Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-09-2019

Værd at vide om skat 

Oprettet: 10-09-2018

Vanskeligt at få straksfradrag ved asfaltering af køreflader til driftsbygninger

SEGES har i samarbejde med to lokale rådgivningsvirksomheder ført nogle principielle sager om, hvordan reglerne om straksfradrag skal forstås.

Konklusionen er, hvis du ønsker at asfaltere dine køreflader i tilknytning til driftsbygningerne og køresiloer, ser det vanskeligt ud med straksfradrag. Få et overblik over afgørelserne fra Landsskatteretten her

Kontrolprojekt straksfradrag
Skattestyrelsen gennemførte for nogle år siden en række kontrolbesøg på landbrugsejendomme for at konstatere, om straksfradrag ved ombygning og forbedring blev beregnet korrekt.

I den forbindelse godkendte Skattestyrelsen ikke straksfradrag i forbindelse med asfaltering af køreflader i en lang række sager. Tilsvarende blev der sat spørgsmålstegn ved den måde, bygningskomplekser var opgjort på i regnskabet med henblik på at opgøre beregningsgrundlaget.

SEGES har sammen med lokale rådgivningsvirksomheder sat spørgsmålstegn ved, om Skattestyrelsens fremgangsmåde er den rigtige, og efter Landsskatteretten har talt, må vi konstatere, at praksis for beregning og opnåelse af straksfradrag er ændret.

Køreflader
Tidligere har det været anerkendt, at når der blev støbt en sammenhængende flade mellem driftsbygninger og oplagspladser mv. i landbruget, kunne der godkendes straksfradrag til etablering af fladen. Straksfradraget medfører en likviditetsindsprøjtning i opførelsesåret, da en del af afskrivningen fremrykkes.

Landsskatteretten har afgjort, at kun i den situation, hvor en køreflade er en decideret tilkørselsrampe til staldbygningen, kan der godkendes straksfradrag for udgiften.

Det er ikke i afgørelserne nærmere defineret, hvad der forstås ved tilkørselsramper, så det kan frygtes, at der igen vil skulle føres sager med henblik på at få endelig afklaring af det spørgsmål.

Beregningsgrundlag for straksfradrag
Siden 1999 har det været alment kendt, at de såkaldte afskrivningsbroer, som bestod af mellemgange mellem bygningerne, ikke medfører, at der er tale om et samlet bygningskompleks i relation til beregning af straksfradrag.

Ved afgørelser fra Landsskatteretten må vi nu konstatere, at heller ikke bygninger, der er forbundet med de øvrige bygninger ved drivgange og foderrør, kan indgå i beregningsgrundlaget for straksfradrag, når bygningen i øvrigt ellers kan fungere selvstændigt. En løsdriftsstald til malkekøer kan fungere selvstændigt, selvom der ikke er malkeanlæg i bygningen, så køerne via drivgangen skal drives til malkning i malkestalden, og en svinestald, der er forbundet med de øvrige bygninger via foderforsyningen, kan også fungere selvstændigt. Der er ikke tale om et produktionsmæssigt hele, selvom foderet forarbejdes på ejendommen og via foderanlægget føres ud i svinestaldene.

Rådgivningsmæssige tiltag
Hvis du skal bygge om på din ejendom, og du af hensyn til likviditeten har brug for straksfradraget, er det vigtigt, at du allerede i planlægningsfasen inddrager din skattekonsulent. Vedkommende vil kunne hjælpe dig med at vurdere, om straksfradrag umiddelbart kan godkendes, eller om der skal søges bindende svar.

Du skal være opmærksom på, at straksfradrag her og nu gavner likviditeten, men når du skal sælge din ejendom, kan det have været en fordel, at du ikke har taget straksfradrag. Udgifter, der er foretaget straksfradrag på, kan nemlig ikke indgå i anskaffelsessummen, når anskaffelsessummen for ejendommen skal gøres op, og derved kan du komme til at betale en væsentlig større ejendomsavance.

Så spørgsmålet er, om opstramningen af praksis, når det store regnestykke skal gøres op, i den sidste ende har den store konsekvens for dig.

Faktaboks
Straksfradrag medfører, at når du laver en tilbygning eller ombygning til eksisterende bygninger på ejendommen, kan du få et fradrag i ombygningsåret på 5 % af bygningernes afskrivningsgrundlag ved begyndelsen af ombygningsåret. 

 

Sidst bekræftet: 10-09-2018 Oprettet: 10-09-2018 Revideret: 10-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-11-08. Virksomhedsordningen. Konvertibelt gældsbrev
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
03.05.19