Feedback Form

  

Oprettet: 15-02-2016

Tiltag i kanten af markfladen og kystnært

Bliv introduceret til en række nye og innovative miljøtiltag, der i fremtiden kan være med til at sikre vandmiljøet.

 

Periodevis oversvømmelse med spærring

Tiltag hvor vandet tilbageholdes på dyrkningsfladen i vinterhalvåret, så jorden bliver vandmættet, og der opstår en vådområdeeffekt, hvilket betyder at udledningen af fosfor og kvælstof reduceres.

 

Minivådområde med filtermatrice

Kompakt og effektivt tiltag som anlægges i tilknytning til mark og dræn, hvor drænvand ledes over i bassiner med kulstof, hvor nitrat effektivt omsættes til atmosfærisk

 

Afbrydning af dræn

Drænrør fra dyrkede arealer kan afbrydes og føres til jordoverfladen, således at drænvand ikke udledes direkte i åer, vandløb eller søer.

 

Bioreaktor med træflis

Kompakt anlæg, som virker ved at drænvand passerer igennem en bioreaktor med kulstof, som under iltfrie forhold omdanner nitrat til luftformigt kvælstof.

   

Intelligente bufferzoner

Virker ved, at markdrænene skæres over og vandet ledes ud i en grøft. Herefter siver vandet hen over bufferzonen, hvor træer og planter optager næringsstofferne.

 

Styret dræning

Mindsker afvandingsdybden i marken og er derved med til at tilbageholde kvælstof i rodzonen.
   

Minivådområder med åbne bassiner

Er specielt designede vådområder, hvis væsentligste funktion er at reducere mængden af næringsstoffer fra markernes drænvand til vandløb og søer.

 


Dobbeltprofiler

Kan anvendes til at kontrollere erosion, oversvømmelser og tab af næringsstoffer.

 

 

Vådområder

Vintervådlagte engområder sænker farten på vandet og oplagrer det. Næringsstoffer reduceres ved denitrifikation, sedimentation, planteoptagelse og afgræsning.
 

 

Mættede randzoner

Tiltaget placeres på et afgrænset areal langs et vandløb, hvor drænvandet siver igennem jorden i randzonen, hvilket renser drænvandet.

 


 
 

Stenrev

Etablering af stenrev kan være en af vejene til at opnå et bedre vandmiljø, da de kan være med til at ilte vandet.

   

Kompensationsopdræt med muslinger

Muslingerne spiser alger og det skaber en bedre sigtbarhed, som har en positiv effekt på dyrelivet og bundvegetation

 

Virkemidler til fjernelse af fosfor fra drænvand

Her kan du læse om en række virkemidler, som effektivt kan reducere  udledningen af fosfor fra drænvand. 

 

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 15-02-2016 Oprettet: 15-02-2016 Revideret: 15-02-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Af samme forfatter

PowerPoint-shows og videoer om kollektive virkemidler
Se PowerPoint-shows og videoer om godkendte virkemidler – minivådområder. vådområde- og lavbundsprojekter samt privat skovr...
27.11.19
Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager
Video viser trin for trin, hvordan et drænkort digitaliseres i AgroGIS. Derudover vises, hvordan drænfilerne uploades til v...
24.10.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19

 Nitratmåling i felten

Nitratsensorer og teststrimler kan via måling i drænvand screene for egnende lokaliteter til placering af miljøtiltag.

Brugermanual til YSI-sensor