Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2011

Ret & Regnskab 

Oprettet: 01-10-2008

Processen i økologisk strategiafdækning
Strategiprocessen inden for økologi ligner den strategiproces, der bruges inden for konventionelt landbrug. Dog med væsentligt større fokus på værdigrundlaget i fase 1. Ved omlægning af produktionen er konsekvensberegningen i fase to omfattende.


Skabelon til dagsorden

Rådgivningsforløbet

Dagsorden 1. møde - Strategi (Word-fil)
Dagsorden 2. møde - Strategi og BSC møde
(Word-fil)
Dagsorden 3. møde - BSC - møde
(Word-fil)

Forløbet på møde 1: Fase 1 - 2
Forløbet på møde 2: Fase 3 - 4
Forløbet på møde 3: Fase 5

Nedenfor finder du vores bud på en mulig fremgangsmåde for en strategiafdækning, samt fokus på nogle centrale punkter i processen. Der er ikke to strategiforløb, der er ens, hvorfor strategiafdækningen skal tilpasses situationen.

Vi tager udgangspunkt i et procesforløb, der gennemføres med tre besøg hos landmandsfamilien.

Nedenfor er strategiprocessen grafisk opstillet. Den består af fem faser, hvor første fase indeholder missionen, værdigrundlaget og visionen. Denne fase er metodemæssigt krævende, da den primært omhandler det personlige plan. De øvrige faser omhandler de faglige emner på landbruget, hvor konsulenten ofte befinder sig mere vant
.

Fasernes placering på møderne kan fordeles på flere måder. Ofte vælges, at første møde indeholder fase 1-2, møde 2 indeholder fase 3-4 og møde 3 indeholder fase 5. Denne fordeling ligger bag følgende beskrivelse af processen.

Inden møderne afholdes, er det vigtigt at konsulenten sørger for en grundig behovsafdækning og forventningsafstemning. Det er her centralt, at formålet med møderne er kendte, og at der nøje er overvejet, hvem der deltager på hvilke møder. Der skal træffes et begrundet valg om det er en, to eller tre konsulenter, der deltager fra centrets side. Herudover skal der også tages stilling til hvorvidt ægtefællen/kæresten skal deltage i mødet. Herudover kan det nogle gange være fordelagtigt at centrale medarbejdere deltager.

Som oftest er det at foretrække, at familien deltager, idet den strategi der bliver lagt, ofte også har betydning for familien Men der er også nogle landmænd, der betragter det at være landmand som et arbejde, en isoleret del af livet, der ikke inddrager familien direkte.

Se nedenstående fig.

Det er vigtigt at få kommunikeret strategiprocessens forløb til landmanden. Landmanden skal have kendskab til forløbets indhold, og hvor langt i forløbet der forventes at nå på de forskellige møder. Dagsordenen skal sendes ud mindst en uge i forvejen. Afslutningsvis kan mødeindkaldelsen slutte med et par gode spørgsmål til overvejelse, som landmanden og hans familie kan forberede sig på.

Proces og metode er beskrevet herunder:

Møde 1 - Fase 1 - 2

Processen i økologisk strategiafdækning

Fase 1 er fundamentet for strategien. Arbejdet med landmandens mission, værdier og vision opleves ofte som krævende og en proces hvor man kommer tæt på landmandsfamilien.

I første fase skal missionen, værdigrundlaget og visionen afdækkes. Formålet med første fase i strategiprocessen er at skabe et individuelt grundlag som udarbejdelsen af en fremtidig strategi kan ske ud fra. Det er her centralt at tage udgangspunkt i bedriftens fysiske rammer, gerne ved en kort gåtur rundt på bedriften, samt at sætte fokus på de dybereliggende motiver, der ligger til grund for missionen.

Før første møde
Forberedelserne består i at indsamle relevante, tværfaglige informationer om ejendommen og ejeren.

Det kan eksempelvis være:

- Seneste driftsregnskab
- Sammenligningstal
- 5-års oversigt
- Budget
- Produktionskontroller
- Beskrivelse af ejendommens udvikling

Fra centret skal deltage en økonomikonsulent og en økologikonsulent. At tage ud sammen giver en mulighed for sparring, og det giver et godt udgangspunkt til tværfaglig sparring og samarbejde i fremtidige projekter.

Første fase i strategiprocessen er baseret på en dialog mellem konsulenten og landmanden. Det er her vigtigt at konsulenten er klædt godt på metodemæssigt. Centralt for at få denne fase til at give et godt udbytte er strukturen på samtalen. Udgangspunktet for dialogen skal være meget undersøgende, hvorefter samtalen skal snævre sig ind, for til sidst at have en afklarende karakter

Ofte vil det være af stor betydning, at konsulenten specielt i denne fase har været på kursus og oparbejdet en hvis fortrolighed og rutine med denne spørgeteknik.

Dagsorden 1. møde(Word-fil)

Fase 1

En samtale omkring landmandens mission kan tage udgangspunkt i spørgsmålet, "Hvorfor er du landmand?" Svaret på dette spørgsmål er ofte anden prioritet. Det er overvejelserne og den afklaring, der ligger i det, der skal have første prioritet. Når landmanden først er helt afklaret på dette spørgsmål, samt han har fået afdækket sine værdier, kan han udpege en retning for sin bedrift. Se mere om begrebet missionen.

I første fase er det også vigtigt at få afdækket værdigrundlaget. Der er dog ikke mange landmænd, der er fuldstændigt afklaret med deres værdigrundlag, hvorfor et direkte spørgsmål ikke er brugbart. Forskellige metoder, afhængigt af landmanden og situationen, kan vælges. Processen er ofte meget givende, både for landmanden direkte og det giver et uvurderligt input til strategiprocessen. Se mere om værdigrundlaget og metoden.

Efter en grundig afdækning af missionen og værdigrundlaget er det nu muligt at arbejde sig videre til afdækning af visionen. Visionen skal være et billede af landmandens ønskesituation af, hvorledes hans bedrift ser ud om f.eks. 7 år. Det er her vigtigt af konsulenten går i proces og spørger interesseret ind med hvorfor, frem for hvordan, da landmanden således kan beskrive sine ønsker i dybden, gøre drømmen mere fyldestgørende og herved argumentere og begrunde sine tanker. Konsulentens opgave er også at forholde den fremtidige ønskesituation til missionen og værdigrundlaget. Herved opnås en konsistens i strategiarbejdet, hvorved resultatet sikres. Se mere om visionen.

Den praktiske fremgangsmåde for at afdække landmandens vision kan tage udgangspunkt i en af de tre metoder: visualisering, modulering og værdsættende samtale. Se mere.

Øvelse i disse metoder, der indgår i fase 1, er af stor betydning, da de ikke funderes i konsulentens faglige felt, men derimod funderes i metode og proces.

Fase 2

Formålet med anden fase er at gå lidt dybere ned i de ønsker, som landmanden fremkom med under visionen.

Der skal udarbejdes en analyse, der skaber et overblik over, hvilke konkrete tiltag visionen kan udmøntes i, samt hvilke justeringer, der med fordel kunne foretages, når retningen undersøges til bunds.

Analyserne kan med fordel tage udgangspunkt i stærke og svage sider på bedriften, stærke og svage sider inden for de humane ressourcer og muligheder og trusler i omgivelserne.

Hvis der er tale om ny etablering eller omlægning til økologisk produktion, er der behov for økonomiske beregninger, hvor det bliver tydeliggjort, hvilke økonomiske konsekvenser der er ved økologi frem for konventionel produktionsform. Konsekvensberegningerne kan tage udgangspunkt i benchmarkingstabellerne. Se Bedriftens tal.

Analysefasen skal ende ud i et skema, der skaber overblik, både hos landmanden og konsulenten. Skemaet skal til hver en tid kunne tages frem og arbejdes videre med. Hertil er SWOT analysen et meget et brugbart værktøj.

Møde 2 - Fase 3 - 4

Processen i økologisk strategiafdækning

Tredje fase handler om at træffe de rigtige valg.

Før andet møde
Som oftest vil det første møde have resulteret i en række behov for forskellige analyser, eksempelvis indenfor investering, produktion, skat eller finansiering. Endvidere foretages de beregninger i samarbejde med fagkonsulenter, som er nødvendige for at udarbejde beslutningsgrundlag til de forskellige alternativer. Der kan være behov for møder - evt. telefonmøder - hvor der fokuseres specifikt på et givent problem. Dette vil være stærkt individuelt.

Når alle forhold er afklaret sammenskrives strategien i en rapport. Strategirapporten sendes til landmanden senest en uge før 2. møde, så der tid til en grundig overvejelse af rapportens indhold. Det er vigtigt, at strategien er helt på plads før næste skridt - Balanced ScoreCard. Det kan her være hensigtsmæssigt at få forklaret landmanden form og indhold med Balanced Scorecard, hvilket bør forberedes inden mødet.

Dagsorden 2. møde - Strategi og BSC møde (Word-fil)

Fase 3

I denne fase skal der foretages en vurdering af de forskellige muligheder, og der skal træffes et valg. Beslutningsgrundlaget har en systematisk måde at gennemanalysere og få skriftligt fremstillet de forskellige alternativer. Hvilken strategi skal følges? Der vil ofte være flere muligheder for at nå målet. De forskellige muligheder - strategier - skal vurderes med henblik på valg af den strategi, der kan realisere visionen bedst muligt. Læs mere om beslutningsgrundlag.

Fase 4
Formålet i fase fire er at tydeliggøre den valgte retning i konkrete mål, således at en handlingsplan kan udarbejdes. For at implementeringen kan finde sted, er det vigtigt, at ændringerne, der skal føres ud i en travlt hverdag, er på skrift, og at de er beskrevet så skarpt som muligt. Dette kan gøres ved at opstille en målsætning, der er SMART (Specifikke; Målbare; Accepterede; Realistiske; Tidsfastsatte). Se Mål og handlingsplan.

Møde 3 - Fase 5

Processen i økologisk strategiafdækning

Femte fase er implementeringsfasen. Selv de bedste strategier er værdiløse, hvis de ikke kommer i arbejde.

Før tredje møde
Der skal udarbejdes udkast til strategikort og indikatorer, men ikke mål - mål skal fastsættes af landmanden på mødet, for at landmanden kan få ejerskab til at opnå målene. De interne samarbejdsrelationer om opfølgning på indikatorer og handlingsplaner skal være afklaret på forhånd.

Dagsorden 3. møde - BSC - møde(Word-fil)

Fase 5
Formålet med fase fem er at sikre, at den udarbejdede strategi kommer i arbejde og ikke kun bliver gode tanker, der blev parkeret på hylden på grund af en travl hverdag. Erfaringer viser, at værktøjet Balanced ScoreCard er en god måde at overføre de strategiske tanker til målbare faktorer i sin bedrift. For yderligere info om implementeringsprocessen.

Sidst bekræftet: 12-10-2010 Oprettet: 01-10-2008 Revideret: 01-10-2008

Forfatter

William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17