Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

Økonomi 

Oprettet: 01-10-2008

Den kritiske SWOT-analyse

 

Når man kommer til SWOT analysen er det centralt at få samlet op på de forskellige resultater fra de tre foregående analyser og få disse samlet til et overblik. Herefter undersøges om der et match mellem de interne stærke/svage sider og de eksterne muligheder/trusler. Herved kan akutte forandringsbehov og oplagte muligheder fastlægges.

Landmandens forberedelse

Sendes med 2. dagsorden ud

Det er vigtigt at få landmanden til at fremkomme med så mange
punkter som muligt selv. Det opnås ved en god forberedelse.
Forberedelsesskema til landmanden (Word)

Overblikket skabes ved en skarp deling mellem hvilke punkter der er interne forhold og hvilke punkter der er eksterne forhold.

De interne forhold kendetegnes ved at landmanden selv har indflydelse på punkterne. Det kunne være stor egenkapital eller stor personaleudskiftning. De interne punkter skal efterfølgende deles mellem Stærke sider og svage sider.

De eksterne forhold kendetegnes ved at landmanden ikke kan påvirke punkterne. Det kunne være renteniveauet eller konjunkturstigninger på jord. De eksterne punkter skal deles i muligheder og trusler.

Det har meget stor betydning hvordan punkterne fremkommer. Det er vigtigt at få landmanden til at fremkomme med så mange punkter som muligt selv, hvilket er nødvendigt at tage højde for i forberedelsen af møderne.

I den traditionelle SWOT-analyse beskrives:

S: Strongness, Bedriftens stærke sider
W: Weakness: Bedriftens svage sider
O: Opertunities: Bedriftens muligheder
T: Threats: Bedriftens trusler

De to første vedrører bedriftens interne forhold: Formålet er at skabe en realistisk og sammenhængende beskrivelse af ejendommens nusituation, herunder bedriftens stærke og svage sider. Der kan indgå såvel hårde som bløde data, hvor man sammenligner resultater samt vurderinger af kvalitative forhold. De to sidste omhandler en beskrivelse af udefra kommende faktorer, der kan påvirke bedriften. De opdeles i muligheder og trusler, og kun de vigtigste skal medtages.

STÆRKE SIDER
Stor egenkapital
God likviditet - placeret i aktier
Gennemsnitseffektivitet i stald, mulighed for stigning
Omstillingsparat
Godt image i lokalområdet
Generationsskifte planlagt
Driftslederens arbejdstid på bedriften ok
Ledige værelser i stuehus
SVAGE SIDER
Stor personaleudskiftning
Ingen udvidelsesmuligheder på ejendommen
Markudbytter under gennemsnit - mark har ikke driftslederens interesse
Nedslidt maskinpark
Staldanlæg ikke tidssvarende
Faldende effektivitet i stald de seneste år
MULIGHEDER
Køb af ejendom, så produktionen kan udvides
Bortforpagtning af jord eller pasningsaftale
Fremskyndelse af generationsskifte
Bondegårdsferie
Køb af nyeste teknologi til markbrug
Forbrugerne vil gerne købe fødevarer med historie og tillid. Dette åbner op for direkte salg til forbrugerne ved gårdbutik mv.
Arbejdskraft vil vælge beskæftigelse ved de landbrug som de passer bedst med værdimæssigt
TRUSLER
Sygdom i besætningen - husdyrintensitet
Rekruttering af kvalificeret personale
Skærpede miljøkrav
Aktiekursfald
Konventionel husdyrgødning udfases
Støtte efter 2014 flyttes fra miljø til sundhed

I den kritiske SWOT-analyse, der kan opfattes som en udbygning af den traditionelle SWOT-analyse, er der foretaget en prioritering. Formålet er at anvende SWOT-analysen fremadrettet, så forandringsbehovene bliver afdækket.

Landmand, familie og medarbejdere foretager først en oplistning af bedriftens stærke og svage sider. Herefter har hver deltager eksempelvis 20 point til rådighed, som fordeles efter de enkelte emners betydning, så de vigtigste emner får flest point. Der bør maksimalt indgå 7-8 emner pr. boks. Et eksempel kunne se således ud:

Stærke sider Person 1 Person 2 Person 3 Sum
Stor egenkapital
God likviditet
- placeret i aktier
Gennemsnitseffektivitet i stald, mulighed for stigning
Omstillingsparat
Godt image i lokalområdet
Generationsskifte planlagt
Driftslederens arbejdstid på bedriften OK
Ledige værelser i stuehus
S vagheder Person 1 Person 2 Person 3 Sum
Stor personaleudskiftning
Ingen udvidelsesmuligheder på ejendommen
Markudbytter under gennemsnit - mark har ikke driftslederens interesse
Nedslidt maskinpark
Staldanlæg ikke tidssvarende
Faldende effektivitet i stald de seneste år

Ved at sammenlægge pointerne sammen for hvert område fremkommer der en prioritering af styrker og svagheder. Summen er udtryk for deltagernes samlede vurdering af området.

Tilsvarende foretages en oplistning af muligheder og trusler. Deltagerne skal så blive enige om et antal point mellem 1 og 6, der skal tildeles økonomi, tidshorisont og ressourcer inden for muligheder. Køb af ejendom, så produktionen kan udvides, har stor betydning for økonomien (et 6-tal), mens muligheden ligger noget ude i fremtiden (et 2-tal). Sammenlagt får denne mulighed 11 point i eksemplet

Med hensyn til trusler er der 4 forhold, der skal vurderes: Sandsynlighed, varighed, økonomi og tidshorisont.

Muligheder og trusler, 1-6 point i hver rubrik
Muligheder Økonomi Tidshorisont Ressourcer Sum
Køb af ejendom, så produktionen kan udvides 6 2 3 11
Bortforpagtning af jord eller pasningsaftale
Fremskyndelse af generationsskifte
Bondegårdsferie
Køb af nyeste teknologi til markbrug
Forbrugerne vil gerne købe fødevarer med historie og tillid. Dette åbner op for direkte salg til forbrugerne ved gårdbutik mv.
Arbejdskraft vil vælge beskæftigelse ved de landbrug som de passer bedst med værdimæssigt
Trusler Sandsynlighed Varighed Økonomi Tidshorisont Sum
Sygdom i besætningen - husdyrintensitet
Rekruttering af kvalificeret personale
Skærpede miljøkrav
Aktiekursfald
Konventionel husdyrgødning udfases
Støtte efter 2014 flyttes fra miljø til sundhed

Der sker således en vægtning af såvel muligheder og trusler.

Nu kan styrker og svagheder, muligheder og trusler kombineres, og herved opstår forskellige typer af forandringsbehov.

Grøn lampe
Hvis en intern styrke passer til ekstern mulighed, er der tale om en mulighed, der skal udnyttes.

Gul Lampe
En intern styrke kombineret med en ekstern trussel eller en intern svaghed kombineret med ekstern mulighed giver et latent forandringsbehov.

Rød lampe
En intern svaghed kombineret med en ekstern trussel er udtryk for et akut forandringsbehov.


Download blankt skema til SWOT (word)

Blank skema

.

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17