400.000 kr., og for besætninger på 950 dyreenheder er anlægsomkostningerne omtrent 1.000.000 kr.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger afhænger af muligheden for at anvende den indvundne varme. Hvis man kan genanvende al varmen, er det normalt billigere i drift end uden køling. Ved gyllekøling er driftsomkostningerne primært til forbrug af el.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om økonomi på: BAT-blad om Køling af gyllen i svinestalde. Klik her

 

Fordele – Køling af gylle

Indvinding af varme

Indvinding af varme, der kan anvendes til rumopvarmning og til forvarmning af vand

Kendt teknik

Driftsikker og gammelkendt teknik

Arbejdsforbrug

Lille arbejdsforbrug

 

Ulemper – Køling af gylle

Ikke tilstrækkelig reduktion

Ammoniakreduktion på 10-30 % vil i nogle tilfælde ikke være nok

Begrænset brug

Kan ikke anvendes i eksisterende stalde med linespil

Indvunden varme skal udnyttes

Gyllekøling bliver forholdsmæssigt for dyrt og bør ikke anvendes, hvis den indvundne varme ikke kan udnyttes

 

Driftsikkerhed

Gyllekøling består af velafprøvet, kendt teknologi og vurderes som en robust teknik med lang levetid, lav risiko for driftsstop og begrænset behov for vedligeholdelse.

 

 

Udbredelse

Udbredelse – Der er etableret omkring 300 gyllekølingsanlæg i Danmark.

En af årsagerne til, at der er så mange anlæg, er, at det er en forholdsvis billig teknologi, hvis man kan anvende varmen og dermed erstatte en anden varmekilde.

  

Kildehenvisninger

Udredningsrapport for teknologier – med særligt henblik på miljøeffektive teknologier til husdyrproduktionen, der er udarbejdet på opdrag fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

 

BAT-blad om Køling af gyllen i svinestalde

 

Side om gyllekøling på Landbrugsinfo

Sidst bekræftet: 08-12-2010 Oprettet: 21-12-2009 Revideret: 21-12-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Klimachef

Hans Roust Thysen

Center for Klima & Bæredygtighed


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14
Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.
11.03.05

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri