Planter

Ny metode til vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand

Resumé

Referentens kommentar:

Medianminimum vandføringen har været anvendt som en grundsten i forvaltningen af tilladelser til vand-indvinding i mange år. I 1979 blev der opstillet kravværdier, der angiver hvor meget medianminimum vandføringen må påvirkes af vandindvinding. Disse kravværdier har begrænset adgangen til vand til markvanding mange steder i landet. Det faglige grundlag for kravværdierne har været yderst svagt. An-vendelse af medianminimum vandføringen er ofte blevet kritiseret. Den refererede rapport fra Aarhus Universitet bekræfter, at medianminimum vandføringen og de tilhørende kravværdier er uegnede som grundlag for forvaltning af indvindingstilladelser. De nye modeller er anvendt som grundlag for vandom-rådeplanerne for 2015-2021. Fagligt set er det også et fremskridt, at der lægges op til at opgive generelle grænseværdier for hvor meget vandføringen må påvirkes. I stedet anbefales det, at modelberegningerne sker på grundlag af de konkrete forhold i det enkelte opland. Der er endnu ikke konkrete planer for im-plementering af de nye modeller i kommunernes administration af vandindvindingstilladelser.

Vil du vide mere?