Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-12-2012

Miljøstrategi, MTK, Luftrensning med syre 

Oprettet: 21-12-2009

MTK - Luftrensning med syre

Ammoniakfordampning fra svinestalde kan reduceres væsentligt ved luftrensning med svovlsyre. Læs på denne side om fordele og ulemper, om effekt og økonomi - og se og hør svineproducent Jørgen Berths erfaringer med luftrensning med syre.

Sådan fungerer luftrensning med syre

Ammoniakfordampning fra svinestalde kan reduceres væsentligt ved luftrensning med svovlsyre. Luften fra stalden renses ved at ventilationsluften ledes igennem et filter, som overrisles med svovlsyreopløsning. På denne måde omdannes ammoniak fra luften til ammonium, som indeholdes i væsken fra renseprocessen. Kvælstof på ammoniumform fordamper ikke. Væsken fra renseprocessen er en svovlholdig ammoniumgødning, der ledes til gyllebeholder.

Ved at rense 20% af luften fra stalden (delrensning), kan man reducere ammoniakfordampningen med op til 60%. Omkostningerne til etablering og drift af delrensning er markant billigere end ved fuldrensning af staldluften, mens den relative effekt er markant højere. Ved delrensning bliver omkostningerne pr. kg N reduceret derfor markant mindre end ved fuldrensning af luften.

 

Ved luftrensning med syre forekommer der ofte problemer med tilstopning af filtrer, man bør derfor have en procedure for jævnligt at vaske filtrene. 

 

Bag om kemisk luftrensningsanlæg nær Natura 2000-område

Jørgen Berth driver i samarbejde med sin søn et landbrug ved Randers. Jørgen Berth er kemiingeniør. Jørgen Berths søn er landbrugsuddannet og står for den daglige drift. Staldanlægget er beliggende i nærheden af et Natura 2000–område. I forbindelse med udvidelse af svineproduktionen blev der krævet, at ammoniakfordampning fra staldanlægget ikke måtte øges. Derfor er der bl.a. etableret kemisk luftrensning. Al ventilationsluften ledes gennem kemisk luftrensning.  

 

 

Video

På videoen vises et eksempel på erfaringer med kemisk luftrensning. Klik på linket til video og hør Jørgen Berth fortælle om sine erfaringer med kemisk luftrensning.

Video: MTK - Luftrensning med syre
Video: Luftrensning med syre

Det understreges, at videoen er et udtryk for en enkelt-persons erfaringer, og dermed ikke nødvendigvis afspejler DLBR/ Landscentrets holdning omkring emnet. 

Effekt – Luftrensning med syre

Ammoniak

Ammoniakfordampning fra stald kan reduceres med omkring 90 %, hvis al luften renses. Der vil være lavere reduktion, hvis en mindre andel af luften renses

Lugt

Der er ikke dokumenteret effekt på lugtemission fra stald

Arbejdsmiljø

Ved forkert håndtering af syre er der risiko for ætsning. Man skal derfor være omhyggelig med sikkerhedsforanstaltninger

Energi

Der vil være et øget energiforbrug til drift af vandpumper og til ventilation

Mark

Hvis den opsamlede kvælstof udbringes, kan det påvirke markudbyttet positivt

 

 
 

Anvendelse – Luftrensning med syre

Nye stalde

Anvendes primært i nye stalde

Eksisterende stalde

Lufterensning er en integreret del af staldens samlede ventilationssystem. Ved bygning af nye stalde dimensioneres ventilationssystemet under hensyntagen til luftrensningen. Skal luftrensning anvendes i eksisterende stalde skal ventilationssystemet være forberedt til luftrensning. Prisen for det samlede anlæg kan blive meget høje i eksisterende stalde, såfremt etablering af luftrensning kræver store tilpasninger af det eksisterende ventilationssystem og/eller store ændringer i bygningen for at gøre plads til luftrenseren.

Økologiske bedrifter

Økologiske producenter kan ikke anvende kemisk luftrensning, da de nuværende økologiregler ikke giver mulighed for at anvende svovlsyre på bedriften

 
 

Økonomi – Luftrensning med syre

Etableringspris

Etableringsprisen afhænger om der skal være 100 % luftrensning eller en mindre andel af luften skal renses. Prisen på etablering af luftrensning afhænger desuden af staldens størrelse.

 

Ved 100 % luftrensning er merinvesteringen pr. stiplads i prisniveauet 400-500 kr. pr. stiplads og er næsten uafhængigt af antal stipladser. Ved etablering af delrensning er etableringen væsentlig billigere pr. stiplads for store besætninger end for små besætninger.

 

Ved 20 % luftrensning koster det ca. 300 kr. pr. stiplads ved 75 dyreenheder og ca. 100 kr. pr. stiplads ved 750 dyreenheder.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger er udgifter til syre, vand, el, vedligeholdelse og arbejdstimer til rengøring af filtre.

 

For driftsomkostningerne er det tilsvarende etableringsomkostninger, at ved 100 % luftrensning er omkostningerne pr. stiplads næsten uafhængig af besætningens størrelse. Ved delrensning bliver driftsomkostningerne billigere pr. stiplads, jo større besætningen er

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om økonomi på: BAT-blad om Luftvasker med syre. Klik her.

 
 

Fordele – Luftrensning med syre

Stor effekt

Stor effekt på ammoniak i stald ved 100 % luftrensning

Stor kapacitet

Kapacitet til stor besætning

Delrensning

Mulighed for delrensning

Dimensionérbart system

Det er et fleksibelt system der kan dimensioneres til et at reducere ammoniakfordampning så det opfylder myndighedskrav for en given ammoniakfordampning
Ulemper – Luftrensning med syre

Anlægs- og driftsomkostninger

Høje anlægs- og driftsomkostninger

Store omkostninger pr. kg N reduceret ved 100 % luftrensning

Tidsforbrug

Tidsforbrug til overvågning og rensning af filtre

Økologisk produktion

Kan ikke anvendes ved økologisk produktion

Servicering

De leverandører, der tidligere har solgt teknologien i Danmark er gået konkurs. Det er problematisk i forhold til servicering og videreudvikling af anlæggene


 

Driftssikkerhed

Ved kemisk luftrensning er der ofte problemer med tilstopning af filtre. Ved tilstopning af filtre påvirkes effektiviteten af rensning, og energiforbruget øges.  Ved tilstopning af filtre øges risikoen for driftsproblemer i stalden i form af dårligt indeklima og dermed forringet dyrevelfærd. Det er derfor vigtigt, at indarbejde en rutine for jævnlig vask af filtre; f.eks. en gang om måneden.

 

Kemisk luftrensning er ikke blevet testet for driftsikkerhed. Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion har foretaget en vurdering af driftssikkerhed for flere teknologier. Det forventes, at man fra starten af 2010 kan se vurderingen og konklusionen på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. Klik her 

 

Udbredelse

Der er etableret omkring 30 anlæg med kemisk luftrensning i Danmark. Prisen for kemisk luftrensning kan være en væsentlig årsag til, at der ikke er etableret flere anlæg. Desuden kan en væsentlig årsag også være, at kemisk luftrensning er en nyere og ikke velgennemprøvet teknologi.

Kildehenvisninger

BAT-blad om Luftvasker med syre. Klik her.      
 
"Udredningsrapport for teknologier – med særligt henblik på miljøeffektive teknologier til husdyrproduktionen", der er udarbejdet på opdrag fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

 

 

 

Sidst bekræftet: 08-12-2010 Oprettet: 21-12-2009 Revideret: 21-12-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Klimachef

Hans Roust Thysen

Center for Klima & Bæredygtighed


Af samme forfatter

Kvælstofdepositionens betydning for små isolerede søer i agerlandet
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
10.12.19
Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14
Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.
11.03.05

 MTK * Teknologier

Læs om fem miljø-teknologier
(klik på billederne)

MTK - Biologisk luftrensning
Biologisk
luftrensning

MTK - Forsuring af svinegylle
Forsuring
af svinegylle
MTK - Forsuring af kvæggylle
Forsuring
af kvæggylle
MTK - Køling af gylle
Køling
af gylle
MTK - Luftrensning med syre
Luftrensning
med syre

 MTK * Projektfinansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra

Det Europæiske Fællesskab
og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri