Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2014

Økonomi 

Oprettet: 02-10-2008

Balanced scorecard – implementering af strategi

 

Balanced Scorecard (BSC) er et værktøj til strategiimplementering på landbrug. Værktøjet har med succes være anvendt i mange virksomheder. Det er udviklet ud fra et praktisk behov for at kunne måle og følge op på de strategiske mål og planer, virksomheden har udarbejdet.

I et Balanced Scorecard følger rådgiver eller landmand op på strategien ved at inddrage forskellige perspektiver. Derfor vil det typisk indeholde 15-20 centrale indikatorer (nøgletal). Samtidigt skal konstruktionen af et strategikort sikre, at de forskellige indikatorer er indbyrdes afstemte og afspejler de vigtigste sammenhænge i virksomheden. Strategikortet er grundlaget for at skabe forbedringer og høj målopfyldelse ved brug af BSC.

Læs mere om introduktion i BSC manualen (PDF - se side 6)

Strategiske temaer og kritiske succesfaktorer
Opstilling af strategiske temaer og tilhørende kritiske succesfaktorer er første trin i udviklingen af et Balanced Scorecard. Strategitemaerne opstilles med udgangspunkt i den formulerede strategi. Et strategitema er et særligt fokusområde på bedriften, der har væsentlig betydning for realiseringen af strategien. Et tema bør altid dække flere sammenhængende aktiviteter. Er grovfoder fx et tema, bør der fokuseres på hele foderkæden og ikke kun på udbytteniveauet ude i marken. Temaerne er ikke kun afgrænset til økonomi og produktion, men også bløde områder som ledelse, familie og fritid indgår.

En kritisk succesfaktor er en faktor med særlig stor betydning for strategitemaet. Et højt bruttoudbytte og lavt lagersvind er fx typiske kritiske succesfaktorer i grovfoderkæden. Som oftest vil det være muligt at udpege flere succesfaktorer til hvert strategitema.

Læs mere om strategitemaer og kritiske succesfaktorer i BSC manualen (PDF - se side 8)
Se eksempler på strategitemaer og kritiske succesfaktorer i BSC manualen
(PDF - se side 9)

Strategikort
Strategikortet er selve hjertet i et BSC. Skal der opnås succes med BSC, er en god strategi-kortlægning afgørende. Et strategikort kan ses som en beskrivelse af virksomhedens forretningsgrundlag. Det fortæller fx, hvordan virksomheden vil tjene penge, hvordan den vil fast-holde en høj produktivitet og hvordan virksomheden vil sikre den fortsatte vækst og eksistensberettigelse. Et strategikort er opbygget som en række årsags-/ virkningssammenhænge. Sammenhængene er udledt af virksomhedens strategiske temaer og tilhørende succes-faktorer. Årsags-/virkningssammenhængene i et strategikort er altid forbundet med usikkerhed. Derfor må der med faste mellemrum gennemføres en opfølgning og eventuel revision af sammenhængene i strategikortet.

Læs mere om strategikort i BSC manualen (PDF - se side 10)
Se et eksempel på strategikort i BSC manualen
(PDF - se side 11)

Indikatorer (nøgletal)
Formålet med opstillingen af indikatorer er at etablere et værktøj til løbende måling og opfølgning af strategiimplementeringen. I et BSC er der to typer af indikatorer, som er lagging og leading indikatorer. En lagging indikator er bagudrettet, mens en leading indikator er fremadrettet. Leading indikatorerne er vækstfaktorer, som skal skabe produktivitetsforbedringer og sikre den fremtidige udvikling af bedriften. Eksempler på leading indikatorer er størrelsesøkonomi, synergi gennem nabosamarbejde og bonusaflønning af medarbejdere. Foderomkostningerne pr. årsko og DB pr. ha er eksempler på lagging indikatorer.

Normalt er det konsulenter med tæt tilknytning til landmanden, som er involveret i udvælgelsen og definitionen af de enkelte lagging og leading indikatorer. Afhængigt af de strategiske temaer kan det også være relevant at inddrage andre eksperter. Eksempelvis kan dyrlægen inddrages, hvis et af temaerne omhandler husdyrsundhed og -velfærd.

Læs mere om indikatorer i BSC manualen (PDF - se side 13)
Se eksempler på indikatorer i BSC manualen
(PDF - se side 14)

BSC diagrammer
BSC diagrammerne er en grafisk præsentation af indikatortabellen med angivelse af mål og seneste resultater for hver indikator. Den grafiske fremstilling af BSC kan sammenlignes med instrumentbrættet i en traktor. For at kunne styre traktoren skal du have oplysninger om fx hastighed, brændstof og olietryk. På samme måde er BSC diagrammer de instrumenter, der giver information om virksomhedens øjeblikkelige status samt udviklingshastighed og -retning. BSC diagrammerne skal ses som et varslingssystem, der giver oplysninger om behovet for at justere i den valgte strategi.

Se BSC - regneark med tilhørende diagrammer: Balanced Scorecard - værktøjer

Handlingsplaner
Der opstilles handlingsplaner for de indikatorer, hvor målopfyldelsen skal forbedres, hvis strategien skal realiseres. Handlingsplanen er en kort beskrivelse af, hvem der skal gøre hvad og hvornår, samt opfølgning herpå.

Læs mere om handlingsplaner i BSC manualen (PDF - se side 15)
Se et eksempel på en handlingsplan i BSC manualen
(PDF - se side 16)

Opfølgning
Det er først gennem opfølgningen, at et BSC får styrings- og ledelsesværdi for landmanden. Der er to vigtige formål med opfølgningen. Det første formål er løbende opfølgning på de i-værksatte handlingsplaner og tilhørende indikatorer. Det sker ved at opdatere BSC diagrammerne med de nyeste resultater. Erfaringerne viser, at den løbende opfølgning bør ske kvartalsvis og helst samtidig med udarbejdelsen af budgetkontrollen. Det andet formål med opfølgningen er at gennemføre mindst et årligt strategimøde med landmanden. På strategimødet diskuteres det, om den opstillede strategi stadig er gyldig for bedriften, eller om der er behov for justeringer. Endvidere bør landmandens udbytte af hans BSC evalueres.

Læs mere om opfølgning i BSC manualen (PDF - se side 17)
Se et eksempel på opfølgningsplan i BSC manualen
(PDF - se side 18)

Se en ordliste over begreber der bruges i Balanced Scorecard i BSC manualen (PDF - se side 19).

Sidst bekræftet: 01-10-2012 Oprettet: 02-10-2008 Revideret: 02-10-2008

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

Business Check 2010
Her kan du se Business Check 2010 for slagtekalve, fjerkræ, kvæg, svin og kartofler.
02.07.12
Risikostyringshjulet. Præsentation og metodebeskrivelse
Risikostyringshjulet – få overblik og prioritering over samtlige risikofaktorer.
22.08.11
Øvrige værktøjer
Rådgivningsværktøjer og materialer.
16.05.11