Oprettet: 24-04-2018

Kortfattet projektbeskrivelse COMMIT

Projektet er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som forløber fra 2016 til 2020. Aarhus Universitet er hovedansøger.

Baggrund

Jordpakning anses for en af de alvorligste trusler mod en bæredygtig planteproduktion på grund af negativ effekt på både udbytte, kvalitet og miljø. Særligt vurderes pakning af jorden under bearbejdningsdybde som et stort problem, da skaderne er langvarige og meget vanskelige at genoprette. Undersøgelser har vist, at pakning af underjord er et meget udbredt problem i Danmark. Nye forsøg viser udbyttetab på 8-40 pct. ved kørsel med tung trafik i marken efter pløjning og 6-7 pct. i årene efter ophør med jordpakning. COMMIT har fokus på både forebyggelse og udbedring af pakningsskader. Det sker gennem udvikling af et nyt maskinteknisk design for trafik i marken og ved studier af biologisk jordløsning med planterødder som et værktøj til at mindske effekterne af jordpakning.

Hypoteserne er:

 • 1. Et nyt design for vogne til transport af halm og korn kan kombinere høj kapacitet med minimal jordpakning,
 • 2. Målrettet brug af afgrøder/efterafgrøder med kraftig rodvækst kan signifikant forbedre strukturen af pakket jord,
 • 3. En positiv effekt af biologisk jordløsnende afgrøder/efterafgrøder på udbytte og kvælstofudnyttelse er mere udtalt og dermed mere relevant i pakket end i upakket jord. 

COMMIT projektet inkluderer maskinteknisk udvikling, markforsøg med pakning og biologisk jordløsning, modellering med Daisy til at beskrive og forudsige effekter af pakning og biologisk jordløsning på udbytte og miljø, udvikling af beslutningsstøttesystemet Terranimo® og integration af dette i et rådgivningskoncept samt demonstration af løsninger til at mindske pakningsproblemet. Arbejdet foretages i et unikt samarbejde mellem virksomheder indenfor maskiner, dæk, frø og rådgivning samt offentlige forskningsinstitutioner. 

Formål

Formålet med COMMIT er at udvikle og evaluere nye løsninger til at begrænse jordpakningsproblemet. Vi fokuserer på:

 • Tekniske løsninger til at forhindre jordkomprimering og
 • Biologisk jordbearbejdning som et middel til at forbedre strukturen og funktionen af komprimeret jord.

De specifikke mål er:

 • 1. At udvikle en "low impact" trailer til tung trafik i høstsituationer med kørsel af korn og halm i marken.
 • 2. At kvantificere virkningerne af tung trafik på jordens struktur, afgrøde udbytte og kvælstof dynamik,
 • 3. At kvantificere virkningen af biologisk jordløsning ved anvendelse af dybdegående efter- og hovedafgrøder på jordens struktur, kvalitet og afgrøde udbytte
 • 4. At forudsige virkninger af jordkomprimering på afgrødeproduktion og kvælstofdynamik ved forskellige klimascenarier
 • 5. At forbedre Terranimo® beslutningsværktøj, herunder forudsigelse af jordpakning og evaluering af værktøjet i forhold til slutbrugernes behov,
 • 6. At demonstrere effekter af nye tilgængelige løsninger til at begrænse jordpakning.

Projektets arbejdspakker (AP)

AP1. Udvikling af nyt design for tung trafik med lavt jordtryk. Formålet med AP1 er at udvikle, teste og validere et nyt trailer design, baseret på et patent-anmeldt koncept fra Green Agro & Transport.

AP 1.1. En vogn vil blive designet til halmtransport af Green Agro & Transport (GAT). Aarhus Universitet (AU) vil medvirke ved den første evaluering af designet til konsekvensanalyse af Terranimo® værktøjet. Michelin vil levere relevante lavtryksdæk. AP 1.2. En koncepttrailer til korntransport vil blive bygget ud fra resultaterne af AP 1.1.

AP 1.3. Test og validering af koncepttrailerne udføres af GAT, Michelin og AU under praktiske landbrugsforhold. På udvalgte lokaliteter vil de nye trailere blive afprøvet sammen med eksisterende maskiner.

AP2. Biologisk jordløsning. Formålet med AP2 er at kvantificere virkningen af biologisk jordløsning på jordstruktur, afgrødevækst og næringsstofudnyttelse.

AP 2.1. Et 3-årigt screeningsforsøg udføres, hvor evnen til at afhjælpe undergrunds-pakning vil blive testet for en række forskellige afgrøder (lucerne, cikorie, korsblomstret, græs og blandinger).

AP 2.2. I de nuværende pakningsforsøg kvantificeres effekten af voksende korsblomstrede afgrøder. Målingerne omfatter jordkvalitet, biomasse og kvælstofudbytte og mineralstofindhold før vinteren.

AP 2.3. Detaljerede undersøgelser af jordløsningseffekt af en række afgrøder.

AP3. Jordpakningens effekt på afgrødevækst og kvælstofdynamik med modellen Daisy Formålet med AP3 er at kvantificere pakning og afdække effekter på afgrødevækst og kvælstofdynamik.

AP 3.1. Vand- og næringsstofbalancer vil blive modelleret for de langvarige pakningsforsøg i Aarslev og Taastrup. Beregningerne valideres mod målinger (AP 2.2.) af rodudvikling, Nmin, afgrødeudbytte og kvælstofoptagelse.

AP 3.2. Scenarieundersøgelser baseret på vejrdata i en 30-årig periode udføres for at generalisere de observerede virkninger af jordpakning og dækafgrøde på de to lokaliteter.

AP4. Udvikling og demonstration af beslutningsstøtte Formålet med AP4 er at forbedre Terranimo® beslutningsstøtteværktøjet og udvikle et nyt rådgivningskoncept til planlægning af marktrafik til begrænsning af jordpakning.

AP 4.1. Terrranimo® beslutningstagningsværktøjet udvides med mulighed for at estimere jorddeformation, når stress overstiger jordstyrken og simulerer pakningsrisiko under spor.

AP 4.2. Der udvikles et integreret rådgivningskoncept mellem rådgivningstjenesten og landmanden med evaluering af Terranimo® værktøjet.

AP5. Demonstration og formidling Formål: Indsamling og formidling af genererede resultater fra de langvarige jordpakningsforsøg og beslutningsstøtteaktiviteter.

Projektet er støttet af GUDP

 

Samarbejdspartnere:

SAGRO Kontaktperson: Christian Hansen, cha@sagro.dk
Mobil: 2043 8125,
Dir: 7660 2397
Michelin Kontaktperson: Aage Boller

 
  Aarhus Universitet Kontaktperson: Lars Juhl Munkholm, Mail: lars.munkholm@agro.au.dk
Mobil: 2515 2716
Dir: 8715 7727
   AgroIntelli Kontaktperson: Ole Green
Telefon: 9363 3001
 
Københavns Universitet  Kontaktperson: Carsten Tilbæk Petersen, Mail: cpe@plen.ku.dk
Telefon: 3533 3389
 

 

Sidst bekræftet: 24-04-2018 Oprettet: 24-04-2018 Revideret: 24-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Tilpas bearbejdningsintensiteten til den aktuelle jordstruktur:
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på ler...
02.12.19
Kom til Jordbundens dag 2019
Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år...
19.11.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19