Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 16-03-2018

Kvælstofprognosen 2018

Kvælstofprognosen for 2018 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet ca. 9.000 tons eller omkring 3,6 kg N pr. ha landbrugsareal større end normalt.

Kvælstofprognosen for 2018 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 148 marker i Kvadratnettet i februar måned 2018 suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målinger i februar 2018 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2007-2017.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2018 på lerjord og finsand er lavere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2017 til udgangen af februar 2018 har været større end normalt.

Kvælstofprognosen 2018
Kvælstofprognosen for 2018 er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Prognosen er udarbejdet af SEGES, PlanteInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen.

Prognosen for område A, B og C er vist på kortet og i tabel 1. I kommunetabellen kan du se, hvilket område din kommune tilhører. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4) og lerjord (JB over 4). Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2018 er kvælstofbehovet øget med 0 til 10 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af kommune og jordtype.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2018. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område A, B og C er vist på kortet og i kommunetabellen.

Område
GrovsandJB 1 og 3
FinsandJB 2 og 4
LerjordJB over 4
Område A
0
10
10
Område B
0 5 10
Område C
0
5
5

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2017 til udgangen af februar 2018 i forhold til samme periode i årene 2007-2017.

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er lidt over 9.000 tons eller omkring 3,6 kg N pr. ha større end normalt.

Hvor gælder prognosen?
Prognosens angivelser i tabellen og på kortet anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn.

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab
Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden.

Kvælstofprognosen i Mark Online
Mark Online er opdateret med Kvælstofprognosen 2018.

Læs mere
Kvælstofprognosen for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Bekendtgørelse nr. 214 af 16.03.2018 om kvælstofprognosen for planperioden 2017/2018

Sidst bekræftet: 16-03-2018 Oprettet: 16-03-2018 Revideret: 16-03-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder bla...
27.09.18
Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næ...
19.09.18
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige re...
19.09.18
Kvadratnet for nitratundersøgelser
Kvadratnettet er et net af måleflader fordelt over hele Danmark. Jordprøver fra Kvadratnettet blev undersøgt første gang i ...
04.09.18
Resultater fra forsøg med alternative metoder til gødskning med fosfor
Et større britisk forskningsprojekt har undersøgt muligheder for mere målrettede og effektive metoder til fosforgødskning. ...
04.05.18

Læs også