Vejledning for Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl

Vejledning for Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret, Planteavl

Vejledning for Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i hvidkløver med udlæg af engrapgræs til frøavl."

Advarsel
"Se Hussar OD etiketten."

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for bortsprøjtning af hvidkløver med Hussar OD, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl
Skadegører
Hvidkløver og enårig rapgræs.

Dosering
Der anvendes 0,02 liter Hussar OD pr. ha, tilsat 0,5 liter Renol pr. ha

Sprøjtetidspunkt
I august når hvidkløveren har udviklet nye blade efter frøhøsten.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks JordbrugsForskning
kan anbefale off-label godkendelse af Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003