Arbejdspladsbrugsanvisninger

Oversigt over stoffer og materialer. Et landbrug med ansatte medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. 

Hvordan laver man arbejdspladsbrugsanvisninger

 

 

 

 

Aktuelle områder
  • Fodermidler
  • Medicin
  • Rengørings- og desinfektionsmidler
  • Gødningsstoffer
  • Plantebeskyttelsesmidler
  • Olie m.m.

 

Anvender du stoffer og materialer med følgende faremærker SKAL du udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.
   
         
         

Indledning

Et landbrug med ansatte medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.

Hvilke midler omfattes af reglerne
Alle kemiske midler, som er mærket med faresymboler i en rød ramme som ovenfor, er omfattet af reglerne.

Sikkerhedsdatablad
Leverandøren af farlige stoffer og materialer skal ved salg og levering af disse altid levere et udførligt og letforståeligt sikkerhedsdatablad. Det skal omfatte en række forholdsregler om bl.a. opbevaring, brug og bortskaffelse, herunder

sundhedsfare, brug af personlige værnemidler, brandbekæmpelse, første- hjælp mm.

Sikkerhedsdatabladet udleveres sammen med produktet.

Landmanden skal sørge for at få udleveret et sikkerhedsdatablad på ALLE de farlige stoffer og materialer, der indkøbes.
           

Til top

 

Anvendelsesbegrænsning
Hvis landbruget har egne begrænsninger for anvendelsen, skrives det.

Hvis landbruget ikke har egne yderligere begrænsninger,
skrives: "Ingen yderligere begrænsning".

Krav om særlig uddannelse
Leverandørbrugsanvisningerne indeholder de krav, der er efter lovgivningens bestemmelser. F.eks. "over 18 år".

Landbrugsbedriften skal tilføje egne bestemmelser, f.eks. at sprøjtearbejde kun må udføres af personer, der har gennemgået et bestemt kursus.

Forholdsregler ved omgang med midlet
Landmanden skal angive, hvor de personlige værnemidler skal opbevares på landbruget, og på hvilken måde værnemidlerne stilles til rådighed for de ansatte.

Førstehjælp
Landmanden skal angive, hvilket førstehjælpsudstyr der er på landbruget, og hvor udstyret er anbragt.

Forholdsregler ved brand
Landmanden skal angive, hvor og hvilket brandslukningsudstyr der findes på bedriften.

Forholdsregler ved spild og bortskaffelse på landbrugsbedriften
Landmanden skal angive en intern bortskaffelsesprocedure.

Landmanden skal angive, hvor og hvordan midlerne skal oplagres på bedriften.

For at forenkle dette papirarbejde mest muligt er der udarbejdet et tillægsskema til arbejdspladsbrugsanvisningen, hvor de specifikke oplysninger kan indsættes og samles.

Til top

 

Arbejdspladsbrugsanvisning - hvad er det?

For hvert af de farlige stoffer og materialer, som anvendes på bedriften, skal landmanden udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning bestående af:

Et sikkerhedsdatablad + Bedriftens specifikke oplysninger

= Arbejdspladsbrugsanvisning

Hver landbrugsbedrift skal beskrive sin håndteringsform af stoffer og materialer (bedriftens specifikke oplysninger), og denne beskrivelse udgør sammen med sikkerhedsdatabladet landbrugsbedriftens arbejds- pladsbrugsanvisning for det pågældende produkt.

I større bedrifter kan det være formålstjenligt med flere mapper. Én ude på bedriften såvel som inde på kontoret. Hvis der til én landbrugsbedrift findes flere separate ejendomme med egne medarbejdere, skal der findes en arbejdspladsbrugsanvisning på hver ejendom. Det er også i orden at have APB elektronisk, hvis man sikrer sig, at den altid er tilgængelig. Det kan fx gøres ved at opbevare en sikkerhedskopi på papir ét sted på virksomheden.

Ved skift og brug af nye stoffer og materialer, skal arbejdspladsbrugs- anvisningen revideres og opdateres.

Bedriftens specifikke oplysninger

Disse oplysninger skal indeholde følgende:

Anvendelsesområde
Navn på den ansvarlige person på bedriften i tilfælde af tvivl om anvendelsen.

Yderligere spørgsmål?
Få hjælp af din arbejdsmiljøkonsulent og fagkonsulenterne i øvrigt.
Læs Arbejdstilsynets vejledning.

Skemaer for stoffer og materialer

Skemaer online

Skemaer der kan printes ud
I det efterfølgende kan tillægsskemaer for stoffer og materialer printes ud. Disse skemaer anvendes, hvis man ikke bruger Online skemaet ovenfor, eller hvis der er stoffer og materialer, som ikke er med i Online Databasen.

NB.
Der kan skrives direkte i skemaet de steder der er markeret med "Udfyld"

Til top