Feedback Form

PlanteNyt - 2054

Oprettet: 13-04-2015

Dispensation til at anvende Spotlight Plus i 2015 til nedvisning af læggekartofler

Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli - 28. oktober 2015. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 28. oktober 2015.

Spotlight Plus (Carfentrazon-ethyl 60 g/l) er alene godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i en dosering op til 1 liter pr. ha for høsten 2015. Anvendelsen må kun ske efter indsendelse af en tro- og love erklæring til SEGES P/S om, at midlet kun anvendes til læggekartofler, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt. Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" på, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Udfyld bestillingssedlen, underskriv og send pr. e-mail til SEGES, Ellen Friche Wulf Nielsen på efn@seges.dk.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har kun svidningseffekt og primært overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er helt fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser: 

  • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2015 til den 28. oktober 2015.
  • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler
  • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
  • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering op til 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt.
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
  • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
  • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 28. oktober 2015.

Kilde: Miljøstyrelsen

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

 

Sidst bekræftet: 13-04-2015 Oprettet: 13-04-2015 Revideret: 13-04-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninge...
16.10.18
Forebyggelse af sølvskurv på kartoffellager
Tidlig optagning, effektiv tørring før indlagring, hurtig nedkøling, løbende desinfektion af gulve og sorteranlæg samt hind...
25.09.18
Sortben i kartofler – betydning af nye bakteriearter
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydn...
20.09.18
Kransskimmel (Verticillium visnesyge) i kartofler
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
15.08.18
Diabolo afløser Fungazil TM 100
Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.
31.07.18