Forebyggelse af resistens mod svampemidler

Der er kun få virkemekanismer i de godkendte svampemidler.

Resistensudvikling hos svampe mod svampemidler er et stigende problem, fordi der kun kommer få nye midler på markedet, og fordi mange af de nye midler har samme virkemekanisme. I det følgende er kort beskrevet nogle grundprincipper for svampemidler og resistensudvikling i korn.

I tabel 1 ses en oversigt over de godkendte svampemidler i korn samt deres virkemekanismer. Det fremgår, at der kun er tale om 7 forskellige virkemekanismer. Ses der bort fra specifikke meldugmidler samt fra Stereo og Folpan, som ikke er særlig anvendt, så er der kun tale om tre virkemekanismer nemlig triazoler, SDHI-midler og strobiluriner.

Tabel 1.Oversigt over virkemekanismer for godkendte svampemidler i korn

Gruppenavn  FRAC kode   Indgår i  Risiko for resistensudvikling
Phthalimider M 04 Folpan (folpet) Lav
Aminer (morpholiner) 5 Input (spiroxamin + prothioconazol) Lav til middel
Anilino-Pyrimidiner 9 Stereo (cyprodinil + propiconazol) Middel
Aryl-phenyl-ketoner U 08 Ceando (epoxiconazol + metrafenon), Flexity (metrafenon) Property (pyriofenon) Middel
DMI midler (triazoler) 3 Armure (difenoconazol + propiconazol), Bell (epoxiconazol + boscalid),Bumper (propiconazol),Ceando (epoxiconazol + metrafenon), Folicur Xpert (tebuconazol + prothioconazol), Input (spiroxamin + prothioconazol), Juventus (metconazol), Mirador forte (azoxystrobin + tebuconazol), Opera (epoxiconazol + pyraclostrobin), Orius (tebuconazol)Osiris Star (metconazol+ epoxiconazol),Proline (prothioconazol).Proline Xpert (prothioconazol + tebuconazol),Propulse (fluopyram + prothioconazol),Prosaro (prothioconazol + tebuconazol), Rubric/Maredo (epoxiconazol),Stereo (cyprodinil + propiconazol),Viverda (epoxiconazol + boscalid + pyraclostrobin)  Middel
SDHI midler 7 Bell (epoxiconazol + boscalid), Propulse (fluopyram + prothioconazol),Viverda (epoxiconazol + boscalid + pyraclostrobin) Middel til høj
QoI midler (Quinon outside Inhibitors), strobiluriner 11 Amistar/Mirador (azoxystrobin), Aproach (picoxystrobin),Comet Pro (pyraclostrobin),Mirador forte (azoxystrobin + tebuconazol), Opera (epoxiconazol + pyraclostrobin),Viverda (epoxiconazol + boscalid + pyraclostrobin) Høj

I tabel 2 ses en oversigt over sygdomme i korn, hvor der er fundet resistensudvikling i Danmark og udlandet.

Tabel 2. Oversigt over sygdomme i korn, hvor der er resistensudvikling i Danmark

Gruppe Risiko for resistensudvikling Resistens i DK mod I udlandet yderligere mod
Aryl-phenyl-ketoner Middel Hvedemeldug  
Triazoler Middel Septoria, Ramularia  
SDHI-midler Middel til høj Bygbladplet, Ramularia Septoria
Strobiluriner Høj Septoria, meldug, hvedebladplet, Ramularia, bygbladplet*  

*Stadig god effekt af Aproach og Comet Pro.

Det største resistensproblem i korn er i dag resistens hos Septoria mod triazoler, ligesom resistens hos Septoria mod SDHI-midler også kan forventes om nogle år. Septoria er den vigtigste svampesygdom i hvede og den sygdom, som aksbeskyttelsen hovedsagelig er rettet imod. I det følgende vil der derfor hovedsagelig blive fokuseret på forebyggelse af resistensudvikling hos Septoria, men mange af principperne gælder også for andre svampesygdomme.

Forebyggelse af resistens

Den mest effektive måde at udsætte udvikling af resistens hos svampe på er ved at nedsætte antallet af svampesprøjtninger. Dette kan gøres ved at vælge mindre modtagelige sorter og evt. sortsblandinger.

Ved sortsvalg er der mange kriterier at tage hensyn til såsom overvintringsevne, udbytteniveau, stråstyrke etc. Overvurder dog ikke forskellene mellem sorternes forholdstal for udbytte. Der er overdreven fokus på helt små forskelle i forholdstal for udbytte. I hvede ligger usikkerheden typisk på 4-5 forholdstal. Derudover er der højere omkostninger til svampesprøjtning i modtagelige sorter, ligesom risikoen for udbyttetab er større, hvis der ikke bliver behandlet rettidigt.

Der anbefales ved behov passende høje doser, så der ikke skal sprøjtes mange gange, da det øger risikoen for resistensudvikling. De anbefalede doser er de doser, som har resulteret i de højeste nettomerudbytter i landsforsøgene, dvs. et samlet forbrug omkring 75 procent dosis ved den delte aksbeskyttelse i hvede. I hvede har der relativ sjældent været betaling for mere end 2-3 svampebehandlinger. Risikoen for resistensudvikling hos mange svampe mod svampemidler har vist sig at være størst ved brug af høje doser.

Bland triazoler med forskellig effekt på Septoriamutationerne

Resistensudvikling forsinkes ved at behandle ved svage angreb. Tilstrækkelig med vand har på de senere vækststadier vist sig at give en bedre bekæmpelse. Anvend gerne ca. 200 l vand pr. ha ved sprøjtning med en konventionel sprøjte på tørre blade.

De forskellige triazoler har vist sig at have forskellig effekt på de forskellige mutationer af Septoria. Blandinger af triazoler kan derfor forbedre effekten og forsinke resistensudviklingen hos Septoria. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke triazoler, som man blander. Den bedste effekt får man med triazolet difenoconazol eller ved at blande et af triazolerne tebuconazol eller metconazol med et af triazolerne epoxiconazol eller prothioconazol. Se eksempel på forsøgsresultater i figur 1. Her er 50 procent dosis af forskellige midler afprøvet i 3 forsøg ved Aarhus Universitet i 2016. Midler, som kun indeholder triazoler, er markeret med en stjerne. Af triazoler har Armure (indeholder difenoconazol) og Proline Xpert (indeholder prothioconazol + tebuconazol) klaret sig godt. Prosaro (indeholder også prothioconazol + tebuconazol) indgår ikke i disse forsøg, men har også klaret sig godt. De rene triazoler Rubric (epoxiconazol) og Proline (prothioconazol) har givet den laveste effekt.


Figur 1. Bekæmpelseseffekt mod Septoria på fanebladet vurderet i vækststadium 77. Alle led er
behandlet i vækststadie 51-55. Forud er alle led behandlet med 0,5 l Ceando i vækststadie 31-32.
Midler, som kun indeholder triazoler, er markeret med en stjerne. Kilde: DCA report no.094 april 2017.

De øvrige midler i figur 1 nemlig Viverda, Bell og Propulse indeholder et SDHI-middel og en triazol, og Viverda indeholder yderligere strobilurinet Comet Pro. Det fremgår, at produkter med indhold af et SDHI-middel har givet en bedre bekæmpelse af Septoria. Derfor anbefales SDHI-midler i vækststadium 39 (fanebladet fuldt udviklet) ved den delte aksbeskyttelse i hvede. Behandling på fanebladet er nemlig den vigtigste svampesprøjtning i hvede. Bland ikke SDHI-midlerne med andre midler, da dosis af SDHI-delen herved typisk reduceres, fordi man reducerer dosis ved blanding med andre midler. Dog kan det være aktuelt at tilsætte f.eks. Comet Pro til Propulse for at forstærke effekten mod rust i rustmodtagelige sorter. Ved den sidste del af den delte aksbeskyttelse er der mange løsninger.

Resistens hos Septoria mod SDHI-midler

For at forsinke udviklingen af resistens hos Septoria mod SDHI-midler er det også anbefalet at begrænse brugen af SDHI-midler til maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson. Denne anbefaling gælder ved brug af de nuværende tre produkter indeholdende SDHI-midler nemlig Viverda, Bell og Propulse. Ifølge firmaet forventes Elatus Era dog godkendt til sæson 2018. Dette middel indeholder et stærkere SDHI-middel end Viverda, Bell og Propulse.

Jo stærkere SDHI-midler jo hurtigere forventer man dog, at der udvikles resistens hos Septoria mod SDHI-midler. I Irland har man typisk udført to behandlinger med stærke SDHI-midler, og der ses nu svigtende effekt i flere tilfælde under markforhold. Ved godkendelse af stærkere SDHI-midler i Danmark kan der derfor være behov for at begrænse brugen til en enkelt anvendelse pr. sæson, da der ikke er udsigt til mange nye virkemekanismer i de kommende år. Se mere uddybende omtale af emnet i Fortsat nedgang i triazolernes effekt mod Septoria i hvede.


Billede 1. Angreb af Septoria (hvedegråplet). Det største problem med resistens mod svampemidler
i landbrugsafgrøder er resistensudvikling hos Septoria i hvede.


Billede 2. Angreb af Ramularia. Fanebladene er nedvisnede af Ramularia, men der kan stadig ses Ramularia på bladskederne. Der er fundet resistens hos Ramularia mod både triazoler og SDHI-midler
i Tyskland og Skotland, og i nogle markforsøg er her set svigtende effekt af midlerne. I Danmark er der
også fundet Ramularia med mutationer, men undersøgelserne af årets bladprøver er pt. ikke afsluttet.