Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 03-02-2014

Er din ejendom vurderet rigtigt?

Videncentret for Landbrug oplever i stigende grad, at SKAT vurderer mindre landbrugsejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, som beboelsesejendomme. Det kan have en lang række negative skattemæssige konsekvenser for dig som ejer.

Når SKAT skal vurdere en ejendom, anvender de normalt følgende tommelfingerregel:

Ejendomme i landzone over 5,5 ha: Landbrugsejendomme (kode 05)

Ejendomme i landzone under 5,5 ha: Beboelsesejendomme (kode 01)

Ejendomme i landzone, hvor over 25 % anvendes erhvervsmæssigt (dog normalt ikke til landbrug): Blandet benyttede ejendomme (kode 02) 

På www.skat.dk kan du se, hvordan din ejendom er vurderet. Du skal se på ejendommens benyttelse. Her fremgår det, om der er tale om landbrug, beboelse eller en ejendom med blandet benyttelse.

De skattemæssige konsekvenser af, hvordan ejendommen er vurderet, kan skitseres således:

Landbrugsejendom (kode 05) og blandet benyttet ejendom (kode 02)

Beboelsesejendom (kode 01)

Fradrag for vedligeholdelse og forsikring af driftsbygninger

Normalt ikke fradrag for vedligeholdelse og forsikring af driftsbygninger

Driftsbygninger og jord kan indgå i virksomheds- og kapitalafkastordningen

Jord og bygninger kan ikke indgå i virksomheds- og kapitalafkastordningen. Resultat fra bortforpagtning af jord kan ikke medregnes i virksomhedsordningen

Ejendommen kan ikke sælges skattefrit. Stuehuset/boligdelen kan dog normalt sælges skattefrit

Hele ejendommen kan normalt sælges skattefrit, dvs. uden ejendomsavanceskat

 

(Ovenstående gælder, hvis ejeren bor på ejendommen)

I løbende drift er det normalt en fordel, at ejendommen er en kode 05- eller kode 02-ejendom.

Til gengæld kan man i salgssituationen have stor fordel af en kode 01, idet man eventuelt kan sælge hele ejendommen skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Frasalg af jord
Mange af vurderingsændringerne opstår i kølvandet af, at der sælges jord fra en større landbrugsejendom. Efter frasalg af jorden bliver landmanden boende på ejendommen og driver landbruget videre enten med bortforpagtning af den resterende jord og bygninger eller med egen drift af ejendommen.

Hvis ejendommens areal er nedbragt til ca. 5,5 ha eller derunder, er der en risiko for, at SKAT vil ændre ejendommens vurdering fra landbrug (kode 05) til beboelsesejendom (kode 01).

Det kan have meget store konsekvenser at få vurderingen ændret til en beboelsesejendom (kode 01):

Eksempel
En fuldtidslandmand sælger størstedelen af jorden fra i 2006. Ejendomsavancen er 5 mio. kr., som spares op i virksomhedsordningen med 28 % foreløbig virksomhedsskat. I 2009 udlejer han restejendommen på 5 ha. I 2014 afgør SKAT, at deltidslandmandens ejendom på 5 ha ikke er en landbrugsejendom (kode 05), men en beboelsesejendom (kode 01). Herefter beskatter SKAT ejendomsavancen (det opsparede overskud) endeligt i 2014 med ca. 56 %. Restskat 28 % af 5 mio. kr. = ca. 1,4 mio. kr.

Som eksemplet viser, er det ikke uden betydning, hvordan restejendommen vurderes efter frasalg af jord.

Kan du rette op på en forkert vurdering?
Hvis der fortsat drives landbrug fra ejendommen, kan du muligvis få vurderingen ændret fra beboelse til landbrug. Det kræver, at der er en intensiv udnyttelse af landbrugets driftsbygninger, og at jorden anvendes til landbrugsformål.

Hvis ejendommens driftsbygninger udlejes til lagerplads, maskinstation mv., kan vurderingen muligvis ændres fra beboelse til blandet benyttet ejendom. Det kræver, som tidligere nævnt, at minimum 25 % af ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Hvis din ejendom er vurderet forkert, bør du rådføre dig med din økonomikonsulent, så I sammen kan drøfte, hvordan I bedst får ændret vurderingen til din fordel.

 

Sidst bekræftet: 03-02-2014 Oprettet: 03-02-2014 Revideret: 03-02-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent
Søren Hjorth
Jura & Skat, Skat
Specialkonsulent
Lone Hauge
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

Skattemæssige konsekvenser ved deltagelse i vådområdeprojekter
Lodsejere, der deltager i et vådområdeprojekt, bør altid søge rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deltag...
03.04.17
SKATM-2017-11-03. Kildeartsbegrænsning af underskud vedrørende visse anpartsprojekter
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. ...
16.03.17
Nye regler på vej om modregning af underskud fra visse K/S- og P/S-projekter
Inden jul fremsatte regeringen et lovforslag, der går ud på at begrænse adgangen til at modregne underskud fra visse vindmø...
13.03.17
SKATM-2017-11-02. Anvendelse af virksomhedsordningen godkendt
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdel...
20.02.17
SKATM-2017-04-02 Straksfradrag ikke godkendt ved anlæg af tilkørselsvej og køreflader
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger ti...
08.02.17