Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-03-2018

Planteavlsorientering - 1020

Oprettet: 14-03-2017

Kvælstofprognosen 2017

Kvælstofprognosen for 2017 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet ca. 7000 ton eller knap 3 kg N pr. ha landbrugsareal mindre end normalt.

Kvælstofprognosen for 2017 viser et mindre kvælstofbehov end ”normalt” (gennemsnit af de foregående 11 år). På lerjord er kvælstofbehovet 5-10 kg kvælstof mindre, på blandet sand- og lerjord er kvælstofbehovet 5 kg N pr. ha mindre og på grovsandet jord er kvælstofbehovet uændret. Det er beregnet, at kvælstofprognosen på landsplan vil resultere i et kvælstofbehov, der er ca. 7.000 ton eller knap 3 kg kvælstof pr. ha landbrugsareal mindre end ”normalt”.

Kvælstofprognosen for 2017 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 143 marker i Kvadratnettet i februar måned 2017 suppleret med modelberegninger.

Resultaterne af N-min målingerne i februar 2017 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2006-2016.

Resultaterne af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2017 på lerjord og på blandede sand- og lerjorder er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Afvigelsen i N-min er størst i den vestlige del af Jylland.

Årsagen, til at kvælstofprognosen ser ud, som den gør, er, at nedbøren fra 1. september 2016 til udgangen af februar 2017 har været mindre end normalt, især i den østlige del af Jylland og på Øerne.

Kvælstofprognosen er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kvælstofprognosen for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Kvælstofprognosen 2017

Prognosen er udarbejdet af SEGES, Planteinnovation i samarbejde med DCA og Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Prognosen er indstillet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i Husdyrgødning. Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen. Bekendtgørelsen træder i kraft onsdag 15.marts.

Prognosen er vist for område A og B på kortet og i tabel 1. I kommunetabellen kan du se, hvilket område din kommune tilhører. Værdierne gælder for grovsandet jord (JB 1 og JB 3), finsandet jord (JB 2 og JB 4) og lerjord m.m. (JB over 4). Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2017 reducerer kvælstofprognosen behovet for at tilføre kvælstof med 0-10 kg kvælstof pr. ha i forhold til gennemsnit af de foregående 11 år (”normalen”) afhængig af kommune og jordtype.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2017. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område A og B er vist på kortet og i kommunetabellen.
Område Grovsand Finsand Lerjord
JB 1 og 3 JB 2 og 4 JB over 4
A 0 -5 -5
B 0 -5 -10

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2016 til februar 2017 i forhold til samme periode i årene 2006-2016.

På landsplan er konsekvensen af prognosen, at kvælstofbehovet er ca. 7.000 ton eller knap 3 kg pr. ha landbrugsareal mindre end normalt.

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser på kortet anvendes på marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren - dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn.

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.Til top

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden.

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online er opdateret med kvælstofprognosen 2017.

Læs mere: Bekendtgørelse  nr. 234 af 13. marts 2017 om kvælstofprognosen for planperioden 2016/2017

Sidst bekræftet: 14-03-2017 Oprettet: 14-03-2017 Revideret: 14-03-2017

Kontakt

Specialkonsulent

Nanna Hellum Kristensen

PlanteInnovation


Forfatter

Planter & Miljø
Hans Spelling Østergaard

Af samme forfatter

Efter- og mellemafgrøder i landsforsøgene 2015
Afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2015" der bl.a. indeholder sammenligning af arter af henholdsvis efterafgrøder og ...
03.04.17
Kan danske analysemetoder for mikronæringsstoffer erstattes af internationale metoder?
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af i...
23.12.16
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud fra teksturen i pløjelaget
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsæ...
23.09.16
Udvikling i N-min, ammonium og nitrat i frosne jordprøver over 7 år
Indholdet af nitrat- og ammoniumkvælstof i jordprøver opbevaret på frost ændrer sig lidt under opbevaringen i fryseren genn...
07.09.16