Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 28-02-2007

Kviksamler til økologisk jordbrug

Resumé af Græsrodsforskning

Projektnr. og -titel

Planteavl - Ukrudtsbekæmpelse - projektnr. 225
Kviksamler til økologisk jordbrug 

Projektperiode

2001 - 2003

Projekthaver

Gdr. Johs. Moltesen, Plovgården, Skovgårdsvej 14, Tustrup, Allingåbro, tlf.nr. 8631 7666

Læs om:
Sammendrag
Baggrund
Formål og resultater
Yderligere oplysninger

Sammendrag
I projektet blev der udviklet en kviksamler opbygget omkring en stensamler og kartoffeltank. Der blev kørt forsøg med maskinen, men den er ikke færdigudviklet.

Baggrund
Rodukrudt volder store problemer i økologisk jordbrug og almindelig kvik (Elymus repens (L.) Gould) er bestemt ingen undtagelse. Kvik er en særdeles aggressiv ukrudtsart, der kan volde store udbyttetab og andre gener eksempelvis ved høst af korn og optagning af roer og kartofler. Kvik bekæmpes traditionelt ved gentagne stubharvninger udført efter høst og henover det meste af efteråret for til sidst at blive afsluttet med en dybere pløjning til 20-25 cm's jorddybde. Men denne intensive jordbearbejdning om efteråret er i konflikt med ønsket om at bevare så mange næringsstoffer i rodzonen som muligt. Mange økologer ser helst, at deres marker er dækkede med planter til opsamling af næringsstoffer om efteråret, og det vil naturligvis begrænse muligheden for at bekæmpe kvikken mekanisk.

Formål og resultater
Projekt havde som formål at effektivisere ukrudtskontrollen i økologiske markbrug ved både at indsamle rodukrudt efter pløjning og harvning - især kvikrødder - og at kontrollere hurtigtvoksende frøukrudt, der vokser højere end afgrøden og derfor er en stærk konkurrent i både korn- og andre afgrøder. Projekthaver Johs. Moltesen fortæller, at kviksamleren er et forsøg på at give økologiske planteavlere mulighed for at undgå omfattende bearbejdning af især sort jord, der betyder øget risiko for uønsket udvaskning af kvælstof.

Projektet bestod af udvikling af en kviksamler opbygget omkring en stensamler og kartoffeltank.

I et forsøg gjort i september 2004 kørte man en meter med maskinen på en mark, hvorefter man vurderede mængden af kvikrødder. Marken var forinden blevet skrælpløjet.

 

Placering   Antal kvikrødder
 På båndet i maskinen  52
 På jorden  38
 I jorden  18

Ifølge projekthaveren var kvikrødderne i jorden korte og tynde, og maskinens evne til at fjerne kvik fra jorden tilfredsstillende. Dog var det svært for maskinen at få rødderne transporteret op i tanken.

Udviklingsarbejdet blev ikke færdiggjort, og ifølge projekthaveren er der stadig lovende perspektiver i kviksamleren, som man bør arbejde videre med.

Princippet i løsningen er også brugt af virksomheden CMN maskintec A/S, der er et dansk udviklings- og produktionsfirma inden for landbrugs- og have/park-maskiner. Her har maskinen fået navnet CMN kvik-killer.

Maskinen gennemskærer jorden ved hjælp af en stubharve med 48 cm brede vingeskær. Jorden er nu løsnet til den langsomtgående pickup, der roterer imod kørselsretningen. Pickuppens gennemrodning af jorden fanger det organiske materiale såsom rødder fra kvik, tidsel og bynke mv.

Yderligere oplysninger

  • CMNs hjemmeside med oplysninger om Kvik-killer
  • Temaside på LandbrugsInfo om bekæmpelse og forebyggelse af rodukrudt i økologisk jordbrug

I samarbejde med Michael Tersbøll

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 28-02-2007 Revideret: 28-02-2007

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15