Lempede regler gør det mere trygt at gå ind i naturpleje

Ordningen Tilskud til pleje af græs- og naturarealer er blevet ændret på en række punkter. Blandt andet er sanktionsbestemmelserne lempet væsentligt, så man ikke risikerer tilbagebetaling af tilskud med tilbagevirkende kraft.


En række ændringer i reglerne for tilskud til den 5-årige ordning ”Pleje af græs- og naturarealer”, gør det mere attraktivt at søge tilskud i 2015.
Foto: Mogens Stendal 

I projekt Smag på Landskabet er der blevet arbejdet intensivt på at få tilpasset tilskudsordningerne, med henblik på at gøre det mere attraktivt for landmænd at gå ind i naturpleje. Folkene bag projektet har været i løbende dialog med NaturErhvervstyrelsen og har bl.a. givet indspil til ændringer, som kunne give de tiltrængte lempelser. Det arbejde har nu båret frugt, idet der er kommet en række ændringer i reglerne for tilskud til den 5-årige ordning ”Pleje af græs- og naturarealer”, som gør det mere attraktivt at søge tilskud i 2015.

Lempelser i sanktionerne
Den væsentligste ændring er, at det er blevet mere trygt at gå ind i ordningen. Det skyldes, at sanktionerne ved overtrædelserne nu sættes i forhold til overtrædelsens alvor – modsat hidtil, hvor der har været krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud med tilbagevirkende kraft, hvis naturplejen blev underkendt. Ved overtrædelser af tilsagnsbetingelserne, vil tilbagebetalingen således fremover ske på en ny måde, hvor alvor, omfang og hyppighed af overtrædelsen indgår i vurderingen ud fra bl.a. overtrædelsens konsekvens for naturen. Til og med 2014 har der, selv ved ret små overtrædelser, været krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud, uden hensyntagen til forseelsens betydning for naturen. Fra 2015 vil overtrædelserne blive inddelt i forskellige typer af overtrædelser, og sanktioner inddeles i fire kategorier efter påvirkning af naturen.
For eksempel vil der fortsat være fuldt bortfald af tilsagn med tilbagebetalingskrav, hvis der slet ikke har været dyr på et areal, eller arealet er sprøjtet og/eller gødet. Derimod vil der være tale om et mindre tilbagebetalingskrav af årets tilskud, hvis kontrollen kan konstatere, at der har været afgræsning på arealet, men at der f.eks. ikke har gået nok dyr på arealet.
Ændringen i sanktionsreglerne gælder med tilbagevirkende kraft for alle nuværende tilsagn.

Læs mere i Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015.

 

Øvrige ændringer i reglerne fra 2015 er beskrevet herunder:

 

Tilskud til naturarealer med og uden grundbetaling
Det bliver igen muligt at søge både grundbetaling og tilskud til naturpleje på det samme areal. I 2015 og frem kan der søges grundbetaling til flere arealer, fordi plantedækkekravet lempes (negativlisten over planter, der ikke må være på støtteberettigede arealer er udgået). Det afgørende for om der kan søges grundbetaling til et areal vil bl.a. være, om aktivitetskravet om enten slåning eller afgræsning kan overholdes.
På naturarealer, hvor der ikke søges grundbetaling, stiger tilskudssatsen i plejegræsordningen med 600 kr., så ansøgere fremover får 2.600 kr./ha/år. Stigningen gælder kun for nye tilsagn, der er indgået i 2015 og frem.

Tilskudssatserne fra 2015 er følgende:

For arealer med grundbetaling

Forpligtigelse Tilskud
Slæt 850 kr. pr. ha
Afgræsning 1.650 kr. pr. ha

Arealer uden grundbetaling

Forpligtigelse  Tilskud
Slæt 1.050 kr. pr. ha
Afgræsning 2.600 kr. pr. ha

Tilskudsfodring af kalve
Tilskudsfodring af kalve under seks måneder bliver tilladt i kalveskjul. Vær dog opmærksom på, at hvis tilsagnet er på arealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, skal der søges dispensation hos kommunen. Desuden bliver det tilladt at strø med halm for at lave et tørt leje (ikke frøgræshalm).  

Kontrol efter fast græsningstryk
Siden 2012 har det været muligt at vælge kontrol efter et fast græsningstryk på marken i juni, juli og august måned. Her skal der gå et fastsat antal dyr på arealet i de tre måneder. Det fastsatte græsningstryk nedsættes for tilsagn indgået fra 2015 til 1,2 storkreatur/ha, hvor det i tidligere indgåede tilsagn er 1,5 storkreatur /ha.
Det er fortsat muligt at få godkendt et lavere græsningstryk, hvis det er anbefalet af kommunen (på private og kommunale arealer) eller af Naturstyrelsen (på statens arealer), hvis 1,2 storkreatur/ha er for højt et græsningstryk. Ændringen til 1,2 storkreatur/ha er en administrativ lettelse, da færre får brug for at få godkendt et lavere græsningstryk. Der må gerne gå flere dyr end de 1,2 storkreatur/ha. Det kan være en fordel at have lidt flere dyr på arealet i tilfælde af, at nogle dyr dør eller skal flyttes pga. sygdom.  
Fra 2015 kan der ikke vælges kontrol efter fast græsningstryk på arealer, hvor der også søges grundbetaling.   

Kontrol efter synligt afgræsset
Kontroltidspunktet for, hvornår arealet skal fremstå synligt afgræsset er nu pr. 15. september, hvor det tidligere har været 31. august. Ændringen betyder, at der er lidt længere tid til at opfylde plejekravet, og samtidig er det en ensretning af datoer med reglerne i grundbetaling.  

Slåning ved forpligtigelse til afgræsning
Plantedækket må fortsat ikke slås i perioden 1. maj – 21. juni. Efter 21. juni, er det fra 2015 ikke tilladt at tage slæt eller afpudse arealer med forpligtigelse til afgræsning. Afpudsning af hele marken og før afgræsningen starter, er heller ikke tilladt.  Det er kun tilladt at foretage afpudsning/slæt, hvis det indgår som en naturlig del af driften med afgræsning f.eks. afpudsning af delområder med problemarter.  

Lettere at komme ud af tilsagn

Ved salg eller bortforpagtning kan man, med tilsagn indgået fra 2015, komme ud af et eksisterende tilsagn uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Denne lempelse skal være med til at fjerne bekymringen om at blive fastlåst i et tilsagn.  

Administrative lempelser
Der udgår en række supplerende betingelser, f.eks. om, at der skal laves gødningskvoteberegning på arealer med plejegræstilsagn.  

Krav om skiltning
Som et nyt EU krav bliver der med tilsagn fra 2015 en betingelse om, at offentligheden skal informeres om, at der er søgt tilskud under Landdistriktsprogrammet. Informationen skal finde sted:

  • Hvis tilsagnshaver har en erhvervsmæssig hjemmeside (der vedrører bedriften som f.eks. en gårdbutik) eller
  • Hvis tilsagnshaver modtager 75.000 kr. i hele den 5-årige periode (ca. 15.000 kr./år)

Retningslinjer for information, logo og skabelon kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Plakaten skal placeres et synligt sted, f.eks. ved indgangen til bedriftens bygninger.

Overgang fra 1-årigt plejegræs til 5-årigt
Da de 1-årige ordninger (artikel 68-ordningerne) er ophørt, er der i stedet mulighed for, at de landmænd der havde 1-årige artikel 68-ordninger, kan søge 5-årige tilskud med start bagud i tid fra 1.9.2014. På Fællesskemaet 2015 kan der søges med tilbagevirkende kraft. Det kræver dog, at arealet er berettiget til det 5-årig plejegræs tilskud, ligesom forpligtigelserne (ingen omlægning, gødning m.m.) har været overholdt i perioden. Målet er at give en glidende overgang mellem de to ordninger, uden at nogen mister et års tilskud.

Se oversigt: Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 (bilag 3 på side 59) over de væsentligste ændringer i reglerne, samt hvilke regler der kun gælder for tilsagn fra 2015 og hvilke regler der er ændret med tilbagevirkende kraft for tilsagn fra 2010 – 2014.

Målretning af tilskud

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer målrettes, så tilskuddet fremover kun kan søges på følgende arealer (i prioriteret rækkefølge)

  • Arealer i de særligt udpegede Natura 2000-områder (min. 50 pct. inden for)
  • Arealer uden for Natura 2000 med en HNV-score på 5 og derover
  • Arealer i Natura 2000 udenfor de særligt udpegede områder, hvor min. 90 pct. er gentegning af tilsagn
  • Arealer som er med i vådområdeprojekt

Den nye prioritering betyder, at det på § 3 arealer uden for Natura 2000-områder, bliver en fordel at have sjældne dyre- og plantearter, da de tæller med når naturværdien bliver fastsat. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at ca. 73 pct. af alle § 3 arealer har en så høj naturværdi (kaldet en HNV-score), at arealerne er berettiget til, at der kan søges tilskud til plejegræs til arealerne.

Læs mere om HNV på NaturErhvervstyrelsens side, eller se hvordan man finder arealers naturværdi i dette faktaark: ”Nyt grundlag for tilskud til naturpleje i 2015”.

Bemærk
HNV kortet opdateres hvert år inden ansøgningsrundens start. Det opdaterede kort for 2015 er tilgængeligt på IMK, men er endnu ikke opdateret på miljøportalen, derfor er der pt. ikke fuld overensstemmelse mellem de to kort. Miljøportalens kort skulle blive opdateret snarest.