Jura, Fjerkræ, Kvæg, Svin, Økonomi og ledelse, Øvrige dyr

Fejl i husdyrgodkendelse.dk bør ikke påvirke gældende tilladelser

Miljøstyrelsen har konstateret nogle fejl i it-systemet husdyrgodkendelse.dk, som foretager en række beregninger i forbindelse med ansøgninger til og godkendelse af husdyrbrug.

Fejlene betyder, at der i mange husdyrgodkendelser kan være beregnet en forkert ammoniakdeposition. Det er oplyst, at fejlene dels vedrører korrektion for vindretning, hvor husdyrbruget ligger i retningen 345-360 grader fra naturområdet, dels vedrører ruhed, dvs. hvor meget ammoniak der afsættes på forskellige typer overflader. Fejlene har været i systemet siden 2011 og er ifølge Miljøstyrelsen rettet for så vidt angår 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk den 15. juli og 16. september 2020.

Miljøstyrelsen har den 6. november 2020 offentliggjort en vejledning[1] om kommunernes behandling af sager, hvor der er konstateret fejl. Det fremgår af oversigten, at der er konstateret fejl i 164 afgørelser fordelt på 52 kommuner. Af de berørte afgørelser er 24 ifølge styrelsen for restriktive, mens resten er for lempelige i forhold til kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens[2]  §§ 26, 27 og 29. Der er efter det oplyste med to undtagelser tale om afgørelser efter husdyrbrugslovens[3]  §§ 16 a og 16 b.

Oversigten er sendt til kommunerne, som opfordres til at gennemgå afgørelserne ”(…) og vurdere, om fejlene har haft betydning og, hvis de har, vurdere, hvad det har af betydning for afgørelsen, og om der er behov for at ændre afgørelsen”. 

Det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for den trufne afgørelse, og dermed skal den pågældende kommune også tage stilling til, om en ny korrekt ammoniakdepositionsberegning fører til, at afgørelsen skal ændres. 

Miljøstyrelsen: Godkendelserne er ikke ugyldige trods fejl

Miljøstyrelsen skriver i sin vejledning, at da der er tale om overskridelse af helt faste grænser for ammoniakdeposition, er der for så vidt angår totaldeposition på kategori 1- og 2-natur som udgangspunkt tale om fejl, som konkret har påvirket den enkelte afgørelse. I forhold til kategori 3-natur kan styrelsen ikke på forhånd vurdere, om fejlen har påvirket afgørelsens indhold.

Spørgsmålet er herefter, om de meddelte tilladelser kan tilsidesættes som ugyldige eller i øvrigt tilbagekaldes og ændres.

I forhold til spørgsmålet om eventuel ugyldighed af afgørelserne er det styrelsens vurdering, at der ikke er tale om grove eller åbenbare fejl, som heller ikke kan bebrejdes adressaten, hvortil kommer, at husdyrbrugerne har haft en berettiget forventning om at kunne indrette sig i tillid til afgørelsen. Som det må forstås, er styrelsens konklusion derfor, at de konstaterede fejl som altovervejende udgangspunkt ikke kan føre til afgørelsens ugyldighed.

SEGES er helt enig i dette synspunkt og går ud fra, at kommunerne vil følge styrelsens konklusioner på dette punkt.

Miljøstyrelsen skriver videre, at kommunerne – hvor der ikke konstateres ugyldighed – dernæst må vurdere, om afgørelsen kan tilbagekaldes eller ændres, og der anføres en række forvaltningsretlige betragtninger om spørgsmålet, uden at der drages nogle konklusioner.

SEGES finder ikke, at det vil være relevant at overveje spørgsmålet om tilbagekaldelse eller ændring, når det først er konstateret, at afgørelsen fortsat er gyldig. Dette gælder så meget desto mere, som at fejlene ikke kan tilregnes ansøgeren. En eventuel tilbagekaldelse eller ændring må under alle omstændigheder forudsætte, at det konkret kan påvises, at en opretholdelse af afgørelsen vil have væsentlige skademæssige virkninger på miljøet. Det er efter SEGES’ vurdering ikke tilstrækkeligt, at der teoretisk kan være en risiko.

Miljøstyrelsen skriver i sin vejledning i øvrigt følgende:
”Det bemærkes, at kommunen bør se på afgørelserne i deres helhed. Det vil sige, at hvis der er andre forhold end fejlene i husdyrgodkendelse.dk, som giver anledning til ændring m.v., bør kommunen også inddrage disse forhold i deres afvejning. Dette kan f.eks. være, hvis kommunen ved gennemgang af sagen opdager, at sagen ikke har været oplyst tilstrækkeligt, inden der blev truffet afgørelse.”

SEGES er ikke enig med styrelsen og vil gerne kraftigt advare mod, at de konstaterede fejl i husdyrgodkendelse.dk benyttes som anledning til mere generelt at genoverveje den trufne afgørelse. En allerede meddelt afgørelse står ved magt og kan ikke (vilkårligt) tages op til fornyet overvejelse uden for de situationer, hvor der i lovgivningen er hjemmel til det, medmindre der som det er sket i denne sag konstateres deciderede fejl i behandlingsgrundlaget – og hvor det kun er de pågældende fejl, der kan behandles i en ny afgørelse. En tilbagekaldelse eller ændring af en gyldig afgørelse på et sådant andet grundlag vil efter SEGES’ vurdering være ulovlig.

For restriktive afgørelser

Som nævnt fremgår det af Miljøstyrelsens oversigt, at der for så vidt angår 24 af de berørte afgørelser er tale om, at afgørelserne muligvis er for restriktive,

Der er i udgangspunktet i disse situationer ingen juridiske betænkeligheder ved at ændre afgørelserne til fordel for adressaten, og det bør naturligvis ske i det omfang, adressaten ønsker det. Det bemærkes, at en for restriktiv beregning, der skyldes de konstaterede fejl, ikke kan opretholdes alene ud fra et forsigtighedsprincip eller andre hensyn til det omgivende miljø.

Kilder

1: Vejledning vedr. ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk
2: Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
3: Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Vil du vide mere?

Støttet af