Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2015

368 

Oprettet: 16-12-2010

Før du dræner!

Dræning er en bekostelig og kompliceret aktivitet. Her præsenteres oplysninger om det lovmæssige grundlag, forundersøgelser og kortmateriale.

 

Hvor er det lovligt?

Til top
Der er fire love, som gælder for dræningsområdet.

  • Vandløbsloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Okkerloven
  • Planloven

Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Der kan være brug for en tilladelse fra kommunen, hvis flere lodsejere berøres, eller hvis vandet skal pumpes væk fra et areal.

Hvis arealet er et § 3-areal, Natura2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, så kræves der også tilladelse fra kommunen. Dræning af arealer, der er nabo til § 3-arealer, må heller ikke ændre tilstanden af § 3-arealerne.

Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen. For drænprojekter på over 300 ha skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, mens øvrige projekter skal screenes. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og screenes, medmindre de vurderes ikke at kunne være til skade for miljøet.

Læs mere om lovene.

Hvor ligger de gamle dræn?

Til top
Inden man starter på et drænprojekt, bør der laves en forundersøgelse på det areal, der ønskes drænet.

Først er det vigtigt at vide, om der er et gammelt drænsystem på arealet. Et gammelt drænsystem kan eventuelt repareres eller kobles på det nye system. Det kan dog også være så medtaget, at det er bedst at ødelægge det helt, så det ikke virker generende på det nye drænsystem. Hvis det nye drænsystem lægges ned med drænplov, vil det gamle drænsystem i de fleste tilfælde ødelægges helt ved nedpløjningen.

Drænkort kan give et overblik over, hvor det gamle drænsystem ligger, hvis der er et sådant system. Er man ikke selv i besiddelse af de gamle drænkort, kan man forsøge at fremskaffe dem på anden vis f.eks. ved at kontakte tidligere ejere.

Hvis det i sin tid var Hedeselskabet, som drænede arealet, så er det muligt at få de gamle kort hos Orbicon | Leif Hansen A/S. Orbicon | Leif Hansen A/S har geo-refereret de gamle oversigtsdrænkort fra Hedeselskabet. I figuren nedenfor ses et eksempel på et sådant kort. De røde felter angiver, hvor der er drænet, og hvilket nummer dræningssagen har.


Billede 1. Eksempel på en georeference af drænkort. De røde arealer viser, hvor Hedeselskabet (nu Orbicon | Leif Hansen A/S) har udført en dræningsopgave.  

Hver dræningssag, som er udført af Hedeselskabet, indeholder en skitse (papirskitse) af, hvor drænene ligger, og der er ofte også en projektbeskrivelse. I visse tilfælde vil der desuden være juridiske dokumenter som forlig eller kendelser, der har indgået i forbindelse med de gamle dræningssager.

Kontakt Orbicon | Leif Hansen A/S , hvis du vil vide mere om priser og betingelser.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe gamle drænkort, kan man selv finde drænene, eller få en kloakmester til det, ved at søge efter dem over jorden med en sonde og en kabelsøger.

Man kan i princippet logge positionerne på en GPS, og på baggrund af disse positioner selv lave drænkortet. Dette er dog yderst tidskrævende.

Afledningsmuligheder

Til top
Det er selvfølgelig vigtigt at undersøge afledningsmulighederne for drænvandet. Man skal sikre sig, at man kan få afløb i tilstrækkelig dybde. Det kan i nogle tilfælde betyde, at man skal langt væk for at få afledt drænvandet. Man bør kende den højeste og den hyppigste vandstand der, hvor drænvandet ledes hen. Ud fra en opmåling vurderes, om vandet kan ledes væk i den ønskede retning.

Undersøgelse af jordbundsforholdene

Til top
For at danne baggrund for et optimalt materialevalg til dræningen, og for at kunne fastlægge drændybden, bør man danne sig et godt indtryk af jordbundsforholdene, før man påbegynder drænarbejdet. Dette gøres bedst ved at grave prøvehuller med en gravemaskine. Herefter udtages repræsentative jordprøver i de forskellige jordlag. Jordprøverne kan indsendes til teksturanalyse. Hvis man har stor erfaring på området, kan man danne sig et indtryk af de gældende jordbundsforhold ved at se og mærke på jorden i de udgravede prøvehuller.

Dybden af udgravningerne afhænger af jordbundsforholdene og bestemmes i den konkrete situation.


Billede 2. Eksempel på et prøvehul udgravet med henblik på at undersøge jordbunden forud for dræningen. Foto: Janne Aalborg Nielsen, VFL. 

Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger

Til top
Man skal undersøge, hvilke kabler og ledninger, der eventuelt går ind over arealet, så som el, gas, telefon og andet.

Der er ved lov i 2004 (LedningsEjerRegister–loven, LER-loven) vedtaget oplysnings- og forespørgelsespligt i ledningsejerregistret, med det formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Se afsnittet om lovgivning.

Det betyder, at enhver der erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, skal indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet.

Man er dog undtaget, hvis graveområdet (uden for veje) ejes af graveaktøren selv, og vedkommende i øvrigt har kendskab til placeringen af ledningerne.

Hvis der er behov for at foretage en ”graveforespørgsel” i LER, kan man gå ind på www.ler.dk og enten blive oprettet som graveaktør, og dermed få mulighed for selv at hente ledningoplysninger, eller man kan få hjælp til en ”graveforespørgsel” mod betaling. Denne hjælp kan fås hos de konsulentfirmaer, der henvises til på LER-hjemmesiden.

Hvis man har spørgsmål til ”graveforespørgsler”, kan man også henvende sig til privat konsulent Jørgen V. Pedersen, Øster Hassing vej 159, 9362 Gandrup, mobilnr. 2395 0989.

Opmåling af arealet

Til top
Det er nemmest at planlægge drænprojektet, hvis man får lavet et kort over arealet, som indeholder højdekurver og koter. Ud fra kortet kan projekteringen diskuteres/afstemmes med entreprenøren, således at man er enig om udførelsen, før man starter med at grave. En sådan opmåling kan laves af en landinspektør. Eventuelle ledninger/kabler bør også indtegnes på kortet.

Kort over drænrørenes placering

Til top
Når arealet er drænet, er det vigtigt at få placeret drænrørenes beliggenhed på kortet. Drænkortet skal gemmes, så det er tilgængeligt, når der er behov for at genfinde drænene, f.eks. når de skal spules eller ved en eventuel reparation. Drænkortet kan eventuelt opbevares på det lokale rådgivningscenter eller i Dansk Markdatabase.
Sidst bekræftet: 29-01-2015 Oprettet: 16-12-2010 Revideret: 16-12-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning
Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.
21.01.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12