Feedback Form

Af samme forfatter
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne procesfår I de bedste resultater ud af arbejdet, som I kan bruge i jeres strategiforløb.
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 øre per kilo EKM. Det viser udtræk fra økonomidatabasen Ø90.
Aktuelt16.02.18
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan omverdenen påvirker din virksomhed. Samtidig skal du kritisk vurdere din virksomheds status quo og din egen rolle som leder.
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du kan gøre dig, inden du kaster dig ud i et strategiforløb.
Flere og flere landmænd må tage deres ledelsesrolle op til revision. For når antallet af medarbejdere vokser, og virksomhedens arbejdsopgaver øges, skal ledelsesstrukturen ændres, hvis virksomheden fortsat skal fungere optimalt.
Meget forenklet kan man tale om fem medarbejdertyper i landbruget: livsstilsbonden, den resultatorienterede og den opgavefokuserede medarbejder, ligevægtsmedarbejderen og arbejdstageren. De er alle forskellige og motiveres derfor på forskellige måder.
Visionen er på plads, og dine strategiske mål ligger fast. Nu gælder det at omsætte strategien til konkrete handlinger. Det betyder, at handlingsplanerne skal formuleres, ledelsesindsatserne skal sættes i gang, og der skal løbende følges op.
Har du brug for konkrete værktøjer til, hvordan du skal arbejde med implementering? Lad dig inspirere af værktøjer, som hjælper dig med at omsætte den formulerede strategi til handling.
Nyt værktøj til visionsafdækning giver ejerne et fælles billede af virksomhedens udvikling de næste 5-7 år. Samtidig sikrer processen en forventningsafstemning mellem ejerne og giver dem en forståelse for hinandens argumenter.
Strategi får omtale i medierne.
Lær mere om bl.a. dynamisk strategi, ledelse, forretningsudvikling og LifeTime Strategi.
For landmanden handler strategi om optimering, vækst og ledelse.
Ny inspiration til omverdensanalyse giver et bredt input til strategianalysefasen. Er din forretningsmodel holdbar på den lange bane? Skal du fokusere på din kerneforretning? Valgene er mange og vigtige.
For at udarbejde en langsigtet plan for fremtiden er det centralt at forstå, hvilken nu-situation virksomheden befinder sig i. Hertil er både interne og eksterne analyser nødvendige for at få et stærkt fundament at udarbejde strategien på.
Ved at fastlægge strategien for din virksomhed får du en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål. Det giver dig forudsætningerne for at være en god virksomhedsleder.
Afsætning gennem andelsselskab eller gårdbutik?
Hvilket fokus skal strategien udvikles efter – nye forretningsområder eller optimering af eksisterende?
Inspirationsværktøj til dialog med kunden om landbrugets rentabilitet.
Værktøj til at afdække hvilke risici kunden ser på sin bedrift.,
Ved at fastlægge strategien for din virksomhed får du en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål. Det giver dig forudsætningerne for at være en god virksomhedsleder.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Skab overblik over hvem der gør hvad, hvornår.
I fasen ”Styrk idéen” syretestede du, om dit projekt hang sammen økonomisk, da du udarbejdede en business case. Nu skal du lægge budget for din forretningsidé og sætte værktøjer i spil, som kan styre forløbet i din forretningsudvikling.
Dit valg af både faglige og sociale netværk samt af samarbejdspartnere har stor betydning for udviklingen af din landbrugsvirksomhed.
Vandringsanalysen beskriver, hvordan den bedste tredjedel af de økologiske mælkeproducenter har klaret sig.
Rapporten giver et overblik over aldersfordelingen i hele den samlede økologiske sektor og viser, hvordan de økologiske producenter fordeler sig i aldersintervaller på fem år.
Analysen fokuserer på, hvor gældstung en virksomhed er set i forhold til den indtjeningsevne, den pågældende virksomhed har.
Rapporten giver et overblik over økonomien i hele den økologiske sektor under et.
Rapport om de økologiske sektorers økonomiske situation.
Videnspredning: Ved du, hvordan banken vurderer dig? Det får en del af LMO's kunder nu hjælp til at finde ud af med et nyt kreditvurderingsværktøj. Artikel bragt i LMO-avisen november 2016.
Før du arbejder videre med dit optimeringsprojekt, bør du afdække de potentialer og udfordringer, din bedrift står overfor, så du sikrer, at det hænger sammen med strategien for din virksomhed. Det gør du bedst ved hjælp af et dynamisk strategiforløb.
Udvikling10.11.16
Du har nu været igennem alle relevante faser i forbindelse med dit optimeringsprojekt og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar til at samle trådene i udviklingsplanen.
I fasen ”Find potentialet” syretestede du, om dit projekt hang sammen økonomisk, da du udarbejdede en business case. Nu skal du lægge budget for dit optimeringsprojekt og sætte værktøjer i spil, som kan styre forløbet i din forretningsudvikling.
Lad dig inspirere af, hvad rådgivere fra Heden & Fjorden, Sønderjysk Landboforening og Centrovice bruger Fraktilanalysen til.
Fraktilanalysen giver dig et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer med udgangspunkt i driftsgrenanalysens resultater.
Med en Dynamisk Strategi fastlægger du strategien for din virksomhed og får en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål.
Hvordan vil en investering i en ny stald påvirke landmandens nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditsparringsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer deres landmandskunder. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.
Hvordan vil en investering påvirke dine nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer din økonomi. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.
Gå på opdagelse i hæftet ”Det betaler sig at arbejde med strategi” og få inspiration til at arbejde strategisk. I ni artikler med tilhørende strategikort får du og din rådgiver input til, hvordan I arbejder med forskellige strategiske emner.
Med en Dynamisk Strategi fastlægger du strategien for din virksomhed og får en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål.
Anbefalede processer for at få de bedste resultater ud af arbejdet med den udvidede SWOT.
Før du arbejder videre med din forretningsidé, bør du afdække de potentialer og udfordringer, din bedrift står overfor, så du sikrer, at din idé hænger sammen med strategien for din virksomhed. Det gør du bedst ved hjælp af et dynamisk strategiforløb.
Med en Dynamisk Strategi fastlægger du strategien for din virksomhed og får en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål.
En forretningsmodel beskriver rationalet for hvordan din forretning skaber, leverer og indfanger værdi.
Strategiafdækningen med Dynamisk Strategi er meget situationsafhængig i forhold til landmandens aktuelle situation, pga. den anvendte spørgeteknik. Se eksempel på kvæg.
Formålet med Dynamisk strategi 2,0 er at få analyseret virksomhedens strategiske forandringsbehov, kortlagt bedriftens strategiske mål samt synliggjort hvilke taktiske og opperationelle mål det medføre.
Inspiration04.12.14
Her finder du inspiration til, hvordan andre benytter sig af Dynamisk Strategi samt presseomtale fra forskellige aviser.
Dynamisk Strategi er vigtig i forhold til at få kortlagt bedriftens overordnede strategiske mål, interne ressourcekrav, samspil med omgivelserne og opstilling af handlingsplaner, der kan realisere målet.
Få inspiration til, hvordan du forbereder og afholder stormøder og workshops om værditilvækst.
Bliv klogere på markedsudviklingen indenfor værditilvækst med eksempler fra økologisk produktion.
Få inspiration til, hvordan du indgår en aftale mellem en detailbutik og den lokale landmand om levering af specialprodukter.
Brug forretningsmodellen til at få overblik over virksomheden.
Få et overblik over elementerne i banken og kreditforeningens rating/kreditvurdering af en virksomhed og dermed grundlaget for deres risikovurdering i finansieringsmæssig sammenhæng.
Brug markedsanalysen til at få overblik over kunderne og markedsforholdene ved produktion og markedsføring af specialprodukter. Det kan nemlig resultere i en stor merindtjening.
Kalkulen Værdikædeanalysen har til formål at give landmanden med direkte eller alternativ afsætning et overblik over det enkelte produkts værdikæde.
Benyt regnearket til at afdække omkostningsstrukturen i hvert led af værdikæden på et specialprodukt
Skabelon til standardaftale med detailhandelsbutik. Hvilke forhold skal indgå?
Risikovurdering i finansieringsmæssig sammenhæng.
Erfaringer fra udlandet omkring afsætning direkte til forbrugerne samt B2B.
Følg guiden til kapitalfremskaffelse for værditilvækstere
Benyt regnearket til at afdække omkostningsstrukturen i hvert led af værdikæden på et specialprodukt
Dynamisk Strategi er et rådgivningsforløb, der omfatter en række værktøjer, som sikrer løbende tilpasning af bedriftens overordnede mål og strategi.
Markeder og definitioner
Værditilvæksterens krav til dig som rådgiver afhænger af, hvor langt din kunde er i processen mht. idé, udvikling, drift osv.
Se udfordringer, styrker og svagheder for hver af værditilvæksternes fire kundesegmenter bl.a. små og mellemstore landbrug i vækst og store landbrug med nicheproduktion
Se her karakteristika og skønnet antal for landbrugsvirksomheder, der arbejder med bulk-, kontrakt- og specialproduktion samt med direkte afsætning
Formålet med Dynamisk Strategi er at konkretisere dit strategiarbejde, visualisere det i enkle figurer og dermed gøre din virksomheds fremtid nemmere at overskue – og ikke mindst kommunikere til banken og andre uundværlige medspillere.
Se Eksempel - Større mælkeproducent som AS.
Se Eksempel - Større svineproducent med fokus på udvikling.
Se eksemplet.
Artikel om Dynamisk Strategi i LandbrugsAvisen 10. februar 2012.
Læs artikel.
Læs artikel.
Formuleringen af det strategiske mål er det vigtigste tidspunkt i Dynamisk Strategi-processen. Det er her en ny realistisk erkendelse kan skabes.
Ved opstart af et strategiforløb med Dynamisk Strategi er det rådgiverens ansvar, at landmanden formår at sætte det rigtige hold på de to møder. Til dette skal nøglepersonerne til sparring på virksomhedens fremtidige udvikling identificeres.
Her findes hjælp til at gennemføre Dynamisk Strategi hos landmanden.
En velovervejet vision skaber motivation og kan holde modet oppe hos både ejer, medarbejdere, ægtefælle og kreditorer. Du hjælper bedst din kunde med at formulere visionen ved at turde stille de rigtige spørgsmål.
Risiko er defineret som muligheden for økonomiske tab. Formålet med risikostyring er at minimere tab på virksomhedens aktiver, passiver og indtjening. Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet.
PEST-analyse16.02.10
Omgivelsernes konstante ændringer har en kraftig indvirkning på landbruget. I strategiprocessen er det vigtigt at gøre disse ændringer konkrete på bedriftsniveau, således omgivelsernes og bedriftens ændringer passer sammen.
Her finder du inspiration til og eksempler på handlingsplaner. I en handlingsplan beskriver man målet for et fokusområde, de tiltag, der skal føre til at målet kan nås, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte tiltag.