Planter

Kvælstofprognosen 2019

Kvælstofprognosen viser et kvælstofbehov på 15 kg pr. ha lavere end normalt på lerjord undtaget i Nordjylland. På JB 2+4 er kvælstofbehovet 5 kg lavere end normalt i en del af landet. Prognosen er offentliggjort af Landbrugsstyrelsen.

Kvælstofprognosen for 2019 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet knap 10.000 tons eller omkring 3,9 kg N pr. ha landbrugsareal mindre end normalt.

Kvælstofprognosen for 2019 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 133 marker i Kvadratnettet i februar måned 2019 suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målinger i februar 2019 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2008-2018. I kvælstofprognosen indgår den ekstra nedbør i marts måned i 2019 ikke.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2019 på lerjord er højere i hele landet bortset fra Nordjylland. På sandjord er målt et N-min-indhold på niveau med tidligere år undtaget i område B (se kortet).

Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2018 til udgangen af februar 2019 har været fra 20 til 90 mm mindre end normalt. Samtidig var jorden meget tør i efteråret 2018.

Kvælstofprognosen 2019

Kvælstofprognosen for 2019 er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Prognosen er udarbejdet af SEGES, PlanteInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og med Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi). Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen.

Prognosen for område A, B og C er vist på kortet og i tabel 1. I kommunetabellen kan du se, hvilket område din kommune tilhører. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4) og lerjord (JB over 4). Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2019 er kvælstofbehovet fra 0 til 15 kg kvælstof pr. ha mindre end normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af kommune og jordtype.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2019. Afvigelser fra det normale behov for kvælstof, kg N pr. ha. Områdeinddelingen fremgår af vedlagte kort og kommunetabel.

Område Grovsand JB 1 og 3 Finsand JB 2 og 4 Lerjord JB over 4
Område A 0 0 0
Område B 0 -5 -15
Område C 0 0 -15

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2019 til udgangen af februar 2019 i forhold til samme periode i årene 2008-2018.

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er knap 10.000 tons eller omkring 3,9 kg N pr. ha mindre end normalt.

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser i tabellen og på kortet anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn.

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden.

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online er opdateret med Kvælstofprognosen 2019.

Læs mere

Kvælstofprognosen for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Se faglig betydning af kvælstofprognosen.

Bekendtgørelse nr. 249 af 20.03.2019 om kvælstofprognosen for planperioden 2018/2019.

Vil du vide mere?