Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-01-2010

Planteavl 

Oprettet: 23-01-2009
Revideret: 30-01-2009

Nye og ændrede godkendelser af planteværnsmidler - 2008

Nye og ændrede godkendelser 2008

Landscentret
Planteproduktion

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2008, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2008).

Aliette WG 80 Frupica SC Primera Super
Ally ST Fusilade Max Proplant
Antergon MH Gallant 125 EE Reglone
Applaud 40 Gaucho WS 70 Revus 250 SC
Asulox Glyfonova 360 Riza
Atlantis OD Glyphomax Roundup Bio
Bell Goliath Roxy EC
Betanal Goltix SC 700 Rubric
Betanal Classic Herbasan Safari
Callisto Hussar OD Shirlan
Command CS + Stomp Juventus 90 Signum WG
Confidor WG 70 Karmex SmartBayt Professionel
Corbel 750 Kemifam Power SmartFresh
Curzate M68 WG Kerb 400 SC / 500 SC Spotlight Plus
Danitron 5 SC Magnate 100 SL Starane XL
DFF Matrigon Stomp
Diflanil 500 SC Mavrik 2F Switch 62,5 WG
Express ST Merpan 80 WG Teldor WG 50
Fenix Milbeknock Teppeki
Ferrox Monceren DS 12,5 Terbuthylazin
Fidox EC ND Metamitron 700 Thiram Bejdse
Fighter 480 Opus Team Topflor
Floramite 240 SC Opus Xtra Tribunil WP
Folicur EC 250 Orius Tyfon
Fox 480 SC Pomoxon Zenit 575 EC
Foxtrot Previcur N
Topflor til top

Miljøstyrelsen har pr. 27. januar 2009 meddelt, at vækstreguleringsmidlet Topflor (flurprimidol) har fået brugsforbud pr. 1. september 2009 under henvisning til aktivstoffets hormonforstyrrende effekt.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. januar 2009

Roundup Bio, Glyfonova 360 og Glyphomax til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlerne Roundup Bio, Glyfonova 360 og Glyphomax (glyphosat) til bekæmpelse af ukrudt under frugtbuskene solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia.

Midlerne anvendes som en afskærmet sprøjtning under buskene fra bladfald til begyndende blomstring året efter. Doseringen er 3,0 l pr. ha, og der må maks. foretages tre sprøjtninger pr. sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Roundup Bio, Glyfonova 360 eller Glyphomax i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

22. januar 2009

Reglone til top

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i kartofler, spinat og sukkerroer samt til nedvisning i visse frøafgrøder. Endvidere er Reglone blevet godkendt i en række afgrøder inden for frugt og grønt.

Miljøstyrelsen har den 6. januar 2009 udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder, heriblandt et stort antal afgrøder inden for produktion af frugt og grønt. Der er informeret særskilt om udvidelsen til disse afgrøder til Aktuelt nr. 280.

For landbrugsafgrøderne er godkendelsen af Reglone udvidet til at omfatte:

 • ukrudtsbekæmpelse i kartofler (indtil maksimalt 10 pct. af kartoflerne er fremspiret),
 • ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer og spinat indtil afgrødens vækststadie 07 (før fremspiring),
 • nedvisning af i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner. I disse afgrøder må Reglone ikke anvendes senere end stadie 89. Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

De øvrige godkendelsesvilkår for Reglone er ikke ændret i denne omgang.

De udvidede godkendelser giver nye muligheder for strategier for kemisk bekæmpelse og nedvisning i de berørte afgrøder. Da Reglone er et kontaktmiddel med en unik virkemekanisme, vil det samtidig kunne benyttes som en resistensforebyggende foranstaltning, hvor dette er relevant. Der vil separat blive informeret om disse muligheder, når vækstsæsonen nærmer sig.

Det forventes, at den nye etikette vil være godkendt, og at Reglone dermed vil kunne anvendes efter de nye vilkår allerede i sæsonen 2009.

Læs mere om Reglone i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

-----------------------------

Miljøstyrelsen har pr. 6. januar 2009 godkendt Reglone til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i en lang række afgrøder, herunder frugttræer og frugtbuske, jordbær, rødbede, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod.

Reglone (diquat) er godkendt på følgende betingelser i frugt, bær og frilandsgrønsager:

 • Må i frugttræer og frugtbuske ikke anvendes senere end stadie 80 (begyndende modning)
 • Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93 (når de gamle blade dør)
 • Må i rødbede, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 07 (før fremspiring hhv. inden kulturplanterne begynder at skyde)
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.)

I træfrugt, buskfrugt og jordbær er der tale om afskærmet sprøjtning.

Der må i frugt og bær maksimalt anvendes 2,5 l pr. ha pr. år. Før frilandsgrønsagernes fremspiring må der anvendes maksimalt 2,0 l pr. ha pr. år. Der skal tilsættes 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. ha ved alle anvendelser.

Læs mere om Reglones godkendelse i landbrugsafgrøder m.fl. i Aktuelt nr. 279.

Kilde: Miljøstyrelsen, Syngenta.

9. januar 2009

Callisto til top

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Callisto i majs. Callisto indeholder mesotrion, et aktivstof der er kendt fra Calaris. Callisto bliver en delvis erstatning for Calaris, som udgår efter forbuddet mod terbuthylazin.

Miljøstyrelsen har den 7. januar 2009 godkendt ukrudtsmidlet Callisto. Callisto er godkendt i fodermajs i doseringer op til 1,5 liter pr. ha pr. år. Callisto indeholder aktivstoffet mesotrion, som har været kendt i flere år, idet det indgår i Calaris, som bliver forbudt efter forbuddet mod terbuthylazin.

Callisto indeholder 100 g mesotrion pr. liter. Ved brug af 1,5 liter Callisto pr. ha er aktivstofmængden af mesotrion 150 g pr. ha. I Calaris var indholdet af mesotrion 70 g, hvilket svarer til 105 gram aktivstof ved 1,5 liter pr. ha. Der er altså med den nye godkendelse mulighed for at anvende en større aktivstofmængde af mesotrion end hidtil. Dette har bl.a. betydning for bekæmpelse af rodukrudt, hvor det giver mulighed for split-behandlingsstrategier med flere sprøjtninger.

Callisto har primært bladvirkning, men også en vis jordvirkning. Firmaet Syngenta oplyser, at midlet har en bred effekt mod en række tokimbladede frøukrudtsarter som agersennep, burresnerre, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hanekro, hundepersille, hyrdetaske, kamille, svinemælde, natskygge, pengeurt, pileurt-arter, spergel, stedmoder, tvetand og ærenpris. Endvidere har midlet effekt på rodukrudtsarter som agertidsel, svinemælk og spildkartofler. Erfaringer med Calaris giver begrundet forventning om, at Callisto også har god effekt mod gråbynke. Callisto har desværre ikke ret stor effekt på græsser som enårig rapgræs, rajgræs, vindaks, flyvehavre, med flere. Undtagelsen er hanespore, hvor Callisto ved fuld dosis har god effekt. Callisto har kun været afprøvet i 5 landsforsøg, men der er fra GEP-forsøg i Danmark og forsøg og erfaringer fra Tyskland og andre lande en del dokumentation for effekten af Callisto ved forskellige doseringer. Der vil senere blive informeret mere detaljeret om disse effektdata.

Callisto kan i praksis blandes med alle de øvrige ukrudtsmidler i majs, og der er derfor gode muligheder for at kombinere med midler, som kan forstærke effekten af Callisto mod græsser (MaisTer) og storkenæb (Fighter 480 og Harmony SX). Der skal ikke anvendes sprede-klæbemiddel sammen med Callisto, heller ikke i blandinger med Harmony. Derimod anvendes olietilsætning ved blanding med MaisTer og Fighter 480.

Callisto har en behandlingsfrist på 90 dage før høst, hvilket betyder, at midlet kan anvendes, så længe der kan køres i majsen. I praksis anbefales dog altid sprøjtning på små ukrudtsplanter. Der er et afstandskrav på 2 meter til søer og vandløb.

Firmaet oplyser, at man er klar med Callisto i den nødvendige mængde til sæsonen 2008, hvorfor det tomrum, som forbuddet mod terbuthylazin efterlod, for en stor dels vedkommende er fjernet. Der foreligger stadig ikke nogen endelig dato for forbuddet mod anvendelse af terbuthylazin. I lyset af, at der nu er godkendt et næsten fuldgyldigt alternativ, anbefales det, at man ikke køber terbuthylazin-holdige produkter (Calaris og Laddok TE) i forventning om, at den foreløbigt udmeldte forbudsdato 20. april 2009 vil blive udsat. Træder anvendelsesforbuddet i kraft den 20. april 2009, vil restlagre af terbuthylazin-holdige midler skulle bortskaffes som farligt affald inden for 3 måneder. Ved køb af Calaris og Laddok TE nu risikerer man derfor at 'brænde inde' med disse midler.

Prisen for Callisto er endnu ikke fastsat, men det forventes at prisen pr. liter bliver lidt højere end prisen for Calaris.

Læs mere om Callisto i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen og Syngenta

9. januar 2009

Kerb til top

og planteskolekulturer

Miljøstyrelsen har den 18. december 2008 godkendt ukrudtsmidlet Kerb 400 SC, som er en ny formulering med en ændret godkendelse i forhold til Kerb 500 SC, der ikke længere er godkendt. Godkendelsen dækker blandt andet anvendelse i frugttræer, -buske og i planteskolekulturer.


Kerb 400 SC (propyzamid) er godkendt til frugttræer og -buske på følgende betingelser:
 • Der må kun behandles i selve afgrøderækken.
 • Den maksimale dosering er 1,0 l pr. ha.
 • Må i solbær, hindbær, stikkelsbær og ribs ikke anvendes senere end 120 dage før høst.
 • Der må maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Kerb 400 SC (propyzamid) er godkendt til planteskolekulturer på følgende betingelser:

 • Den maksimale dosering i 1. års priklebede af løv- og nåletræer er 0,875 l pr. ha
 • Den maksimale dosering i 2. års priklebede af løv- og nåletræer er 1,0 l pr. ha.
 • Der må maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Læs mere om Kerb 400 SC og de øvrige afgrøder, midlet er godkendt til, i Middeldatabasen.


Kilde: Miljøstyrelsen

23. januar 2009

Miljøstyrelsen har den 18. december 2008 afsluttet revurderingen af ukrudtsmidlet Kerb. Da midlet er klassificeret som muligt kræftfremkaldende, og Danmark opretholder en høj beskyttelsesfaktor over for sprøjteførere, må midlet fremover ikke anvendes i vinterraps.

I forbindelse med revurderingen er en ny Kerb-formulering ved navn Kerb 400 SC blevet godkendt. Som navnet antyder, har den et indhold af 400 gram propyzamid pr. liter. Den gamle formulering Kerb 500 SC er ikke længere godkendt og udgår, men restlagre må bruges som beskrevet på etiketten. Ved omregning af doseringer for de to midler svarer 0,8 liter Kerb 500 SC altså til 1,0 liter Kerb 400 SC.

Den nye Kerb 400 SC er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlesneglebælg til frø, kællingetand til frø, skorzonerrod til frø, bærbuske, skov og beplantninger og i planteskolekulturer. Afhængigt af afgrøden må der maksimalt behandles 2-2,5 ha pr. dag.

Den hidtidige hovedanvendelse af Kerb i vinterraps vil altså ikke længere være tilladt. Dette skyldes en kombination af flere forhold. For det første er midlet klassificeret som muligt kræftfremkaldende. For det andet opererer Miljøstyrelsen mht. eksponering af sprøjteførere med en 10 gange højere beskyttelsesfaktor, end hvad der anvendes i de øvrige europæiske lande. Dette betyder, at midlet af hensyn til forebyggelse af eksponering af sprøjteføreren ikke kan godkendes til vinterraps, hvor det må forventes, at man typisk vil behandle mere end 2-2,5 ha pr. dag. I andre EU-lande, som anvender en lavere sikkerhedsfaktor, må man derimod fortsat benytte Kerb i vinterraps.

Firmaet oplyser, at man har været i dialog med Miljøstyrelsen med henblik på at få midlet godkendt til plet- eller randsprøjtning i vinterraps, men dette har indtil videre ikke været muligt. Det har heller ikke været muligt at få midlet godkendt med krav om f.eks. anvendelse af traktor med kulfilter monteret på førerhuset for at nedsætte eksponering af sprøjteføreren i forbindelse med udsprøjtningen.

Med bortfald af Kerb i vinterraps forsvinder en vigtig mulighed for at sanere græsukrudt i vintersædsbaserede dyrkningssystemer. Dette vil være særligt problematisk på ejendomme, hvor der praktiseres reduceret jordbearbejdning, og hvor der fremover skal være ekstra fokus på f.eks. sædskifte som led i forebyggelse af græsukrudt. Samtidig bortfalder muligheden for at anvende Kerb som led i forebyggelse af herbicid-resistens.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.


Kilde: Miljøstyrelsen


22. december 2008

Kemifam Power til top

Miljøstyrelsen har den 18. december 2008 godkendt ukrudtsmidlet Kemifam Power i bederoer. Midlet er en ny formulering af de kendte aktivstoffer phenmedipham og desmedipham.

Ukrudtsmidlet Kemifam Power er netop blevet godkendt af Miljøstyrelsen. Dette middel kendes også under navnet Betanal Power og har forsøgsmæssigt været afprøvet som Herbasan Power. Disse tre navne dækker over det samme produkt, nemlig en flydende formulering indeholdende 160 g phenmedipham og 160 g desmedipham pr. liter.

Midlet er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Der er en behandlingsfrist på 90 dage før høst, og et afstandskrav til vandmiljøet på 2 meter.

Kemifam Power har været afprøvet i forsøg hos Nordic Beet Research og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Forsøgene har vist, at der er tale om en dosering med høj biologisk effektivitet. Midlet har i forsøgene vist en større effekt pr. gram aktivstof end de gængse formuleringer af phenmedipham (Betanal med flere). Således svarede 0,33 liter Kemifam Power til 1 liter Betanal i forsøg hos Nordic Beet Research.

I praksis vil midlet skulle anvendes i behandlingsprogrammer, hvor der anvendes middelblandinger med f.eks. Goltix, Ethosan og Safari eller tilsvarende produkter.

Firmaet oplyser, at midlet vil blive markedsført i sæsonen 2009, men en foreløbig pris kan endnu ikke oplyses. Ud fra effekterne i forsøg, må prisen pr. liter forventes at blive 2-3 gange prisen for Betanal og tilsvarende produkter.

Læs mere om Kemifam Power i Middeldatabasen.

22. december 2008

Terbuthylazin til top

Miljøstyrelsen har tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler med aktivstoffet terbuthylazin. Det betyder, at midler som f.eks. Calaris og Laddok TE vil blive forbudt. Datoen for forbuddets ikrafttræden er ikke endeligt besluttet, men Miljøstyrelsen har varslet en kort frist og foreslået anvendelsesforbud fra 20. april 2009.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2008 tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet terbuthylazin. På Miljøstyrelsens hjemmeside er der lagt en nærmere redegørelse for årsagen til forbuddet.

Årsagen er kort fortalt, at aktivstoffet ikke er optaget på EU's positivliste (Bilag 1) og at der er fremkommet ny viden om nedbrydningsprodukter (metabolitter), som er mobile og derfor kan udvaskes. Da der i Danmark er et højt beskyttelsesniveau for grundvand, betyder det, at Miljøstyrelsen ønsker at forbyde de berørte midler med kort varsel. I de øvrige EU-lande skal ukrudtsmidler med terbuthylazin også trækkes tilbage, men i disse lande har man frist til udgangen af 2010 for at indføre forbud.

Forbuddet berører både de aktuelt godkendte midler Calaris og Laddok TE og de tilsvarende parallelprodukter, i alt 7 midler, som har været godkendt til dags dato. Imidlertid vil også gamle ukrudtsmidler indeholdende terbuthylazin være omfattet. Eksempler på sådanne midler, som i nyere tid har været godkendt i Danmark, er Lido, Inter-Terbuthylazin, Gardoprim og Toloran. En fuldstændig liste kan ses ved søgning på aktivstoffet terbuthylazin i Middeldatabasen.

Det fremgår af Miljøstyrelsens redegørelse, at der foreslås et salgsforbud i alle led pr. 20. februar 2009 og et anvendelsesforbud pr. 20. april 2009. Dette er en meget kort frist, som vil betyde, at der er begrænsede muligheder for at anvende restlagre på lovlig vis. Der er fra Landscentret, Planteproduktion taget kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for en senere forbudsdato, og der vil blive informeret om den endelige forbudsdato, så snart en sådan foreligger

17. december 2008

DFF og Diflanil 500 SC til top

Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlerne DFF og Diflanil, der begge har diflufenican som aktivstof. Den fornyede godkendelse er stort set uændret.

Miljøstyrelsen har den 12. og 15. december givet fornyet 10-årig godkendelse af ukrudtsmidlerne DFF og Diflanil 500 SC, der begge indeholder 500 g diflufenican pr. liter.

Revurderingen betyder, at vilkårene med hensyn til afgrøder og anvendelse fremadrettet er stort set uændrede i forhold til de hidtidige godkendelser. Den eneste forskel er, at behandlingsfristen fremover vil være afgrødens vækststadium 28 mod tidligere stadium 31.

De øvrige produkter med diflufenican forventes at blive revurderet med tilsvarende vilkår i løbet af den kommende tid.

Læs mere om DFF, Diflanil og andre diflufencian-holdige midler i Middeldatabasen.

17. december 2008

Karmex til top

Med virkning fra 13. december 2008 er der anvendelsesforbud for ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet diuron. Da aktivstoffet er blevet optaget på EU's positivliste, søges der om at få fjernet aktivstoffet fra forbudslisten, så restlagre kan anvendes.

Det længe varslede anvendelsesforbud mod diuron (Karmex) er trådt i kraft pr. 13. december 2008. Anvendelsesforbuddet blev oprindelig begrundet i manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Bilag 1) hvilket betyder, at medlemslandene er forpligtet til at forbyde anvendelse af sådanne aktivstoffer.

Imidlertid er diuron nu blevet optaget på EU's positivliste, og firmaet har meddelt, at man vil søge om fornyet godkendelse af Karmex i Danmark. Denne ansøgning vil dog først kunne blive indsendt i løbet af foråret 2009, og det er usikkert, hvornår Karmex igen kan blive godkendt.

Brugerne har 3 måneders frist efter forbuddets ikrafttræden til at bortskaffe eksisterende lagre af Karmex, dvs. efter 13. marts 2009 må der ikke findes sådanne lagre.

Da aktivstoffet er optaget på positivlisten, er det uhensigtsmæssigt, at restlagre skal destrueres, og at en glemt pakke i et kemikalierum kan udløse store bøder. Derfor har Dansk Landbrug anmodet Miljøstyrelsen om at fjerne diuron fra forbudslisten, eller alternativt, at Miljøstyrelsen vil være positivt indstillet over for en ansøgning om dispensation til at anvende restlagrene af Karmex til ukrudtsbekæmpelse i de på etiketten nævnte afgrøder i det tidlige forår 2009. Dansk Landbrug har bedt om en hurtig tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen, så man i givet fald har mulighed for at undgå en unødig destruktion af restlagrene.

Så snart der foreligger en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen, vil der blive informeret herom. Som udgangspunkt gælder den ovenfor nævnte frist for bortskaffelse dog fortsat.

Det er den enkelte avlers pligt at sikre sig, at der ikke opbevares forbudte midler på bedriften. Der henvises til listen over forbudte midler i Middeldatabasen på LandbrugsInfo.

Læs mere om Karmex og andre gamle midler med diuron i Middeldatabasen.

17. december 2008

Fenix til top

Udvidet godkendelse af Fenix

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Fenix, så anvendelsesområdet nu igen omfatter kartofler, gulerødder og sætteløg. Fenix havde ellers ved revurderingen i juli 2008 kun fået fornyet godkendelse i markærter (se Aktuelt nr. 239 ).

Fenix er således fremover godkendt til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter før og efter fremspiring (med og uden bælg og tørrede ærter).

Midlet må i tørrede ærter (behandlet efter fremspiring) ikke anvendes senere end vækststadie 32 og ikke senere end 70 dage før høst. Der må ikke sås/plantes rødder og knolde, løg, stængelgrønsager og kartofler før 180 dage efter anvendelse af Fenix.

Afstandskravet til vandmiljøet er nu udvidet, således at Fenix ikke må anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

En anden vigtig begrænsning efter revurderingen er, at Fenix i alle godkendelsesafgrøder maksimalt må anvendes med i alt 1 liter pr. ha pr. år mod tidligere op til 2,5 liter. Dette betyder, at der ved ukrudtsbekæmpelsen skal fokuseres på korrekt timing af behandlingerne og på kombination med andre løsninger, hvor det er relevant.

Restlagre af Fenix med gammel etikette på bruges efter vilkårene i den tidligere godkendelse, men det anbefales, at man gemmer tomme emballager for i tilfælde af kontrolbesøg at have dokumentation for evt. højere doseringer end 1 liter pr. ha.

Læs mere om Fenix i Middeldatabasen.

9. december 2008

- - -

Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlet Fenix med det resultat, at midlet nu kun er godkendt til bekæmpelse af ukrudt i fremspirede markærter (med bælg og tørrede ærter).

Fenix (aclonifen) er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i fremspirede ærter (med bælg og tørrede ærter).
 • Må i tørrede ærter (behandlet efter fremspiring) ikke anvendes senere end vækststadie 32 og ikke senere end 70 dage før høst.
 • Der må ikke sås/plantes rødder og knolde, løg, stængelgrønsager og kartofler før 120 dage efter anvendelsen af Fenix i ærterne.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Bayer CropScience forventer dog, at midlet på sigt atter vil blive godkendt til en række andre afgrøder - kartofler, løg og rodfrugter - men at den maksimale dosering vil blive 1,0 l pr. ha.

Dosering
Fenix må anvendes med 0,5 - 1,0 l pr. ha.

Midler med gammel etiket må anvendes som hidtil, men firmaet oplyser, at restlagrene i handelsleddet er små.

Læs mere i Middeldatabasen.

15. august 2008

Foxtrot til top

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Foxtrot, som indeholder aktivstoffet fenoxaprop-P-ethyl, der er kendt fra Primera Super. Foxtrot har samme indhold af aktivstof som Primera Super, men er formuleret med en anden safener, nemlig cloquintocet-mexyl, der er kendt fra ukrudtsmidlet Topik. Safeneren virker ved at forsøge afgrødens nedbrydning af aktivstoffet og øger dermed selektiviteten af ukrudtsmidlet.

Foxtrot er godkendt til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt til bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer. Midlet må endvidere anvendes til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug og triticale. Behandlingsfristen er 10 uger før høst i korn til modenhed. Korn til helsæd må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Effektmæssigt svarer Foxtrot til Primera Super, og anvendelser og doseringer vil derfor være sammenlignelige for de to midler. Firmaet Cheminova oplyser, at Foxtrot vil blive markedsført til sæsonen 2009, men en cirka-pris kendes endnu ikke.

Læs mere om Foxtrot i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

9. december 2008

Ally ST til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion fået en ny off-label godkendelse til Ally ST.

Off-label godkendelsen for Ally ST omfatter nu anvendelse i både oliehør og spindhør til om foråret. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label-vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

Se nærmere i Middeldatabasen

21. november 2008

 

 

Opus Xtra til top

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Opus Xtra er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede og byg. Sprøjtefristen er 5 uger før høst, og afstandskravet til vandmiljøet er 2 m. Normaldoseringen er 1,0 l/ha, og indholdet heri svarer til 1,0 l/ha Opus + 125 g/l af det tidligere godkendte strobilurin kresoxim-methyl. Dette strobilurin indgik sammen med Corbel i midlet Mentor, som tidligere har været på markedet i Danmark.

Opus Xtra har i mange år været markedsført i Tyskland under navnet Juwel og har indgået i bl.a. Landsforsøgene i hvede i 1998-1999 under navnet Diamant og Diamant plus (Corbel yderligere tilsat). De gamle forsøg i hvede kan dog ikke bruges til at vurdere midlets effekt i dag, fordi der siden er udviklet resistens hos Septoria og meldug mod strobiluriner.

I effektivitetsvurderingen kan man læse, at midlet i hvede er vurderet på baggrund af indholdet af Opus, idet der ikke er fremsendt nyere forsøg, hvor Opus Xtra er testet i marker med resistens mod strobiluriner.

I byg ses resultater i tabel 1. Hvordan strobilurinet kresoxim-methyl virker mod bygbladplet, der har udviklet resistens mod visse strobiluriner, foreligger der så vidt vides ikke oplysninger om. Se yderligere i artikel nr. 129. Hos bygmeldug er der siden udviklet resistens mod alle strobiluriner.

I tabel 1 ses resultater af 8 forsøg i vinterbyg ved DJF i 1997-98. Der findes ikke forsøg, hvor Opus Xtra er sammenlignet med de i dag anvendte strobiluriner og midler. Amistar Pro (Amistar+Corbel) er det middel i tabel 1, som Opus Xtra bedst kan sammenlignes med. Der er ikke udregnet nettomerudbytter, fordi de fleste midler ikke længere er på markedet.

Tabel 1. Effekt og merudbytter for 2 x 1/3 dosis af forskellige svampemidler udsprøjtet i vækststadium 30 og 45-59, 8 forsøg 1997-1998. (Kilde: Pesticidafprøvning 1998 side 47, DJF).

Behandling

Dosis

% bygbladplet

% bygrust

% skoldplet

Udbytte og
merudbytte hkg/ha

1997

1998

1998

1997

1998

1997

1998

Ubehandlet

 

11,9 a

6,2 a

2,3

13,1 a

9,9

59,0

69,3

Tilt megaturbo
(Tilt 250 EC + Corbel)

2 x 0,33

4,8 b

3,0 b

0,1

 

3,3

1,8

3,9

Stereo

2 x 0,53

1,6 c

2,5 b

0,1

2,4 bc

2,5

2,7

5,4

Mentor
(kresoxim-methyl + Corbel)

2 x 0,23

1,8 c

3,2 b

0,2

4,8 bc

5,5

1,4

4,0

Amistar Pro
(Amistar + Corbel)

2 x 0,66

0,5 d

0,8 c

0

2,4 bc

3,0

4,8

8,1

Opus Xtra

2 x 0,33

1,1 dc

2,4 b

0

0,9 c

2,3

5,5

7,3

Opus Team

2 x 0,5

-

3,2 b

0

-

1,6

-

5,5

Folicur + Corbel

2 x (0,33+0,17)

-

3,6 b

0

-

2,9

-

4,2

Antal forsøg

 

3

4

3

2

4

4

4

Vækststadium

 

71-75

71-75

77

69-75

71-75

-

-

LSD95

 

-

-

0,9

-

1,9

2,4

2,0

Der foreligger ingen effektforsøg i øvrige kornarter, hvorfor Opus Xtra kun er blevet godkendt i hvede og byg.

BASF oplyser, at de kun forventer, at der vil komme mindre mængder af Opus Xtra på markedet, og at de forventer en merpris på ca. 5 procent i forhold til Opus.

Konklusion
Det vurderes, at effekten af 1,0 l/ha Opus Xtra ligger meget tæt på effekten af 1,0 l/ha Opus.

Se nærmere i Middeldatabasen


20. november 2008

Tyfon til top

Miljøstyrelsen har den 27. oktober 2008 foretaget en fornyet vurdering af miljøoplysningerne for Tyfon, der indeholder aktivstofferne fenamidon 75 g/l og propamocarb 375 g/l. De eneste ændringer i forhold til tidligere er, at Tyfon nu ikke må anvendes senere end 14 dage før høst (tidligere 7 dage) og ikke nærmere end 20 meter (tidligere 10 meter) fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Tyfon er godkendt til anvendelse i kartofler op til seks gange pr. sæson, dog kun tre gange i træk med et sprøjteinterval på 7-12 dage, med maks. dosering på 2 liter Tyfon/ha.

Århus Universitet - DJF har effektivitetsvurderet Tyfon i 2005, og efterfølgende har Tyfon været afprøvet i flere europæiske forsøg. Tyfon vurderes af den europæiske arbejdsgruppe til at have en forebyggende effekt over for bladinfektioner som er lidt bedre end Dithane NT. Tyfon er i den europæiske arbejdsgruppe vurderet til at have en bedre kurativ effekt, når den anvendes 1-2 dage efter infektion.

Kilde: Miljøstyrelsen

7. november 2008

Corbel 750 og Opus Team til top

BASF har netop meddelt Miljøstyrelsen, at de afmelder svampemidlerne Corbel 750 og Opus Team. Ansøgning om godkendelse af svampemidlet Capalo er også tilbagekaldt. Alle midler indeholder aktivstoffet fenpropimorph, som firmaet forudser, ikke kan klare de danske miljøkrav. Firmaet må ikke sælge Corbel 750 og Opus Team efter den 31. december 2008. Til den kommende sæson vil der således kun være restlagre af de to midler.

Fra Capalo til Ceando
Capalo indeholder tre aktivstoffer: nemlig 62,5 gram epoxiconazol pr. liter (samme aktivstof som i Opus), 200 gram fenpropimorph pr. liter (samme aktivstof som i Corbel) og 75 gram metrafenon pr. liter (samme aktivstof som i det ikke godkendte middel Flexity). Normaldoseringen for Capalo er 2,0 liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 1,0 liter Opus + 0,5 liter Flexity + 0,5 liter Corbel, det vil sige fuld dosis af Opus og Flexity og halv dosering af Corbel.
Firmaet har i stedet ansøgt om at få midlet Ceando godkendt i korn. Dette middel indeholder to af aktivstofferne i Capalo, nemlig epoxiconazol og metrafenon, og indholdet i normaldoseringen på 1,5 liter pr. ha svarer til 1,0 liter Opus + 0,5 liter Flexity. Flexity er et specifikt meldugmiddel og har ingen effekt på øvrige bladsvampe. Firmaet forventer at få både Ceando og Flexity godkendt til sæson 2009.

6. november 2008

Applaud 40 til top

Insektmidlet Applaud 40 (buprofezin) har ikke kunnet optages på EU's såkaldte bilag 1, og godkendelsen bortfalder således den 30. marts 2009. Salg i alle led forbydes pr. 1. december 2009, og anvendelse forbydes pr. 30. marts 2010.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. november 2008

Aliette WG 80 til top

Miljøstyrelsen har pr. 20. oktober 2008 udvidet godkendelsen af svampemidlet Aliette WG 80 (fosetyl-Al) med følgende afgrøder: Jordbær, salat, græskar, melon og asier, de fire sidstnævnte kun på friland.

Aliette WG 80 er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i agurk, squash, jordbær, græskar, melon og asier samt planteskole- og blomsterkulturer. Må for så vidt angår salat, græskar, melon og asier kun anvendes på friland.
 • Må i agurk og squash ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
 • Må i jordbær ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
 • Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må i græskar, melon, og asier ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
 • Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 30 dage efter den sidste behandling.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. november 2008

Magnate 100 SL til top

Miljøstyrelsen meddelte den 15. oktober, at Magnate 100 SL indeholdende aktivstoffet imazalil i en koncentration på 100 g/l er godkendt som bejdsemiddel ved indlagring af kartofler i en dosering på maksimalt 150 ml Magnate 100 SL/ton ved indlagring af kartofler.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet vurderer på baggrund af resultater fra Holland og England, at Magnate 100 SL udviser en generel acceptabel effektivitet over for sølvskurv (Helminthosporium solani), kraterråd (Phoma spp.) og fusariumråd (Fusarium spp.), når midlet påføres knoldene på rullebånd umiddelbart efter optagningen. Der kan tilsættes 1-2 l vand pr. ton kartofler.
Midlet er godkendt til indendørs bejdsning af læggekartofler i dertil egnede anlæg til brug i Danmark og til eksport af læggekartofler. Ved bejdsningen af læggekartofler i forbindelse med indlagring samt ved rengøring af materiel og lagerrum, må der ikke forekomme en eksponering til det ydre miljø, ligesom vaskevandet ikke må udledes til kloak.
Umiddelbart efter bejdsningen skal læggekartofler opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med påskriften: De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Samme mærkning skal påføres enten plantepas eller emballage straks efter sortering og plombering i sække/poser. I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler skal der i feltet på plantepasset "Kemisk behandling" skrives Imazalil.

20. oktober. 2008

Orius til top

Orius er nu også blevet godkendt i frøgræs.

23. oktober 2008

Riza til top

Svampemidlet Riza er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn og raps. Midlet indeholder samme aktivstof- og mængde som Folicur.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Riza er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn og raps. Midlet indeholder 250 g/l tebuconazol. Midlet indeholder således samme aktivstof og -mængde som Folicur EC 250. Effekten af Riza ligger på linie med effekten af Folicur. Riza har været afprøvet i forsøg ved DJF samt i Landsforsøgene i hvede og vårbyg i 2007.

Cheminova A/S oplyser, at prisen på Riza forventes at ligge på niveau med prisen på Folicur.

Der findes nu tre svampemidler på markedet, som indeholder tebuconazol nemlig Folicur EC 250, Orius 200 EW og Riza. Vær opmærksom på, at Riza ikke er godkendt i frøgræs, mens Folicur er godkendt i både korn, raps og frøgræs. Riza og Orius er heller ikke godkendt til brug om efteråret i vinterraps.

 

 

 

9. oktober 2008

Folicur EC 250 til top

Folicur EC 250 er netop blevet godkendt til bekæmpelse af rodhalsråd i vinterraps OM efteråret i løv-bladstadiet 4-8.

Miljøstyrelsen meddeler den 19. september, at Folicur EC 250 nu også er blevet godkendt til bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma) i vinterraps i efteråret i vækststadium 14-18 (4-8 løvblade udviklet) eller i foråret i vækststadium 31-32. Foruden Juventus 90 og Cantus kan Folicur nu også anvendes om efteråret i vinterraps. Effekten af Juventus og Folicur ligger på samme niveau. Folicur er ikke blevet godkendt til vækstregulering.
Se også Plantenyt nr. 590, 2008.

Folicur EC 250 er netop blevet revurderet. Der er blandt andet flg. ændringer:

 • Folicur må i korn og raps fremover maksimalt anvendes to gange om året.
 • Sprøjtefristen er i hvede, rug og triticale ændret til senest i vækststadium 69 og ikke senere end 5 uger før høst (hidtil senest i vækststadium 71 i hvede og vækststadium 65 i rug og triticale og senest 6 uger før høst).
 • Afstandskravet til vandløb er endvidere øget fra 10 m til 20 m.

22. september 2008

Signum WG til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til svampemidlet Signum WG (boscalid + pyraclostrobin) til bekæmpelse af gråskimmel, skivesvamp og antracnose i prydplanter i væksthus og på friland.

Signum WGbør primært anvendes forebyggende for optimal virkning samt resistensforebyggelse. Maksimalt to behandlinger i alt pr. kultur/sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Signum WG i prydplanter i væksthus eller på friland, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

19. september 2008

Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 (metamitron) til top

Miljøstyrelsen har givet en off-label godkendelse til ukrudtsmidlerne Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 (metamitron) til bekæmpelse af tokimbladet frøukrudt i rødbeder. Behandlingsfristen er 105 dage og er gældende for både rødder og blade.

Midlerne anvendes på ukrudtets kimbladsstadie med max. 1 l pr. behandling og max. 3 l pr. ha pr. år. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Goltix SC 700, Goliath eller ND Metamitron 700 i rødbeder, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

18. september 2008

Express ST til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Express ST i alm. strandsvingel til frøavl.

Inden anvendelse af Express ST skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning der findes i Middeldatabasen.

Læs mere om Express ST i Middeldatabasen

 

Monceren DS 12,5 til top

Miljøstyrelsen meddeler, at Monceren DS 12,5 netop har opnået en fornyet godkendelse indtil 2016 til bekæmpelse af rodfiltsvamp på læggekartofler i en uændret dosering på 200 g produkt / 100 kg kartofler. Midlet er en DS formulering (pudder til tørbejdse), der indeholder 12,5 % w/w pencycuron.

Læs mere om Monceren DS 12,5 i Middeldatabasen

18. september 2008

Danitron 5 SC til top

Insektmidlet Danitron 5 SC har pr. 10. september 2008 fået udvidet sin godkendelse, således at midlet nu også er godkendt til bekæmpelse af jordbærdværgmider i jordbær.

Det anbefales, at man ved bekæmpelse af jordbærdværgmider tilsætter et sprede-/klæbemiddel som Designer eller Silwet Gold. I tilfælde af kraftig bladmasse bør denne afhugges umiddelbart efter høst, og behandlingen udføres ca. 14 dage senere på nyvæksten.

Læs mere om Danitron 5 SC i Middeldatabasen.

16. september 2008

Roxy EC og Fidox EC til top

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlerne Roxy EC og Fidox EC, der begge er midler med et aktivstofindhold identisk med det velkendte Boxer EC, men i en formulering, som er lidt forskellig fra Boxer EC. Ifølge firmaet har forsøg hos DJF vist, at midlerne har samme effekt ved forskellige markrelevante doseringer som Boxer EC og viser samme skånsomhed over for afgrøden som Boxer EC.

Såvel Roxy EC og Fidox EC er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Firmaet oplyser, at Den Lokale Andel og Aarhusegnens Andel i efteråret 2008 vil forhandle disse midler. Det bemærkes, at de gældende off-label godkendelser for Boxer EC ikke gælder Roxy EC og Fidox EC.

Der foreligger ikke nogen oplysninger om prisniveau på nuværende tidspunkt.

Læs mere om Roxy EC og Fidox EC i Middeldatabasen.

29. august 2008

 

 

Fusilade Max til top

Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlet Fusilade Max med det resultat, at anvendelsesområdet er blevet kraftigt indskrænket. Fusilade Max er nu kun godkendt til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn og planteskoler. I de tre sidstnævnte afgrøder må Fusilade Max kun anvendes en gang om året og på maksimalt 25 pct. af arealet.

Fusilade Max (fluazifop-p-butyl) er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn og planteskoler

 • Må i rødsvingel og stivbladet svingel kun anvendes en gang om året i stadie 20-39. Halm fra behandlede afgrøder må ikke opfodres.
 • Må i svingel kun anvendes en gang om året.
 • Må i buskfrugt ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
 • Må i buskfrugt kun anvendes en gang om året og på maksimalt 25 pct. af arealet.
 • Må i læhegn og planteskoler maksimalt anvendes en gang om året og på maksimalt 25 pct. af arealet.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Indskrænkningen i anvendelsen skyldes risiko for udvaskning. Syngenta Crop Protection har forsøgt at få Fusilade Max godkendt til båndsprøjtning i rækkeafgrøder, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

Midler med gammel etiket må anvendes som hidtil.

Læs mere i Middeldatabasen.

29. august 2008

Spotlight Plus til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Spotlight Plus (carfentrazon-ethyl) til nedvisning af læggekartofler i 2008 i en dosering på 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. For at købe og bruge midlet, skal der indsendes en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 31. december 2008.

Spotlight Plus må alene anvendes i læggekartofler ved høsten i 2008, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. Spotlight Plus må alene videresælges til erhvervsmæssige avlere af læggekartofler og til statens forsøgsstationer, som har indsendt en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" af, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Det påhviler Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret at gennemgå bestillingssedlerne og kontrollere ægtheden af de angivne oplysninger og sammenholde den bestilte mængde med den budgetterede mængde
.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret indsamler oplysninger fra de avlere, der anvender Spotlight Plus, med henblik på at fremskaffe bedre dokumentation for effekten af Spotlight Plus til nedvisning af kartoffelstængler. Avlerne opfordres derfor til at afsætte et lille sprøjtevindue i marken, der ikke behandles med Spotlight Plus, så avleren ved optagning kan foretage en vurdering af effekten af Spotlight Plus. Avleren bedes udfylde og returnere spørgeskemaet Oplysninger om effekt, der udskrives sammen med bestillingssedlen.

Betingelser
Dispensationen er givet på følgende betingelser

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder fra den 26. august til den 31. december 2008.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering på 1 l pr.ha, hvor nedvisning af andre midler er slået fejl.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 31. december 2008.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. august 2008

Betanal, Betanal Classic, Herbasan til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlerne Betanal Classic, Betanal og Herbasan (phenmedipham) til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i så- og priklebede og i frit udplantede kulturer af planteskoleplanter.

Der behandles på nyfremspiret ukrudt, og behandlingerne kan gentages, når nyt ukrudt er fremspiret. De tre phenmediphammidler kan anvendes som bredsprøjtning eller som afskærmet sprøjtning afhængig af kulturens følsomhed. Løvtræer bør generelt altid behandles afskærmet. Doseringen er 1,0 til 3,0 l pr. ha, laveste dosering på helt nyfremspiret ukrudt og under optimale forhold.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Betanal Classic, Betanal og Herbasan WG 50 i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

13. august 2008

Teldor WG 50 til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til svampemidlet Teldor WG 50 (fenhexamid) til bekæmpelse af gråskimmel i blåbær. Der må maks. foretages fire sprøjtninger pr. sæson. Behandlings­fristen er 7 dage.


Der behandles første gang under buskenes blomstring. Behandlingen kan herefter afhængig af smittetryk gentages 2 til 3 gange, hvor sidste behandling senest må udføres ved modenhed i vækststadium 84-86. Der skal være minimum 10 dage mellem hver behandling. Doseringen er 1,5 kg pr. ha.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Teldor WG 50 i blåbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

13. august 2008

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til svampemidlet Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i solbær, ribs og stikkelsbær. Der må max. foretages 4 sprøjtninger pr. sæson. Behandlings­fristen er 7 dage.


Der behandles første gang under buskenes blomstring. Behandlingen kan herefter afhængig af smittetryk gentages 2 til 3 gange, hvor sidste behandling senest må udføres ved modenhed i vækststadium 84-86. Der skal være mindst 10 dage mellem hver behandling.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Teldor WG 50 i solbær, ribs og eller stikkelsbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. april 2008

Antergon MH til top

Miljøstyrelsen har pr. 6. august 2008 godkendt Antergon MH til spirehæmning af løg. I forhold til den gamle Antergon MH 180 er den nye formuleret som et vandopløseligt granulat og skal anvendes i en anden dosering.

Antergon MH (maleinhydrazid)er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til spirehæmning af løg.
 • Må ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
 • Der må ikke sprøjtes mere end 10 ha pr. dag af den samme sprøjtefører.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Dosering
På en ensartet udviklet afgrøde på optimalt tidspunkt anvendes 3 kg Antergon MH i 2-300 l vand pr. ha. Hvis afgrøden er uensartet eller det optimale tidspunkt er overskredet, anvendes 4 kg pr. ha.

Se yderligere i Middeldatabasen.

12. august 2008

SmartFresh til top

Miljøstyrelsen har pr. 9. juli 2008 godkendt vækstreguleringsmidlet SmartFresh til holdbarhedsbehandling af æbler i lukkede, tætte kølerum.

SmartFresh er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til holdbarhedsbehandling af æbler i lukkede, tætte kølerum.
 • Må ikke bruges senere end 7 dage efter plukning.

Hvad er SmartFresh?
SmartFresh er et pulver, som indeholder det aktive stof 1-MCP (1-methylcyclopropen). Ved tilsætning af vand frigives gassen 1-MCP til lagerrummet, hvor æblerne opbevares.

Hvordan virker SmartFresh?
Når æbler modner, udvikles gasarten ethylen, der fremskynder forskellige modningsprocesser. Hvis der findes 1-MCP i luften omkring æblerne ved modningens start, vil det bindes til æblernes ethylen. Derved hæmmes ethylenens effekt, og modningen af æblerne hindres. Det vil sige, at æblerne under lagring ikke bliver overmodne eller mister deres fasthed, men bevarer deres fasthed, sprødhed og frugtsyre.

Da æblerne ikke eftermodner på lageret, er det vigtigt, at æblerne bliver plukket på det rigtige tidspunkt for at sikre en optimal frugtkvalitet.

Når æblerne tages ud af kølerummet for at blive pakket og sendt videre til salg, dannes der igen ethylen i æblerne, og de naturlige modningsprocesser starter op på normal vis.

Er SmartFresh sikkert?
Det er specialuddannet mandskab, som foretager behandlingen med 1-MCP. Efter cirka 24 timer fjernes generatoren, og lageret udluftes.

Den fastsatte grænseværdi af 1-MCP er 0,01 mg pr. kg æbler (detektionsgrænsen). Da restindholdet i æbler allerede er under detektionsgrænsen umiddelbart efter behandlingen, er der ingen behandlingsfrist for anvendelsen af midlet. Det vil sige, at der er ingen rester tilbage i æblerne.

SmartFresh i Danmark
I 2008 vil der kun ske en begrænset anvendelse af SmartFresh i Danmark, idet firmaet vil gøre sig nogle erfaringer med, hvordan de forskellige æblesorter reagerer på behandlingen.

Læs mere om SmartFresh på www.smartfresh.com.

Se yderligere i Middeldatabasen.

7. august 2008

Folicur EC 250 til top

Efter ansøgning fra Dansk Landbrug har Miljøstyrelsen givet dispensation til opfodring af frøgræshalm behandlet med svampemidlerne Folicur EC 250 og Zenit 575 EC.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til opfodring af frøgræshalm behandlet med svampemidlerne Folicur EC 250 og Zenit 575 EC. Behandlingsfristen er 14 dage for Folicur EC 250 og 28 dage for midlet Zenit 575 EC.

Bemærk at dispensationen foreløbig udelukkende gælder de to midler. Er afgrøden vækstreguleret eller der er anvendt ukrudtsmidler som Boxer , DFF , Primera Super , Stomp eller andre med forbud mod opfodring af halmen, gælder det stadig, at halmen ikke må opfodres.

Se yderligere i middeldatabasen.

16. juli 2008

 

 

Zenit 575 EC til top

Efter ansøgning fra Dansk Landbrug har Miljøstyrelsen givet dispensation til opfodring af frøgræshalm behandlet med svampemidlerne Folicur EC 250 og Zenit 575 EC .

Miljøstyrelsen har givet dispensation til opfodring af frøgræshalm behandlet med svampemidlerne Folicur EC 250 og Zenit 575 EC. Behandlingsfristen er 14 dage for Folicur EC 250 og 28 dage for midlet Zenit 575 EC.

Bemærk at dispensationen foreløbig udelukkende gælder de to midler. Er afgrøden vækstreguleret eller der er anvendt ukrudtsmidler som Boxer , DFF , Primera Super , Stomp eller andre med forbud mod opfodring af halmen, gælder det stadig, at halmen ikke må opfodres.

16. juli 2008

 

 

Teppeki til top

Miljøstyrelsen meddeler, at insektmidlet Teppeki netop er blevet godkendt. Midlet er et granulat indeholdende 500 g/kg flonicamid, som er et nyt aktivstof med ny virkemekanisme. Midlet er godkendt til bekæmpelse af forskellige bladlusarter i vinterhvede, kartofler, æbler og pærer. Midlet er systemisk. Den nøjagtige virkemekanisme er ikke kendt, men bladlusene stopper fødeindtagelsen få timer efter sprøjtningen, og bladlusene dør efter 3-5 dage.

Sprøjtefristen er 14 dage i kartofler og 21 dage i æbler og pærer samt 28 dage i hvede.

Doseringen er 0,16 kg/ha i kartofler og 0,14 kg/ha i korn, æbler og pærer. Midlet må maks. anvendes to gange pr. sæson i de godkendte afgrøder. Nordisk Alkali markedsfører produktet i Danmark og oplyser, at prisen pr. pakning (500 g) bliver 1140 kr. inkl. afgift og ekskl. moms. Den høje pris har medført, at midlet i andre lande hovedsagelig anvendes i kartofler samt æbler og pærer. Firmaet mener dog, at en lavere dosis også kan gøre produktet interessant i hvede, ligesom der arbejdes på at få udvidet godkendelsen til også at gælde vårbyg. I indeværende år er anlagt to Landsforsøg i vårbyg. Ved DJF, Århus Universitet er tidligere udført to forsøg i vinterhvede. Se resultaterne i tabel 1 nedenfor. I de to forsøg har der været svage og sene angreb af bladlus. I Danmark er der ikke udført forsøg i kartofler, æbler eller pærer, men midlet er afprøvet i mange udenlandske forsøg. Midlet har allerede i 2 år været på markedet i flere lande i EU.

Se yderligere i middeldatabasen.

7. juli 2008

Milbeknock til top

Insektmidlet Milbeknock (milbemectin) er netop blevet godkendt til bekæmpelse af insekter i prydplanter, æbler, pærer og jordbær.

Milbeknock er godkendt på følgende betingelser:

 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må i jordbær kun anvendes efter høst.
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).
 • Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).
 • Midlet skal mærkes med faresymbolerne Xn og N med farebetegnelsen sundhedsskadelig og miljøfarlig.

Midlet anvendes til bekæmpelse af spindemider i æbler og pærer, spindemider og jordbærdværgmider i jordbær og spindemider og hvide fluer i prydplanter. Midlet har samme virkningsmekanisme som midlet Vertimec EC (abamectin).

Det er p.t. usikkert, hvornår midlet bliver markedsført!

Læs mere om Milbeknock i Middeldatabasen.

4. juli 2008

Proplant til top

Miljøstyrelsen har pr. 17. juni 2008 fornyet godkendelsen af svampemidlet Proplant (propamocarb). I forhold til tidligere er der sket enkelte ændringer i godkendelsen.

Blandt ændringerne kan nævnes:

 • Godkendelsen gælder ikke længere tomater dyrket i jord samt i agurker.
 • Godkendelsen gælder for tomater dyrket i stenuld med en behandlingsfrist på 3 dage.
 • Godkendelsen gælder nu også for salat på friland.
 • Midlet er nu klassificeret R52/53, skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 • Afstandskravet til vandmiljøet er reduceret fra 10 meter til 2 meter.

Læs mere om Proplant i Middeldatabasen.

4. juli 2008

Shirlan til top

Miljøstyrelsen har nægtet at forny godkendelsen af Shirlan, da der vurderes at være en uacceptabel risiko for vandorganismer (fisk), når man bruger midlet i kartofler. Dette gælder også for off-label- godkendelsen i planteskolekulturer. Shirlan må dog anvendes så længe lager haves. Syngenta for-venter at genansøge om godkendelse i oktober 2008.

Miljøstyrelsen har vurderet, at Shirlan med aktivstoffet fluazinam (500 g/l) ikke kan godkendes til brug i kartofler på grund af en uacceptabel risiko for vandlevende organismer - specielt fisk. Det sker efter at Syngenta i 2007 har søgt om fornyet godkendelse af Shirlan. Syngenta må derfor ikke længere importere Shirlan, men kan sælge eksisterende lager indtil udgangen af september 2008. Detailleddet må sælge produktet så længe lager haves. Kartoffelavlere og producenter af planteskolekulturer må også anvende produktet så længe lager haves.

Miljøstyrelsen har vurderet Shirlan efter nationale regler, som er strengere end EU's regelsæt. Aktivstoffet i Shirlan blev optaget på EU's positivliste i maj dette år. Optagelsen træder i kraft første november 2008. Syngenta forventer derfor at genansøge om godkendelse efter EU-reglerne i oktober 2008.

Læs mere om Shirlan i Middeldatabasen.

4. juli 2008

Fox 480 SC til top

Miljøstyrelsen har den 21. maj 2008 godkendt ukrudtsmidlet Fox 480 SC. Fox er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, vintersæd (hvede, rug, byg og triticale) og frøgræs om efteråret, og i vårbyg om foråret.

Fox indeholder et i Danmark nyt, men udviklingsmæssigt ældre aktivstof, bifenox, som i planten virker ved at blokere syntesen af klorofyl. Det betyder, at følsomme planter farves hvide eller gullige som følge af behandlingen.

Fox har god effekt mod ukrudtsarter som agerstedmoder, tvetand og ærenpris-arter, og har en vis effekt mod hyrdetaske, burresnerre, markforglemmigej og pileurter. Praktiske erfaringer tyder også på en effekt mod lægejordrøg. Midlet har utilstrækkelig effekt på fuglegræs, kamille, kornblomst, kornvalmue og flere andre ukrudtsarter. Derfor bør midlet i korn indgå i blandinger med andre ukrudtsmidler. I vinterraps skal Fox af hensyn til risikoen for afgrødeskade anvendes, når hovedparten af rapsplanterne er i 4-6 bladstadiet. Midlet kan ikke blandes med Agil eller pyrethroider, og anvendelsen i vinterraps vil derfor udløse en ekstra kørsel, hvor der forekommer ukrudtsarter, som Fox bekæmper effektivt.

Fox kan i korn anvendes i doseringer op til 1,2 liter pr. ha, i frøgræs op til 1,5 liter pr. ha og i vinterraps op til 0,75 liter pr. ha. Behandlingsfristerne er som følger: Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium 16. Bemærk, at halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs ikke må bruges til foder.

Der vil i senere i en Plantenyt blive angivet, hvorledes Fox kan indgå i strategierne for ukrudtsbekæmpelses i de aktuelle afgrøder.

Læs mere om Fox 480 SC i Middeldatabasen.

3. juli 2008

Ferrox til top

Miljøstyrelsen meddeler, at sneglemidlet Ferrox netop er blevet godkendt til professionel (må ikke anvendes af private) bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug. Midlet er et granulat indeholdende 30 g/kg ferrifosfat og indeholder dermed samme aktivstof som i sneglemidlet Ferramol (9,9 g/kg ferrifosfat). Indholdet af aktivstof i Ferrox er således 3 gange højere end i Ferramol. Begge midler forhandles af firmaet ECOstyle A/S.

Den godkendte normaldosering af Ferrox er 7 kg/ha mod 25 kg/ha for Ferramol. I forsøg med forskellige doseringer har kun 7 kg/ha Ferrox været sammenlignet med 50 kg/ha Ferramol, hvilket gør det svært at sammenligne de to midler. Firmaet anfører dog, at den anbefalede dosis af Ferrox er ca. 1/3 af doseringen af Ferramol.

Firmaet kan p.t. ikke oplyse nogen pris for Ferrox.

Der er således nu følgende 3 sneglemidler på markedet, som alle indeholder ferrifosfat: Ferramol, Ferrox og SmartBayt (se også planteavlsorientering 09- 847).

ECOstyle oplyser, at de siden nytår udelukkende har solgt Ferramol med en mindre granulatstørrelse. Ferramol med en mindre granulatstørrelse er afprøvet i Landsforsøg og forsøg ved DJF, Århus Universitet under navnet Ferramol short. Ferramol short adskiller sig i forhold til Ferramol kun ved, at granulatstørrelsen er mindre. Navnet Ferramol short anvendes kun forsøgsmæssigt. Ved samme dosis ligger der således dobbelt så mange sneglekorn pr. m2 ved Ferramol short som ved Ferramol. Da midlerne ikke indeholder lokkestoffer, skulle dette øge mulighederne for at sneglene finder sneglekornene, og dermed opnås en hurtigere virkning. 7 kg af den nye Ferramol giver ca. 55 granulater pr. m2, mens der ved 7 kg af den gamle Ferramol ligger ca. 27 granulater pr. m2. Ved 7 kg Ferrox ligger der også ca. 55 granulater pr. m2.

1. juli 2008

Atlantis OD til top

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD, som er en flydende formulering af det kendte Atlantis WG. Atlantis OD har samme godkendelsesområde som WG-formuleringen, dvs. det er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale.

Atlantis OD har samme effektivitet pr. gram aktivstof som WG-formuleringen. Omregning mellem doseringer fra WG til OD foretages let, idet 100 g Atlantis WG svarer til 300 ml Atlantis OD. Maksimaldoseringen for Atlantis OD er således 750 ml pr. ha om efteråret (for rug dog max. 450 ml), og 900 ml pr. ha om foråret.

Firmaet oplyser, at Atlantis OD vil blive markedsført dels alene og dels i sampak med DFF. I modsætning til Atlantis WG skal OD-formuleringen ikke tilsættes sprede-klæbemiddel eller olie.

Landmandsprisen inklusiv pesticidafgift og eksklusiv moms forventes at blive omkring 420 kr. pr liter.

Læs mere om Atlantis OD i Middeldatabasen.

24. juni 2008

 

 

Confidor WG 70 til top

I forbindelse med revurderingen af Confidor WG 70 (imidacloprid) har Fødevarestyrelsen vurderet, at den nye temporære maksimalgrænseværdi - der træder i kraft pr.1. september - ikke kan overholdes ved den hidtidigt anbefalede anvendelse/dosering i agurker. Det betyder, at etiketten for Confidor WG 70 nu ændres, og eventuelle restlagre vil blive ometiketteret.

På den nye etikette vil doseringen i agurker være nedsat fra 14 g pr. 1.000 planter til 8,4 g pr. 1000 planter. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Flakkebjerg har sagt god for effektiviteten af denne nye, lavere dosering

Det er vigtigt, at Confidor WG 70 med gammel etikette bliver anvendt med den nye ændrede dosering for at undgå, at grænseværdien bliver overskredet.

Læs mere i Middeldatabasen.

24. juni 2008

Fighter 480 til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlet Fighter 480 i humlesneglebælg til frø.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning , der findes i Middeldatabasen.

2. juni 2008

Stomp til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlet Stomp i humlesneglebælg til frø.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning , der findes i middeldatabasen.

2. juni 2008

 

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlet Stomp:

 • Til bekæmpelse af ukrudt i jordbær på friland. Stomp må kun anvendes én gang pr. kultur pr. sæson. Behandlingsfristen er 10 uger.
  I nyplantede jordbær udføres behandlingen middelbart efter plantning, når jorden er faldet godt til eventuelt efter tilvanding eller nedbør.
  I etablerede jordbær anvendes Stomp enten som en forårsbehandling, når jordbærplanterne er i vinterhvile, og jorden er fugtig eller en efterårsbehandling sent efterår i oktober eller november. Bedste resultat opnås, når marken er renset for stort ukrudt og på fugtig jord.

  Doseringen er på 2,5 - 5,0 l/ha, laveste dosering på lette jorder.

  Brugsanvisning
  Avlere, der anvender Stomp i jordbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

  Ansvar
  Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

 • Til bekæmpelse af ukrudt i persille på friland. Stomp anvendes før fremspiring af persille som en bredsprøjtning. Behandlingsfristen er 7 uger.
  Doseringen er på 2,5 - 5,0 l/ha, laveste dosering på lette jorder.

  Brugsanvisning
  Avlere, der anvender Stomp i persille, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

A nsvar
ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. april 2008

Bell til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt anvendelsen af svampemidlet Bell i hundegræs til frøavl.

Midlet er godkendt til at bekæmpe bladpletsvampe i hundegræs til frøavl.

Inden anvendelse skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning , der findes i Middeldatabasen

Læs mere i Middeldatabasen.

22. maj 2008

Command CS + Stomp til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlerne Command CS + Stomp i en tankblanding til bekæmpelse af ukrudt i kinesisk kål og hvidkål til frø.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning der findes i Middeldatabasen .

Læs mere i Middeldatabasen.

22. maj 2008

Floramite 240 SC til top

Miljøstyrelsen har pr. 5. maj 2008 godkendt midemidlet Floramite 240 SC. Midlet er godkendt til bekæmpelse af væksthusspindemider i prydplanter, jordbær, agurk og tomat i væksthus.

Floramite 240 SC indeholder bifenazat, som er et nyt aktivstof. Aktivstoffet virker selektivt mod alle mobile stadier af mider, og virkemekanismen er forskellig fra andre kendte midemidler (acaricider). Der er desuden kontaktvirkning mod æg. Midlet er godkendt under følgende betingelser:

 • I jordbær, agurk og tomat samt i prydplanter er doseringen 0,04 % (40 ml pr. 100 l vand).
 • I jordbær, agurk og tomat må midlet ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
 • Antallet af behandlinger pr. kultur eller vækstsæson bør ikke overstige 2.
 • Midlet er klassificeret som lokalirriterende (Xi) og miljøfarlig (N).
 • Midlet har følgende risikosætninger
  • Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)
  • Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)

Læs mere i Middeldatabasen.

16. maj 2008

Merpan 80 WG til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af svampemidlet Merpan 80 WG (captan) til bekæmpelse af frugttrækræft i æbler og pærer. For at kunne købe og bruge midlet, skal du indsende en bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse.

Dispensationen til Merpan 80 WG gælder for anvendelse hos erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervsplanteskoler samt til opformeringsstationer og til statens forsøgsstationer, som har indsendt bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer i underskrevet stand som en "På tro og love erklæring" og er en garanti for, at det opgivne areal er i overensstemmelse med sandheden, samt at alle gældende regler bliver overholdt.

Betingelser
Dispensationen er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen løber fra den 13. maj 2008 til den 31. december 2008.
 • Midlet må kun anvendes mod frugttrækræft i æbler og pærer.
 • Midlet må anvendes indtil 40 meter fra vandmiljøet.
 • Der må højst foretages 4 behandlinger a 2,25 kg pr. ha (max. 9 kg pr. ha i 2008). Heraf må højst 2 behandlinger udføres før høst og ikke senere end 14 dage før høst.
 • Udsprøjtning må alene udføres af ejeren eller driftslederen.

Bestilling
Bestilling af Merpan 80 WG skal ske ved at indsende en bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS via GartneriRådgivningen i Odense. Der vil blive opkrævet er registrerings- og ekspeditionsgebyr på 160,00 kr. ekskl. moms pr. bestillingsseddel. Når bestillingen er registreret, bliver sedlen sendt retur, hvorefter man medbringer sedlen ved købet af den bestilte mængde.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. maj 2008

Primera Super til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlet Primera super i Alm. Strandsvingel til frøavl

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning der findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. maj 2008

Gaucho WS 70 til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion fornyet off-label godkendelsen af bejdsemidlet Gaucho WS 70 til bejdsning af spinatfrø til frøavl.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label godkendelse , som findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

7. maj 2008

Switch 62,5 WG til top

Miljøstyrelsen har pr. 17. april 2008 godkendt svampemidlet Switch 62,5 WG. Midlet er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i ærter med og uden bælg, i jordbær på friland og i væksthus samt i prydplanter i væksthus.

Switch 62,5 WG, indeholder to aktivstoffer, cyprodinil, der indgår i Unix 75 WG, Acanto Prima og Stereo, samt et helt nyt aktivstof fludioxnil. Switch 62,5 WG er godkendt under følgende betingelser:

 • I ærter med og uden bælg er doseringen 1,0 kg pr. ha mod gråskimmel og storknoldet knoldbægersvamp samt med en sideeffekt på ærtesyge. Max. en sprøjtning 14 dage før plukning eller høst.
 • I jordbær på friland er doseringen 1,0 kg pr. ha mod gråskimmel og jordbærsortråd. Max. en sprøjtning pr. sæson, og udsprøjtning skal foregå ved båndsprøjtning med jordbærbom. Doseringen tilpasses den anvendte båndbredde. Behandlingsfristen er 10 dage.
 • I jordbær i væksthus er doseringen 1,0 kg pr. ha mod gråskimmel og jordbærsortråd. Max. to sprøjtninger hvoraf den ene før plukning. Behandlingsfristen er 10 dage.
 • I prydplanter i væksthus er doseringen 1,0 kg pr. ha mod gråskimmel. Max. to behandlinger pr. sæson. Vær opmærksom på tålsomheden!
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Midlet er klassificeret som lokalirriterende (Xi) og miljøfarlig (N).
 • Midlet har følgende risikosætninger:
  • Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
  • Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Læs mere i Middeldatabasen.

2. maj 2008

Starane XL til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlet Starane XL i Italiensk rajgræs, hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet svingel, strandsvingel, rajsvingel, engsvingel, timothe og alm rapgræs til frøavl.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning , som findes i Middeldatabasen .

Læs mere om Starane XL i Middeldatabasen.

30. april 2008

Matrigon til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion godkendt ukrudtsmidlet Matrigon til bekæmpelse af kamille, kurvblomstret ukrudt og tidsler i olieræddike til frøavl.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en
off-label vejledning , som findes iMiddeldatabasen.

Læs mere om Matrigon i Middeldatabasen.

30. april 2008

Mavrik 2F til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion godkendt skadedyrsmidlet Mavrik 2F til bekæmpelse af glimmerbøsser i korsblomstrede afgrøder til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledning som findes i Middeldatabasen.

Læs mere om Mavrik 2F i Middeldatabasen.

30. april 2008

Hussar OD til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion godkendt ukrudtsmidlet Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs og rødsvingel i efteråret efter høst af dæksæd.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

15. april 2008

Curzate M68 WG til top

Curzate M68 WG er udformet som et vanddispergerbart granulat med translaminær effekt. Det anbefales, at der anvendes et program, hvor de enkelte produkter udsprøjtes i "blokke" med tre sprøjtninger per produkt. Curzate M68 WG er godkendt til brug i kartofler under følgende betingelser:

 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Perioden mellem tre sammenhængende behandlinger skal være mindst 14 dage.
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

15. april 2008

Teldor WG 50 til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til svampemidlet Teldor WG 50 til bekæmpelse af gråskimmel i solbær, ribs og stikkelsbær. Der må max. foretages 4 sprøjtninger pr. sæson. Behandlings­fristen er 7 dage.


Der behandles første gang under buskenes blomstring. Behandlingen kan herefter afhængig af smittetryk gentages 2 til 3 gange, hvor sidste behandling senest må udføres ved modenhed i vækststadium 84-86. Der skal være mindst 10 dage mellem hver behandling.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Teldor WG 50 i solbær, ribs og eller stikkelsbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. april 2008

Revus 250 SC til top

Svampemidlet Revus 250 SC har netop fået en provisorisk godkendelse, som er tidsbegrænset til 1. maj 2011. Midlet er en væske og indeholder et helt nyt aktivstof mandipropamid. Revus 250 EC er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus.

Revus 250 SC er godkendt under følgende betingelser:

 • I kartofler mod kartoffelskimmel er doseringen 0,6 l/ha med 7 dages interval. Første behandling udføres, når risikoen for angreb er høj eller ved varsling. Max. 50 pct. af behandlingerne pr. sæson eller max. 6 gange pr. sæson. Behandlings­fristen er 3 dage.
 • I salat på friland mod salatskimmel er doseringen 0,6 l/ha. Anvendes forebyggende ved risiko for angreb, maksimalt 2 sprøjtninger med 7-10 dages interval. Behandlingsfristen er 7 dage.
 • I agurk i væksthus mod agurkeskimmel er doseringen 0,6 l/ha. Anvendes forebyggende ved risiko for angreb, maksimalt 4 sprøjtninger med 7 dages interval. Behandlingsfristen er 3 dage.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).
 • Midlet skal ikke klassificeres og mærkes og er ikke farlig for bier.

Læs mere i Middeldatabasen.

14. april 2008

Juventus 90 til top

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Juventus 90 (90 g/l metconazol) netop har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte raps. Midlet er i raps godkendt til bekæmpelse af knoldbægersvamp og skulpesvamp i fuld blomstring (vækststadium 65).

Som noget nyt er midlet også godkendt til vækstregulering af vinterraps om efteråret i vækststadium 15-19 (5-9 løvblade udviklet). Formålet er at holde vækstpunktet tættere på jordoverfladen og dermed forbedre overvintringen.

Sprøjtefristen er 56 dage.

Effekten af 1,0 l Juventus 90 ligger på niveau med effekten af 1,0 l Folicur. Der er også ansøgt om godkendelse til at anvende Folicur om efteråret, men p.t. foreligger der ikke nogen afgørelse.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. april 2008

Frupica SC til top

Miljøstyrelsen har pr. 3. april 2008 godkendt et helt nyt aktivstof, mepanipyrim, under handelsnavnetFrupica SC. Midlet er godkendt til bekæmpelse af gråskimmel i jordbær, men har også en sideeffekt på meldug. Da aktivstoffet tilhører gruppen anilinopyrimidin ligesom pyrimethanil (Scala) anbefales det, at der maksimalt behandles to gange med Frupica SC og eller Scala pr. vækstsæson.

Frupica er godkendt under følgende betingelser:

 • Doseringen er 0,7 l pr. ha.
 • Maksimalt to behandlinger pr. vækstsæson.
 • Behandlingsfristen er 7 dage.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Midlet klassificeres som sundhedsskadelig (Xn) og miljøfarlig (N).
 • Midlet har følgende risikosætninger:
  • Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
  • Irriterer huden.
  • Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Læs mere om Frupica SC i Middeldatabasen.

7 . april 2008

Previcur N til top

Miljøstyrelsen har pr. 21. december 2007 fornyet godkendelsen af svampemidlet Previcur N (propamocarb). I forhold til tidligere er der sket enkelte ændringer i godkendelsen.

Blandt ændringerne kan nævnes:

 • Godkendelsen gælder ikke længere tomater dyrket i jord samt agurker.
 • Godkendelsen gælder for tomater dyrket i stenuld med en behandlingsfrist på 3 dage.
 • Midlet er nu klassificeret R52/53, skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 • Afstandskravet til vandmiljøet er reduceret fra 10 meter til 2 meter.

Læs mere om Previcur N i Middeldatabasen.

1.. april 2008

Pomoxon til top

Miljøstyrelsen har pr. 13. marts 2008 fornyet godkendelsen af vækstreguleringsmidlet Pomoxon (alpha-naphthyl-eddikesyre) til brug i æbler og pærer til frugtudtynding efter blomstring og modvirkning af frugtfald før høst med en behandlingsfrist på 10 dage.

 • Som frugtudtyndingsmiddel i æbler og pærer anvendes midlet fra begyndende blomsterfald og cirka 14 dage frem med 1,0-2,3 l pr. ha.
 • Til forebyggelse af frugtfald i æbler og pærer anvendes midlet cirka 10 dage før plukning - dog senest 10 dage - med 1,5 l pr. ha.

Læs mere om Pomoxon i Middeldatabasen.

1. april 2008

Signum WG til top

Miljøstyrelsen har pr. 27. marts 2008 givet en udvidet godkendelse af svampemidletSignum WG (boscalid + pyraclostrobin), således at godkendelsen nu også omfatter bekæmpelse af svampesygdomme i solbær, ribs, hindbær, brombær og løg.

I solbær og ribs er Signum WG godkendt til at bekæmpe gråskimmel, meldug, skivesvamp og filtrust fra:

 1. Begyndende blomstring og indtil 3 dage før høst med 1,5 kg/ha og maksimalt 2 sprøjtninger.
 2. Efter høst med 1,0 kg/ha og maksimalt 1 sprøjtning.

I hindbær og brombær er Signum WG godkendt til at bekæmpe gråskimmel fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før høst med 1,5 kg/ha og maksimalt 2 sprøjtninger.
I ovennævnte buskfrugt må Signum WG ikke anvendes nærmere ned 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

I løg er Signum WG godkendt til at bekæmpe løgbladgråskimmel og løgbladplet med 2 x 1 kg/ha og 7 dages behandlingsfrist. Må i løg ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Svampemidlet Signum WG er godkendt til brug i kartofler mod kartoffelbladplet forårsaget af Alternaria.
Kartofler behandles forebyggende med 0,25 kg/ha ved begyndende angreb (ofte primo august måned). Opfølgende behandlinger sker i intervaller på 5-10 dage afhængig af smittetrykket.

Læs mere om Signum WG i Middeldatabasen.

1. april 2008

Thiram Bejdse til top

På baggrund af en ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen den 28. marts 2008 givet en off-label godkendelse til anvendelse af Thiram Bejdse på spinatfrø til frøavl til bekæmpelse af rodbrandsvampe.

Før midlet må anvendes i afgrøderne, skal brugerne have en off-label vejledning på produktet. Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

Læs mere om Thiram Bejdse i Middeldatabasen.

31. marts 2008

SmartBayt Professionel til top

Miljøstyrelsen meddeler, at sneglemidlet SmartBayt Professionel netop er blevet godkendt. Midlet er et granulat og indeholder 16,2 g pr. kg ferrifosfat. Til sammenligning indeholder Ferramol 9,9 g pr. kg ferrifosfat.

SmartBayt Professionel er godkendt til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i parker og skove, på golfbaner, udyrkede og dyrkede arealer

Firmaet har i forsøg kun sammenlignet SmartBayt Professionel med andre sneglemidler med doseringen 50 kg pr. ha, hvorfor den godkendte dosering er 50 kg pr. ha. Til sammenligning er Ferramol godkendt med 50 kg pr. ha mod skovsnegle og med 25 kg pr. ha mod agersnegle.

I forsøg har der ikke været sikre forskelle på effekten af 50 kg SmartBayt Professionel og 50 kg Ferramol. Indholdet af aktivstof er godt nok højere i SmartBayt Professionel, men typen af formuleringsstoffer har også meget stor betydning. Det ville have været ønskeligt med forsøg, hvor SmartBayt Professionel og Ferramol er sammenlignet med doser lavere end 50 kg pr. ha. Indtil videre vurderes det dog, at effekten af 1 kg SmartBayt Professionel svarer til 1 kg Ferramol.

Bayer Environmental Science oplyser, at de forventer, at prisen for 1 kg SmartBayt Professionel bliver på samme niveau som prisen for 1 kg Ferramol.

Ligesom Ferramol forventer firmaet også at få SmartBayt Professionel godkendt i økologisk jordbrug.

Læs mere om SmartBayt Professionel i Middeldatabasen.

28. marts 2008

Asulox til top

Miljøministeren har forlænget dispensationen, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha i 2008.

Asulox må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaerne. Havefrøfirmaerne kan kun udstede købstilladelser til avlere, der har kontrakt på produktion af spinatfrø.

Der gøres opmærksom på, at dispensationen er givet på tidligere betingelser. Det betyder, at der skal sprøjtes i 20 cm bånd på 50 cm rækkeafstand med maks. 2 liter Asulox i båndet.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning
Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Læs mere om Asulox i Middeldatabasen.

13. marts 2008

Rubric til top

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Rubric netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn og bederoer. Svampemidlet indeholder ligesom Opus 125 g/l epoxiconazol, og normaldoseringen er også 1,0 l/ha, men der er tale om forskellige hjælpestoffer i formuleringen i de to midler. Rubric har i vårbyg og sukkerroer resulteret i merudbytter på samme niveau som Opus og i hvede og vinterbyg resulteret i lidt højere merudbytter . Sprøjtefristen er 5 uger i korn og 4 uger i bederoer.

Cheminova oplyser, at Rubric vil blive solgt i denne vækstsæson, og de forventer samme pris for Rubric som for Opus.

Læs mere om Rubrik i Middeldatabasen.

12. marts 2008

Gallant 125 EE til top

Ukrudtsmidlerne Gallant 125 EE og Tribunil WP har fået anvendelses-, opbevarings- og salgsforbud.

Eventuelle restlagre af midlerne skal bortskaffes via den kommunale modtagestation senest 3 måneder efter forbuddet trådte i kraft.

Restlagre af Tribunil WP skulle således være bortskaffet inden den 25. januar 2008, mens restlagre af Gallant 125 EE skal være bortskaffet senest den 1. april 2008.

19. februar 2008

Tribunil WP til top

Ukrudtsmidlerne Gallant 125 EE og Tribunil WP har fået anvendelses-, opbevarings- og salgsforbud.

Eventuelle restlagre af midlerne skal bortskaffes via den kommunale modtagestation senest 3 måneder efter forbuddet trådte i kraft.

Restlagre af Tribunil WP skulle således være bortskaffet inden den 25. januar 2008, mens restlagre af Gallant 125 EE skal være bortskaffet senest den 1. april 2008.

19. februar 2008

Safari til top

Miljøstyrelsen har den 8. februar 2008 revurderet ukrudtsmidlet Safari, som herefter er godkendt for en ny 10-årig periode. Midlet er fortsat godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og de fleste vilkår i forbindelse med godkendelsen er uændrede, se detaljerne.

Der er dog indført en meget væsentlig ændring, som består i restriktioner i den maksimalt tilladte dosis. Restriktionerne er indført af hensyn til at forebygge udvaskning af aktivstoffet og dets nedbrydningsprodukter (metabolitter).

Fremover må der maksimalt bruges sammenlagt 30 gram Safari pr. ha i et fuldt sprøjteprogram, mod hidtil 120 gram. Hvis første behandling udføres tidligt i forhold til roernes udvikling, må der dog maksimalt kun anvendes 20 gram Safari pr. ha. Mulighederne for anvendelse af Safari er vist i nedenstående tabel, hvor den såkaldte BBCH-skala er brugt til at angive roernes udviklingstrin. BBCH10 svarer til roer med kimblade, BBCH14 svarer til roer med 4 løvblade osv.

Dosering Første behandling
tidligst på roernes stadie:

2.
behandling

3.
behandling

2 x 10 g Safari pr. ha Kimbladstadie - BBCH10 Ikke afgørende -
3 x 10 g Safari pr. ha 4 udfoldede blade - BBCH14 BBCH18 BBCH22-25
2 x 15 g Safari pr. ha 8 udfoldede blade - BBCH18 BBCH22-25 -
1 x 30 g Safari pr. ha 9 eller flere udfoldede blade
- BBCH19-31
- -

Hvis der f.eks. er anvendt 10 gram Safari på roernes kimbladsstadie eller frem til, at roerne har 3 løvblade, må der maksimalt anvendes yderligere 10 gram pr. ha i resten af sprøjteprogrammet, dvs. 20 gram i alt. Hvis første behandling med Safari udføres, når roerne har 4 løvblade, så må der anvendes maksimalt 30 gram pr. ha, hvor anden sprøjtning med Safari tidligst må udføres på roernes 8-bladstadium og tredje sprøjtning tidligst på roernes 12-bladstadium.

Da revurderingen kom i februar, blev det antaget, at ændringen først ville slå igennem til sæsonen 2009, fordi der var disponeret den forventet nødvendige mængde Safari til 2008 med gammel etikette. Imidlertid har firmaet oplyst, at Safari nu flere steder er udsolgt, og at den resterende mængde Safari, som vil blive solgt til grovvareleddet i 2008, vil være med ny etikette. Hvis man som landmand anvender Safari med ny etikette i 2008, vil restriktionerne gælde for hele sprøjteprogrammet. Dvs. hvis man har anvendt 20 g Safari pr. ha tidligt i sprøjteprogrammet, må man ikke anvende mere med ny etikette. Dette vil i praksis særligt give problemer for roedyrkere, som havde planlagt at anvende Safari som del af strategien mod vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter som hundepersille, burresnerre, fliget brøndsel, storkenæb og raps. Her vil man fremover være nødt til at øge doseringerne af phenmedipham-midler (Betanal, Herbasan, osv.) og metamitron (Goltix m.fl.) for at opnå tilstrækkelig effekt.

Læs mere om Safari i Middeldatabasen.

Maj 2008

 

Sidst bekræftet: 30-01-2009 Oprettet: 23-01-2009 Revideret: 30-01-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Webmaster

Lotte Buchtrup Hornbek

Digital Udvikling


Af samme forfatter

Om LandbrugsInfo
LandbrugsInfo er Danmarks største landbrugsfaglige videndatabase online og er en vigtig partner for dig både som landmand o...
18.11.18
Kontakt
LandbrugsInfo kontaktinformation.
02.07.18
Kulturteknik
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
20.12.10
Frø og industriafgrøder
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
20.12.10
Gødskning og kalkning
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
20.12.10