Vejledning i brug af Hussar OD til bekæmpelse af en-årig rapgræs i udlæg af engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel efter høst af dæksæd

Off-label godkendelse.

Off-labelmidler Markfrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Hussar OD til bekæmpelse af en-årig rapgræs i udlæg af engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel efter høst af dæksæd

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i udlæg af engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl efter høst af dæksæd.

  • Halm fra behandlet afgrøde må ikke opfodres.

Advarsel
"Se Hussar OD etiketten."

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for anvendelsen af Hussar OD, hvor der er udlæg af engrapgræs, rødsvingel eller stivbladet svingel til frøavl efter høst af dæksæd

Skadegører
En-årig rapgræs.

Dosering
Der anvendes 0,02 liter Hussar OD pr. ha, tilsat 0,5 liter Renol pr. ha

Sprøjtetidspunkt
Efter høst af dæksæden og frem til 15. september.

Effekt
En efterårsbehandling med 0,02 l/ha Hussar OD tilsat 0,5 l/ha Renol skal sandsynligvis følges op med en forårsbehandling for at sikre tilstrækkelig effekt overfor enårig rapgræs.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale Hussar OD anvendt til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel efter høst af dæksæd og indtil 15. september i en dosering på 0,02 l/ha, som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

Dato: 18. februar 2009

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003