Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 02-07-2018

Skattefrie goder i foreninger

I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke

 

Foreningen har mulighed for at udbetale visse skattefrie godtgørelser, og dette kan hjælpe til at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i ulønnet arbejde.

Skattelovgivningen indeholder særlige regler om udbetaling af skattefrie godtgørelser til frivillige ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt for, at godtgørelsen kan udbetales skattefrit.

 

Skattefriheden er som udgangspunkt betinget af, at godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. Endvidere må godtgørelsen ikke overstige de satser, der fastsættes af Skatterådet. Opfylder foreningen, bestyrelsesmedlemmet og medhjælperen ikke disse betingelser, er godtgørelsen skattepligtig personlig indkomst for modtageren.

Personer omfattet af reglen
Udbetaling efter den særlige regel kan ske til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere f.eks. i idrætsforeninger, grundejerforeninger, kunstforeninger og andre foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det er altså centralt, at arbejdet sker som led i foreningens skattefrie virksomhed.

Udgifter omfattet af reglen
Foreninger kan i 2018 skattefrit udbetale godtgørelse for udgifter til:

  • Telefonsamtaler og internetforbrug2.350 kr.
  • Administration, f.eks. kontorartikler, porto og møder 1.400 kr.
  • Køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende (f.eks. sportstøj) 1.950 kr.

Sammenlagt kan der således udbetales i alt 5.700 kr. til de tre ovenfornævnte godtgørelser.

Kørepenge
Der kan også betales godtgørelse for kørsel i egen bil eller på motorcykel. Her er reglerne som udgangspunkt, som dem vi kender fra lønmodtagerforhold mv. Der kan i 2018 udbetales:

  • 3,54 kr. pr. km. for kørsel indtil 20.000 km. pr. år og
  • 1,94 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km. pr. år.

Fortæring
For rejseudgifter kan man også bruge de almindelige satser. For rejse uden overnatning og under 24 timers varighed gælder den særlige regel, at der skattefrit kan udbetales 70 kr. pr. dag til at dække merudgifter til mad mm. Dette forudsætter dog, at ”rejsen” har en varighed på mere end 5 timer.

Dommerbetaling
En ulønnet dommer kan modtage indtil 250 kr. pr. kamp skattefrit dog maksimalt 500 kr. pr. dag.

Fri kontingent
Hvis en forenings generalforsamling eller bestyrelse vedtager, at bestemte persongrupper – eksempelvis bestyrelse- og udvalgsmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling, kan dette efter fast praksis ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der har frikontingent. Dette fremgår af en vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger, som DGI og DIF har udgivet i fællesskab, og hvis indhold SKAT har sagt god for.

Der er tale om maksimale satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end Skatterådets takst.

Sidst bekræftet: 02-07-2018 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 02-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Afdelingsleder

Anna Boel

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-11-01. Virksomhedsordningen. Erhvervsobligation
En selvstændig erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen, kunne placere overskudslikviditet i en erhvervsobligati...
03.01.19
SKATM-2018-24-04. Udbetaling af beløb fra andelshaverkonti
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejds...
14.12.18
SKATM-2018-11-11. VSO kan anvendes, uanset om aktiver i virksomheden kan indgå i VSO
Virksomhedsordningen kunne anvendes for erhvervsmæssig virksomhed med bortforpagtning drevet fra en blandet anvendt beboels...
23.11.18
Julefrokost og julegaver
Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hv...
19.11.18
SKATM-2018-09-03. Fradrag for driftsmiddelsaldo. Ophør
Der var tale om virksomhedsophør i 2010, og et selskabs erhvervelse af en udlejningsejendom i 2010 var uden forbindelse med...
16.11.18