Planteavl 

Oprettet: 22-05-2008

Vejledning for Command CS + Stomp i kål til frøavl

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Command CS + Stomp i kål til frøavl

Ukrudtsmiddel
Command CS
( 360 g/l Clomazon) Reg.
BASF A/S
Stomp ( 400 g/l Pendimethalin) Reg. BASF A/S

"Må kun anvendes i kål til frøavl".
"Halm og andre rester må ikke opfodres".

Advarsel
"Se midlernes etiketter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS + Stomp i kål til frøavl

Dosering
Der anvendes 0,15 l Command CS + 0,5 l Stomp pr. ha, efter såning. Der bør sprøjtes straks efter såning.

Risiko for skade
For at mindske risikoen for skade skal kål sås i 2-2,5 centimeters dybde og frøene skal dækkes. Nogle arter såsom Pak choy er mere følsomme overfor Command CS end andre. Der kan derfor ses skader af Command CS i nogle sorter af pak choy.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre forbigående skader på kålen.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, forskningscenter Flakkebjerg
DJF udtaler, at middelkombinationen kan anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kinesisk kål og hvidkål til frøavl.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af blandingen Commands CS + Stomp i kål til frøavl, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. BASF A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Marts 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 22-05-2008 Revideret: 22-05-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl
25.05.20
Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland...
25.05.20
Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst.
18.05.20
Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøa...
15.04.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet ...
02.04.20