Tiltag i kanten af markfladen og kystnært

Bliv introduceret til en række nye og innovative miljøtiltag, der i fremtiden kan være med til at sikre vandmiljøet.

 

Periodevis oversvømmelse med spærring

Tiltag hvor vandet tilbageholdes på dyrkningsfladen i vinterhalvåret, så jorden bliver vandmættet, og der opstår en vådområdeeffekt, hvilket betyder at udledningen af fosfor og kvælstof reduceres.

 

Minivådområde med filtermatrice

Kompakt og effektivt tiltag som anlægges i tilknytning til mark og dræn, hvor drænvand ledes over i bassiner med kulstof, hvor nitrat effektivt omsættes til atmosfærisk

 

Afbrydning af dræn

Drænrør fra dyrkede arealer kan afbrydes og føres til jordoverfladen, således at drænvand ikke udledes direkte i åer, vandløb eller søer.

 

Bioreaktor med træflis

Kompakt anlæg, som virker ved at drænvand passerer igennem en bioreaktor med kulstof, som under iltfrie forhold omdanner nitrat til luftformigt kvælstof.

   

Intelligente bufferzoner

Virker ved, at markdrænene skæres over og vandet ledes ud i en grøft. Herefter siver vandet hen over bufferzonen, hvor træer og planter optager næringsstofferne.

 

Styret dræning

Mindsker afvandingsdybden i marken og er derved med til at tilbageholde kvælstof i rodzonen.
   

Minivådområder med åbne bassiner

Er specielt designede vådområder, hvis væsentligste funktion er at reducere mængden af næringsstoffer fra markernes drænvand til vandløb og søer.

 


Dobbeltprofiler

Kan anvendes til at kontrollere erosion, oversvømmelser og tab af næringsstoffer.

 

 

Vådområder

Vintervådlagte engområder sænker farten på vandet og oplagrer det. Næringsstoffer reduceres ved denitrifikation, sedimentation, planteoptagelse og afgræsning.
 

 

Mættede randzoner

Tiltaget placeres på et afgrænset areal langs et vandløb, hvor drænvandet siver igennem jorden i randzonen, hvilket renser drænvandet.

 


 
 

Stenrev

Etablering af stenrev kan være en af vejene til at opnå et bedre vandmiljø, da de kan være med til at ilte vandet.

   

Kompensationsopdræt med muslinger

Muslingerne spiser alger og det skaber en bedre sigtbarhed, som har en positiv effekt på dyrelivet og bundvegetation

 

Virkemidler til fjernelse af fosfor fra drænvand

Her kan du læse om en række virkemidler, som effektivt kan reducere  udledningen af fosfor fra drænvand. 

 

Tilbage til forsiden