Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2015

 370

Oprettet: 16-12-2010

Vedligeholdelse af dræn

Læs mere omkring mulighederne for spuling af dræn og TV-inspektion af drænrør.

 

Spuling

Til top
Det er ofte nødvendigt at rense drænrørene for slam, sand og okker. Det kan man gøre ved at spule drænene. Det er bedst at bruge stor vandmængde og lavt tryk, når man skal spule drænene. Ved en lille vandmængde og et højt tryk risikerer man at ødelægge drænrørene.

Hvis der er trængt sand ind i drænrørene, kan det være vanskeligt at spule ud. Her kan det være nødvendigt at spule mindre strækninger ad gangen.

Spuling af dræn direkte ud i vandløb og søer er ikke tilladt. Alt spulevand skal opsamles og spredes på marker i omdrift. Det fremgår således af § 27, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at stoffer, der kan forurene vandet, og som er aflejrede i vandløb, herunder dræn, ikke uden tilladelse må påvirkes så de kan forurene vandet. Se også afsnit om lovgivning.

TV-inspektion

Til top
Ved hjælp af en TV-inspektion foretaget af en kloakmester, kan man undersøge, om der er sandindtrængning, aflejringer, rodindtrængning, deformation eller andet, som forringer drænrørets virkning.

Det er en smart metode, hvorved man kan se, hvad der er sket inde i drænrøret. Der er dog en begrænsning på, hvor langt ind i drænrøret man kan filme. Hvis man graver ned til drænrøret et givent sted på marken, har man mulighed for at filme endnu en strækning. TV-inspektion giver det bedste resultat, hvis drænrørene er spulet inden for en måneds tid.

Billedet nedenfor viser et eksempel på et billede fremkommet ved hjælp af TV-inspektion. Vandet i bunden af drænrøret ses tydeligt. Endvidere kan man se en lille deformation af drænrøret øverst til venstre.

Til top 

Sidst bekræftet: 29-01-2015 Oprettet: 16-12-2010 Revideret: 16-12-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning
Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.
21.01.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12