Planter

Forsøgsarbejde: Huskere til høst af Landsforsøg 2020

Høsten af Landsforsøgene 2020 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er indberettet inden høst, så alle forhold kan medtages i forbindelse med revision af forsøgene

Indberetning af resultater og notater m.m.

På alle forsøg bedes der inden eller i forbindelse med høst foreligge en faglig vurdering, som indberettes i PC-Markforsøg med beskrivelse af forholdene, der er specificeret under tekstafsnittet ”Indberetning” på forsøgsplanen. Den samlede faglige vurdering baseres på observationer i forsøget, besøgsrapporter og notater i PC-Markforsøg ved endelig opgørelse af forsøgsresultater.

Indberettede oplysninger og observationer i marken er afgørende for, at forsøgene valideres på tilstrækkelig baggrund. Dette bidrager til, at fagkonsulenten på SEGES, Plante- og MiljøInnovation og Økologi Innovation får gode inputs og iagttagelser til at supplere resultaterne, når Landsforsøgene skal kommenteres i Oversigten.

Alle bedømmelser og notater forventes indberettet løbende og allersenest før godkendelse af udbytteresultaterne. Det er forsøgslederens ansvar at sikre, at alle forsøg indeholder notater og en faglig vurdering.

Høstprocedure og kerne/frø-prøver i Landsforsøgene

Det anbefales at nærlæse instruktioner vedr. høst på kvalitet i Landsforsøgene for at opnå en korrekt høstprocedure, og specielt en korrekt prøvehåndtering med krav til antal af prøver, emballering og særligt prøvestørrelsen, i henhold til forsøgsplanen. Tjek venligst, at poser er modtaget. Mangler der labels og følgesedler til videreforsendelse af prøver kan Teknologisk Institut kontaktes og et nyt sæt vil blive fremsendt.

I nogle enkelte forsøgsplaner fremgår det, at prøver fra korn, raps og ærter skal foretages som "egne analyser". Disse analyser skal udføres på et NIT-apparat tilsluttet NIT-netværket og det er vigtigt, at prøverne er renset før analyse.

Hvis analyserne ikke kan udføres på et NIT-apparat, f.eks. pga. outliers eller ved våde prøver, kontaktes Forsøgsafdeling ved Teknologisk Institut, Tina Hansen, tlf. 7220 3395, tih@teknologisk.dk

Opgørelse af spild

Det er vigtigt for beregningen af udbyttet, at der opgøres spild, som kan stamme fra mejetærskeren eller fra evt. tidligt modnet afgrøde. Instruktion for opgørelse af spild i Landsforsøgene findes under høst på Kvalitet i Landsforsøgene.

Parcelstørrelse - opmåling af høstareal

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for korrekt beregning af forsøgsresultaterne. Læs nedenfor hvor meget af parcelgrænserne, der skal med:

  1. Korn, græs- og frøafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 20 cm hele vejen rundt.
  2. Ærter og raps, mellem- og efterafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 30 cm hele vejen rundt.
  3. Majs, roer og kartofler: Mål halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 40 cm hele vejen rundt.

Deadlines på indberetninger

Indberetning af alle de mange forsøgsresultater, som skal afrapporteres i Oversigten vil i 2020 have følgende deadlines:

  • Vinterraps, vinterbyg og frøgræs: senest den 20. august 2020
  • Korn, ærter og andre afgrøder med høsttid i august: senest den 14. september 2020
  • Kartofler, efterafgrøder og grovfoder: senest den 22. oktober 2020
  • Kernemajs: senest den 30. oktober 2020

Hvis de anførte deadlines ikke kan overholdes pga. en evt. sen/vanskelig høst eller andre forhold, meddeles dette til Birgitte Feld Mikkelsen, bfm@teknologisk.dk, tlf. 7220 3383, Teknologisk Institut. Deadlines vil fortsat blive udsendt i løbet af efteråret i form af forsøgsmeddelelser via LandbrugsInfo som påmindelse.

God høst og god indberetningslyst!

Vil du vide mere?