Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Natur- og arealforvaltning > Habitatdirektivets bilag IV arter

Habitatdirektivets bilag IV arter

39 danske dyrearter er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af EU’s Habitatdirektivs bilag IV og kaldes derfor i daglig tale for bilag IV arter. De og en række andre dyrearter har gennem flere år været beskyttet mod indfangning og må ikke slås ihjel. Med en lov fra 2009 er bilag IV arternes yngle- og rasteområder nu også beskyttet mod beskadigelse og ødelæggelse.

Her kan du finde information om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, strengt beskyttede dyrearter, skovarealer med flagermus, yngle- og rasteområder.

 Artikler

 Folder

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land