Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-10-2012

Ret & Regnskab 

Oprettet: 04-12-2008

Økologi ordliste


Ord eller begreber, der typisk anvendes i økologisk jordbrug.Økologisk bedrift og ejerforhold
Økologisk bedrift Samtlige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder, der drives af en økologisk producent.
Økologisk køkken- og prydhave Der er ikke krav om at haven dyrkes økologisk, når den er klart adskilt fra produktionsarealerne. Grønsagsproduktion i et hjørne af marken skal dog følge økologireglerne, også selv om der ikke sker salg.
Økologisk gårdsplads Gårdspladsen skal følge de økologiske regler f.eks. ved ukrudtsbekæmpelse.
Økologisk skov Anvendes eller produceres der ikke landbrugsprodukter (frugt, bær, høns, grise el.lign.) skal skoven ikke omlægges.
Økologisk producent/landmand/landbruger Den landbruger, der har den økonomiske risiko og ansvar for den økologiske bedrift. Det kan både være en fysisk person eller en juridisk person f.eks. et selskab I/S, ApS mv.
Samtidig drift af en økologisk og en konventionel enhed Opdeling af bedriften i to produktionsenheder under det samme CVR-nr., der kræver særlig tilladelse og betingelser.
Konventionel Ifm. økologisk produktion er det en betegnelse for det, der ikke er økologisk.
Autorisation og omlægning til økologi
Autorisation Registrering eller frivillig aftale med Plantedirektoratet om at bedriften overholder de til enhver tid gældende regler for økologi, og at man er indforstået med krav til dokumentation og kontrol. Autorisationen/aftalen gælder indtil den opsiges (dags varsel), men vær opmærksom på bindingsperioden i tilskudsordningerne. (Certificering).
Autorisationsnummer Det nummer bedriften er registreret med hos Plantedirektoratet. Koblet til den driftsansvarliges CVR/CPR nr.
Attestationskonsulent Planteavls-/økologikonsulent der er godkendt af Landscentrets Brugerudvalg for Økologi til at vurdere fagligheden og underskrive omlægningsplanen i autorisationsansøgningen.
Omlægning Betegner perioden fra at landmanden er begyndt at følge de økologiske regler til et plante- eller husdyrprodukt kan sælges som økologisk.
Nedsat omlægningstid Når Plantedirektoratet giver tilladelse (dispensation) til en kortere omlægningstid end normalt. Kan typisk opnås til vedvarende græsarealer, og arealer der i forvejen opfylder kravene i økologireglerne f.eks. miljøordninger, fredninger eller brak.
Forlænget omlægningstid Når Plantedirektoratet fastsætter en længere omlægningstid end normalt på baggrund af arealets anvendelse inden omlægning, f.eks. deponering af affald.
Omlægningsdato/tidspunkt Den dato, hvor en mark eller en husdyrart overgår til økologisk produktion og opfylder alle økologiregler.
Omlægningsplan Indgår i autorisationsansøgningen og indeholder datoer for omlægning af alle marker og dyr på bedriften.
Kontrolbesøg Mindst et årligt besøg fra Plantedirektoratet for at kontrollere at økologireglerne er overholdt.
Statusrapport En oversigt over den økologiske status for arealer, afgrøder og husdyr. Rapporten udsendes en gang årligt til den økologiske bedrift.
Økologistatuserklæring "Tro og love - erklæring," som udarbejdes af den økologiske landmand i forbindelse med salg af økologiske produkter.
Ø-mærket Det danske økologikontrolmærke.
Økologiindberetning Oplysninger om den økologiske produktion skal mindst indberettes hvert år sammen med enkeltbetalingsansøgningen (Fællesskema).
Miljøbetinget tilskud (MB) Tilskud der kan opnås ved økologisk produktion i femårige tilsagnsperioder.
Omlægningstilskud (OM) Tilskud der opnås ved omlægning til økologisk produktion i de første 5 år.
Økologisk planteproduktion
Økologisk gødning Gødning fra husdyr, der opfylder alle regler for økologisk produktion eller plantemateriale fra økologisk autoriserede arealer.
Jordløse bedrifter Bedrifter uden jordtilliggende. Økologiske bedrifter må ikke modtage konventionel gødning fra jordløse bedrifter.
Ikke-jordløs bedrift En bedrift med dyrkede arealer (1 ha) ifm. import af gødning til økologiske bedrifter.
Ekstensive bedrifter Bedrifter der opfylder de generelle harmoniregler for husdyrproduktion. Bruges som modsætning til intensivt/industrialiseret landbrug, der principielt tages afstand fra i økologisk produktion.
Økologisk udsæd/såsæd Udsæd der er dyrket på økologiske bedrifter og har overholdt alle økologiregler.
Udsæd til økologisk produktion Kan være konventionelt ubejdset udsæd, som må bruges, hvis økologisk udsæd ikke kan skaffes eller i særlige tilfælde f.eks. til fremavl (produktion af udsæd).
Erklæring om GMO-frihed For udsæd af visse afgrøder kræves en sådan garanti.
Den økologiske Frødatabase Database med udbud af økologisk udsæd. www.lr.dk/oekoudsaed
Økologisk afgrøde/produkt En afgrøde/produkt, der har overholdt den krævede tid fra omlægning til høst af produktet.
Parallelavl Når der dyrkes den samme art på et omlagt og et konventionelt areal. Parallelavl er ikke tilladt.
Økologisk husdyrproduktion
Hesteordning/hestehold Ordning hvor et større hestehold på en økologisk bedrift kan holdes under særligt lempelige betingelser for omlægning, flytning, fodring mv.
Husdyr til eget forbrug Mindre husdyrhold, der udelukkende anvendes til eget forbrug, på økologiske bedrifter. Dyrenes foder og opdrætsforhold kontrolleres ikke. Antallet af dyr må som hovedregel ikke overstige grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, men uanset antal må der ikke sælges produkter fra husdyr til eget forbrug.
Økologisk foder En foderafgrøde, der har overholdt den krævede tid fra omlægning til høst.
Foder til økologiske dyr Fodermidler, der opfylder kravene til sammensætningen af den samlede foderration for økologiske husdyr (andelen af økologisk foder, omlægningsfoder og foder fra første års marker, GMO-fri, begrænset indhold af fodertilsætningsstoffer fra positivliste).
Omlægningsfoder En foderafgrøde, der har overholdt en del af den krævede tid fra omlægning til høst (som hovedregel 12 mdr.).
Omlægning af dyr/omlægningstid Den tid der går fra et dyr lever under økologiske produktionsforhold til der kan sælges et produkt (mælk, kød eller æg) som økologisk.
Genomlægning Når et dyr har mistet sin økologiske status og skal omlægges igen f.eks. ved medicinsk behandling eller som påbud efter kontrolsag).
Samtidig omlægning Hele bedriftens foderproduktion og husdyrhold påbegynder omlægning samtidig. Omlægningsperioden er herved 24 måneder.
Logbog (medicin- eller besætnings-) Oversigt over aktuelle hændelser vedr. dyrene, f.eks. udbinding, medicinering. Der skal føres en besætningslogbog for hele besætningen og en medicinlogbog for enkeltdyr/flokke. Der findes standardskemaer, men andet kan også bruges, hvis de nødvendige oplysninger fremgår.
Parallelavl Når der er økologiske og ikke-økologiske dyr af samme art på bedriften. Parallelavl er ikke tilladt.
Samgræsning Når økologiske og ikke-økologiske dyr afgræsser ikke-økologiske, særligt udpegede fællesgræsningsarealer, f.eks. offentlige strandenge.
Sommerperioden Er defineret som den 15. april til den 1. nov. Den periode hvor der stilles krav om at økologiske dyr skal på græs.
Overdragelse/handel med bedrifter/jord
Tilsagnsperiode Den femårige periode man ift. tilsagn om tilskud forpligter sig til at drive bedriften/arealet økologisk.
Tilbagebetalingskrav Krav om tilbagebetaling af MB/OM- tilskud, hvis forpligtigelser i tilsagnet ikke overholdes i hele tilsagnsperioden.
Overdragelsestidspunkt Den dag man overdrager det økonomiske ansvar for driften af arealet.
Indtræden i tilsagn Når man overtager en bedrift/areal og påtager sig den tidligere ejers forpligtigelser i tilsagn og tilsagnsperiode.
Erklæring om økologi Særlig erklæring som skal anvendes ved producentskifte, når arealer er økologiske.
Sidst bekræftet: 02-12-2011 Oprettet: 04-12-2008 Revideret: 04-12-2008

Forfatter

Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Minivådområder på økologiske arealer
Hvad skal du som økolog være særligt opmærksom på, når du anlægger et minivådområde på dine økologiske arealer?
20.05.20
Frem til 1. november er det tilladt at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til øko- grise
Brancheanbefalingen om 100% økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet.
27.04.20
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
20.04.20
Regler for gødning ved omlægning til økologi
Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet f...
17.04.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20