Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-06-2016

 1784

Oprettet: 18-06-2014

Fokus på markvildtet

Videncentret for Landbrug fortsætter sammen med Aarhus Universitet projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt”. Projektet gennemføres som en del af Landsforsøgene® og er finansieret af midler fra 15. juni fonden.

Videncentret for Landbrug gennemfører sammen med Aarhus Universitet et projekt med fokus på, hvordan en effektiv landbrugsproduktion kan kombineres med naturtiltag i markerne.

Formål og indhold

Formålet med projektet er at gennemføre naturtiltag på dyrkede marker, så de store ensartede marker med tætte afgrøder får en større variation. Det vil skabe bedre levevilkår for f.eks. harer, agerhøns og en lang række insekter, der er tilknyttet markerne. Det er vigtigt, at få etableret tiltag, som sikrer, at arterne kan gennemføre hele deres livscyklus. I projektet bliver der sat fokus på, hvordan små tiltag på dyrkningsfladen, med det rette indhold og den rette placering og pleje, kan fremme naturindholdet. Den nye viden skal skabe større landbrugsmæssig forståelse og interesse blandt landmænd for planlægning og driftsstyring af naturfremmende tiltag på markfladen.

Målet skal nås ved at bygge bro mellem landmændenes daglige praksis på den ene side og den nyeste viden omkring effektive natur- og vildtvenlige tiltag på den anden side. Der gennemføres markforsøg med markvildtstiltag under Landsforsøgene®. Markforsøgene giver mulighed via monitering at dokumentere effekter af de tiltag, der er etableret. Der er ikke tidligere lavet konkrete forsøg, hvor effekten af markvildtstiltagene i kombination er vurderet. Derfor kan projektet bidrage med vigtig viden om hvordan agerlandets dyr og planter respondere på, at der bliver etableret markvildtstiltag.

Et nyt fokusområde i projektet er gennem de næste 2 år, at anvende højteknologisk landskabsmodellering, såkaldte agent-baseret modellering (ALMaSS). Modelberegningerne kan give anvisninger på optimal placering, effekt, varighed og omfang af natur- og vildtvenlige tiltag.

I projektet vil der, som i de 2 foregående år, også være vejledning og undervisning af landbrugsrådgivere, landmænd, landbrugselever og andre brugergrupper.

Målet med projektet er, at det skal være mere gennemskueligt, at få at vide hvordan man forholdsvis enkelt kan inddrage natur- og vildtvenlige tiltag i markdriften. Læs mere om erfaringerne fra projektets 1. del.

Resultater fra projektets første 2 år
Der er i projektet første 2 år bl.a. udarbejdet praktiske anvisninger via dyrkningsvejledninger, faktaark og rådgivning.

Se: Katalog over naturtiltag i marken
Dette katalog handler om, hvilke naturtiltag man kan etablere på omdriftsarealerne i landbruget.

Dyrkningsvejledning for Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

I denne dyrkningsvejledning er der samlet råd og vejledning til etablering og pleje af naturvildtstriber, der tilgodeser dyrelivet i agerlandet.

Samt en række faktaark, der indeholder kortfattet information om forskellige tiltag i marken.


Billede 1. Projektet fokuserer bl.a. på kombination og placering af markvildttiltag, så tiltagene tilgodeser dyrenes behov gennem hele året. Her anlægges en ny vildtstribe i midtmarken i foråret 2014 op ad en insektvold, der blev etableret i 2012. Foto: Per Dalsby.  

Udførelse af natur- og vildtvenlige tiltag via Landsforsøgene®

I projektet er der anlagt markvildtstiltag i 10 m bredde striber i såvel midtmark som langs markkanter. Tiltagene er etableret på seks forskellige demonstrations- og forsøgslandbrug rundt om i Danmark. Forsøgene gennemføres via Landsforsøgene® fra Videncentret for Landbrug, hvor planteavlsforsøg hvert år gennemføres efter fastlagte og velafprøvede systemer. Forsøgene fortsætter, som de blev anlagt ved projektets start for godt 2 år siden. Da forsøgene indgår som en integreret del af Landsforsøgene®, vil der for første gang kunne udføres standardiserede dyrkningsforsøg, der dokumenterer og demonstrerer effekten af natur- og vildtvenlige tiltag i kombination med praktisk og rationel markdrift over en 3 – 4 årig periode.

De konkrete tiltag i forsøgene består af følgende elementer:

Tiltag langs markkanter:
2 m græsstribe, 6 m vildtstribe og 2 m barjordsstribe.

Tiltag i midtmarken:
2 m græsstribe, 2 m insektvold og 6 m vildtstribe.


Billede 2. Ved etablering af markvildtsforsøget i forår 2012. Foto: Cammi Aalund Karlslund, VFL.    


Billede 3. I foråret 2014 skal der kun såes en ny vildtstribe. Græsstriben og barjordsstriben er bibeholdt fra 2012. Foto: Per Dalsby 

Rådgivningsværktøjer

Erfaringer fra tidligere gennemførte projekter viser, at viden og rådgivning er en væsentlig barriere for at landmænd igangsætter natur- og vildtvenlige tiltag. Derfor deltager 16 landbrugsrådgivere i projektet. Gennem projektets første 2 år har der været afholdt temadage og markvandringer for disse rådgivere, som har fungeret som efteruddannelse, hvor faglige problemstillinger er blevet vendt. Efterfølgende har rådgiverne formidlet viden om markvildtstiltag videre til landmænd via individuelle rådgivningsforløb og markvandringer.

Finansiering

Projektet er 2-årigt og er støttet gennem 15. Juni Fonden.

 

Sidst bekræftet: 08-06-2015 Oprettet: 18-06-2014 Revideret: 18-06-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
03.04.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19