Jura

Dagpenge: Selvstændige får midlertidig ret til dagpenge, og ret til dagpenge forlænges yderligere midlertidigt - Covid19

Selvstændige får ret til dagpenge gennem virksomhedens midlertidige ophør eller gennem deres ”straksoptagelse” i a-kasse. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge forbruger ikke af dagpengeperioden mv.

Folketinget har vedtaget en ny lov til erstatning for de hjælpepakker vedr. covid-19 situationen, der med succes har holdt hånden over danske virksomheder. Med lovændringen kompenseres virksomheder og medarbejdere i særligt udsatte erhverv, herunder virksomheder, der fortsat er omfattet af driftsforbud som følge af covid-19-situationen, eller hvis kerneforretning er væsentligt begrænset af forsamlingsforbuddet m.v.

Loven betyder:

Selvstændiges mulighed for midlertidig ret til dagpenge fra 9. juli - 8. august 2020

  • Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Det omfatter personer, som ikke er medlem af en a-kasse og medlemmer, som endnu ikke har 1 års medlemskab. Anmodning om optagelse og efterbetaling af kontingent skal ske i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020. Den selvstændige bliver medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab ét år fremadrettet.
  • Dette giver mulighed for at få medregnet perioder med drift af selvstændig virksomhed, som ligger uden for en medlemsperiode, til opgørelsen af dagpengeretten og beregning af dagpengesatsen. Det er en betingelse, at virksomhedens skattemæssige overskud for denne periode vil fremgå af en årsopgørelse, som anses for afsluttet i en medlemsperiode.
  • Et medlem af en arbejdsløshedskasse, som driver selvstændig virksomhed, og som opfylder kravet om 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, men som endnu ikke har 12 måneders indtægt i en medlemsperiode, vil også kunne medregne indkomst, som ligger uden for en medlemsperiode.

Adgangen til at kunne medregne indtægt erhvervet uden for en medlemsperiode vil blive betinget af, at medlemmet forpligter sig til at være medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 24 måneder. Medlemsbidrag, der allerede er betalt for de første 12 måneders medlemskab, indgår i opgørelsen af medlemskabskravet på de 24 måneder.

Hvis medlemmet melder sig ud af arbejdsløshedskassen inden for samlet 24 måneders medlemskab, skal medlemmet betale et beløb til arbejdsløshedskassen svarende til forskellen mellem 1 års medlemskab og allerede indbetalte medlemsbidrag ud over de første 12 måneder.

Midlertidigt ophør og suspension af venteperiode

  • Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der driver selvstændig virksomhed, og som er omfattet af myndighedernes forbud om drift af selvstændig virksomhed som følge af covid-19 situationen, få mulighed for midlertidigt at ophøre med deres virksomhed og få dagpenge i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. september 2020.
  • I den sammenhæng suspenderes bestemmelsen om venteperiode ved ophør, konkurs eller tvangsauktion i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020 (formentlig er datoen forkert – ifølge Ase bør datoen være 8. september). Denne periode er sammenfaldende med perioden med ret til midlertidigt ophør med selvstændig virksomhed.

Midlertidig suspendering af anciennitetstælling ved dagpenge og G-dage

  • Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Tiltaget omfatter også suspendering af betaling af arbejdsgivernes betaling af 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordeling og hjemsendelser, opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge.

Kilde: Star.dk

Vil du vide mere?