Økologi, Svin

Sådan fravænner du økologiske smågrise

Her beskrives fravænningen af smågrise og hvad der deraf følger af problemer med eks. diarré. På siden findes også forskellige anbefalinger og løsningsforslag til fravænningsproblematikken.

I naturen sker fravænning mellem 10 - 15 uger efter faring. I den økologiske produktion sker det typisk ved 7 uger, men nogle producenter er begyndt at fravænne smågrisene ved 10 uger. Når grisene fravænnes fra soen, vil hun stadig reagere på deres grynt, derfor bør der være langt mellem soen og grisene.

Foto: Linda Rosager Duve, SEGES

Udfordringer forbundet med fravænning af smågrise

Det er væsentligt for resultaterne, at fravænningen foregår så optimalt som muligt for grisene. Fravænning giver ofte store problemer både i de konventionelle og de økologiske besætninger, også selvom de økologiske grise har en fravænningsvægt på mellem 15 og 25 kg. Udfordringerne består af diarré, døde grise mv. Opmærksomheden og tiltag er på helt de samme områder, om det er økologisk eller konventionelt.

7 uger gamle smågrise, der er klar til fravænning. Foto: Linda Rosager Duve, SEGES

Opstår der problemer efter fravænning kan det medføre:

 • Øget dødelighed
 • Højere alder ved 30 kg
 • Større foderomkostninger
 • Dårligere staldudnyttelse, der kræver flere stipladser eller salg / flytning ved en lavere vægt
 • Større modtagelighed for andre sygdomme så som ledbetændelse, lungebetændelse mv. på grund af grisens almene svækkelse
 • Ekstra arbejde
 • Dårligere dyrevelfærd
 • Mindre arbejdsglæde

Fravænningstidspunkt og metode

Fravænningen kan f.eks. ske ved, at hytterne lukkes før solopgang, da søer og pattegrise som regel er i hytten på dette tidspunkt. Transportkassen sættes hen foran hytten, og når lågen åbnes, kommer soen ud i kassen først. Når soen er flyttet, placeres transportkassen igen foran hytteåbningen, og pattegrisene jages ud i kassen.

Søerne kan også lokkes ind i transportkassen ved at fodre inde i kassen. Det er vigtigt, at søerne ikke er bange for at gå ind i kassen, men forbinder den med positive oplevelser såsom fodring og ikke vaccination, ringning eller lign.

Hvis du har godt styr på rolig og effektiv håndtering af dine grise er det også muligt at drive soen ind i transportkassen, og på den måde sortere den fra smågrisene. Fordelen ved det er, at det er mindre stressende for dyrene, og du kan gøre det på det tidspunkt, hvor det passer dig bedst.

Se videoer med tips til håndtering af grise på Friland her. 

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/sider/haandteringsvideo.aspx

Vigtige fokuspunkter vedrørende hygiejne og nærmiljø

Nærmiljøet i de stier, hvor smågrisene indsættes er meget vigtig, og ligeledes er det vigtigt at have fokus på at minimere smittetrykket for den nye so og hendes smågrise på faremarken.

 • I staldene skal stierne være rengjorte og helt udtørrede, for at begrænse smittetrykket på de nyindsatte grise (halmmåtten skal fjernes, og der skal gøres rent) 
 • Hvis folden / marken skal genbruges til en ny so og hendes smågrise, så skal hytterne placeres et nyt sted på folden i forhold til, hvor de stod ved det forrige hold
 • Inden fravænningen strøs med rent og tørt halm
 • Det er vigtigt, at grisene kan hvile i et trækfrit areal. Derfor skal stisiderne være så tætte som muligt. Træk og kulde er hyppige årsager til diarré og problemer med grisene
 

 

Overvågning af grisene er vejen til succes

For at kunne forebygge, sætte ind med tiltag og for at få en optimal og rettidig behandling af grisene, er overvågning uhyre vigtig - specielt de første uger efter fravænning.

 • Se på grisene
 • Vurder om den enkelte gris er i balance eller om noget er under opstart

Hvis grisene klumper under overdækningen, er det tegn på, at de fryser (det er normalt de klumper de første 2-3 dage). Stien kan eventuelt indrettes, så arealet passer under overdækningen lige ved fravænning. Dette kan gøres ved at sætte halm i siderne under overdækningen.

Går smågrisene i sektioneret drift kan overvågning af deres vandforbrug give et billede at udviklingen.

 • Elektroniske vandmålere registrerer vandforbruget på sektionsniveau
 • Afvigelser mellem det aktuelle og det forventede forbrug af drikkevand
 • Den hurtige varsling betyder, at der på et tidligere tidspunkt vil kunne iværksættes foranstaltninger til at håndtere problemer i de sektioner, hvor problemerne er observeret
 • Den hurtigere indgriben vil bevirke, at problemerne kan løses hurtigere og det kan betyde reduceret medicinforbrug, bedre tilvækst og lavere dødelighed

Tiltag ved diarré og andre fravænningsudfordringer

Når grisene ved fravænning kommer i et nyt miljø med mange forandringer og bliver udsat for stress, kulde, højt smittetryk mv., så vil der ofte opstå problemer. Der findes ingen enkelt løsning på dette, men i de fleste besætninger hjælper det at prøve forskellige tiltag og at optimere driften.

Forslag til tiltag

 • Mindre flokstørrelse
 • Overdækning - spar ikke på varmen.
 • Undgå træk og kulde
 • Forbedret hygiejne. Vær omhyggelighed med rengøring
 • Der kan fodres med ren kværnet eller valset byg (alle kerner skal være knust)
 • Fodring med helsædsensilage, da syren i ensilagen kan være med til at begrænse diarré
 • Foder der indeholder mindre råprotein og mindre kridt
 • Foder der er velsmagende og letfordøjeligt
 • Bløde piller, opblødt foder eller egentligt vådfoder
 • Skift til en anden foderblanding
 • Elektrolyt-blanding, der tilsættes drikkevandet. Grisene skal have drukket op i løbet af 15-30 minutter. Truget tages ud af stien når der er drukket op.
 • Græstørv eller tørvejord
 • Vandforsyningen er meget vigtig i tilfælde af et diarré udbrud. Ekstra vand tildeles i vandtrug, hvilket kan betyde, at grisene ikke dør af diarré
 • Lys i starten efter fravænning. Nyfravænnede grise begynder ikke at æde, når der er mørkt
 • Se fodring af smågrise

Behandling

Syge grise skal behandles med antibiotika efter dyrlægeordination.

Er der opstået diarré er det vigtigt at få klarlagt årsagen. For at starte på de rigtige tiltag og få den bedste behandling af grisene, undersøges årsagen. F.eks. lawsonia, dysenteri, salmonella, coli, orm mv.

Elektrolyt-blanding

En elektrolyt-blanding må kun indeholde fodermidler og tilsætningsstoffer, som er optaget på listen over tilladte foderstoffer.

 

Emneord

Vil du vide mere?