Planter

Reglone (diquat) er godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler til lagring og spinat til frø i 2020

Miljøstyrelsen har godkendt Reglone (reg.nr. 1-262) til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 0,75 L/ha eller til nedvisning af spinat til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha.

Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 17. juli til den 17. september 2020, med frist for salg i detailled 24. september 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020. Syngenta forventer, at Reglone vil være i handelen i slutningen af uge 30.

Kartofler

Før produktet kan udleveres til nedvisning af kartofler, skal avleren udfylde og forhandleren underskrive en ”Tro og love-erklæring” fra avleren, hvorpå der er anført arealet af de marker, som har behov for nedvisning og som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone. SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone. Tro og loveerklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.

Spinat

Før produktet kan udleveres af forhandleren, skal avleren medbringe en af avleren underskrevet købstilladelse fra det havefrøfirma, der er lavet kontrakt med. På købstilladelsen skal det for den pågældende avler fremgå, hvor stort et areal der er kontraheret med spinat til frø i afgrødekode 124 fra Fællesskemaet. Forhandleren underskriver ligeledes købstilladelsen, så begge parter er enige om mængder og arealer.

Specielle krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering

Miljøstyrelsen fastsætter desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå

 • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder, der er tale om
 • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
 • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
 • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
 • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 90%)

Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

Miljøstyrelsen har udformet og fremsendt en skabelon for journalen. Skabelonen hentes via nedenstående link. 

Betingelser for anvendelse

 • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 150 L vand/ha
 • Ved sprøjtning i spinat må der maksimalt anvendes 40 L vand/ha
 • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
 • Kartoffeltop eller affaldskartofler må ikke anvendes til foder.
 • Ved nedvisning af spinat må halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
 • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
 • Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding, påfyldning. 
 • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
 • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet 
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
 • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion ved udbringning.
 • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. 
 • Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
 • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Praktisk anvendelse

Kartofler

Den begrænsede dosering af Reglone på 0,75 l/ha udbringes 2-3 dage forud for udbringning af 2 x 0,8 l/ha Gozai med 7 dages mellemrum, for at afløve de øverste blade, så Gozai kan trænge ned i afgrøden og virke på de nedre blade og stængler. Det er vigtigt, at kartoflerne ikke når at skyde igen.

Spinat

Der anvendes 0,5 l/ha Reglone 5-8 dage før forventet høsttidspunkt. 

Muligheder ved små arealer

Producenten Syngenta har oplyst, at den største del af Reglone-mængden vil være i 10 liters dunke. Et mindre antal 1 liters dunke forventes på markedet i uge 33. Hvis man har små arealer med spinat eller kartofler, vil det give et stort ”spild” af Reglone, som skal bortskaffes via den kommunale modtageordning for farligt affald.

For at forebygge dette spild og sikre at der er tilstrækkeligt produkt på markedet, kan det derfor være en god ide at bede en maskinstation om at udføre opgaven. Maskinstationen kan pulje tro-og-love erklæringer fra flere avlere ved indkøb af Reglone hos grovvaren.
Alternativt kan flere avlere gå sammen om indkøbet af Reglone og på samme måde pulje deres tro-og-love erklæringer og aflevere disse samlet på købsstedet. Ved sidstnævnte fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at der aldrig må ske omhældning fra den originale emballage. Endvidere vil det være den sidste bruger, som vil være forpligtet til at bortskaffe den evt. resterende mængde Reglone ved dispensationsperiodens udløb. Ved bortskaffelse skal avleren bede om kvittering for modtagelse af restmængden af Reglone.

Bemærk, at ved overdragelse mellem avlere gælder almindelige regler for overdragelse af bekæmpelsesmidler avlere imellem, herunder at al opbevaring og transport skal ske på forsvarlig vis. Den avler, som overdrager Reglone til en kollega, skal sikre sig, at sidstnævnte har en gyldig autorisation, dyrker de afgrøder, som dispensationen er givet til, samt at han har afleveret tro-og-love erklæringen.

 

Vil du vide mere?

Støttet af