Planter

2. registrering af rapsjordlopper i raps i uge 36

Der er pt. stadig kun registreret ingen eller meget få rapsjordlopper i fangbakkerne. Fangsterne i fangbakkerne siger ikke noget om behovet for at bekæmpe bladgnav.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år via gule fangbakker på ca. 60 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, da der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Bekæmpelse rettet mod bladgnav

Fangsterne i de gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Der benyttes nu kun bejdsemidler med svag effekt, så man skal være meget opmærksom på evt. bladgnav. Bekæmpelse rettet mod bladgnav anbefales ved 5 procent bortgnavet bladareal frem til ca. 4 løvbladstadiet.

Bekæmpelse rettet mod larveangreb

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.
 
Der er pt. stadig kun registreret ingen eller meget få rapsjordlopper i fangbakkerne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Der er i flere tilfælde også meldt om angreb af kålbladhvepselarver, som kan æde ret voldsomt af bladene. De er 1-2 cm lange og sorte eller mørkegrønne. Der er også modtaget meldinger om snegleangreb. Se yderligere i plantenyt om kålbladhvepse og snegle på Landbrugsinfo.

Se registreringer i Registreringsnettet

Vil du vide mere?