Natur og vandmiljø

Klima-Lavbundsprojekter: Fra opstart til gennemført projekt

Et Klima-Lavbundsprojekt indeholder en forundersøgelse, hvor mulighederne for at gennemføre et projekt undersøges. Hvis projektet bidrager med de ønskede effekter, kan lodsejer herefter beslutte om projektet skal gennemføres.

Overvejelser før ansøgning til klima-lavbundsprojekt

Ønsker du at lave en ansøgning til Klima-Lavbundsordningen, bør du først og fremmest overvejer om du selv vil stå for projektet. I nogle tilfælde vil kommunen kunne være projektejer. Kontakt gerne din kommune inden du går i gang og orienter dem om dine planer og hør hvad der kunne være af muligheder for et evt. samarbejde og andre potentielle projekter i området. 

Hvis du selv søger tilskud under Klima-Lavbundsordningen, skal du stå for de forskellige opgaver og har udlæg for den nødvendige bistand fra fx rådgivere og entreprenører. 
Det kan du læse mere om på Klima-Lavbund (mst.dk). 

Det er også vigtigt, at du overvejer, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre et større projekt, hvor der indgår naboarealer. Snak med dine naboer. Du kan også kontakte din kommune og høre, om kommunen eventuelt kunne være interesseret i at være projektejer på projekt. Det vil ofte være lettere at få kommunens hjælp til større projekter. 

Det kan både gøre projektet billigere og mere effektivt, hvis der kan laves tiltag i et større område. Desuden vil naturen kunne udvikle sig bedre, hvis der skabes et større sammenhængende lavbundsområde. Du kan se på kortet Tekstur2014, om dine lavbundsarealer hænger sammen med lavbundsarealer på naboarealer. 

Proces

Ansøgning om tilskud til klima-lavbundsprojekt

For at kunne søge tilskud skal projektområdet være på mindst 10 ha sammenhængende areal, og der skal være overlap på mindst 60 % med kulstofrige jorde, der er kortlagt til at have mindst 6 % organisk kulstof. Har du ikke det påkrævede overlap, men en formodning om at din jord er kulstofrig, kan du alligevel søge om tilskud til et Klima-Lavbundsprojekt. I forbindelse med forundersøgelsen af dit areal skal der udtages supplerende prøver, der viser indholdet af kulstof.

I din ansøgning skal du indtegne det område, hvor du ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et Klima-Lavbundsprojekt. Du skal også oplyse om eksisterende natur mv. i nærheden, der kan give point i vurderingen af ansøgningen. Dette kan ses vha. MiljøGIS, der bruges i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. Hvis der er andre lodsejere end dig inden for området, bør du medsende en underskrevet erklæring om deres opbakning til projektidéen. 

Fase 1: Forundersøgelse

Forundersøgelsen skal afklare, om der vil kunne etableres et lavbundsområde med de nødvendige miljøeffekter. Der vil skulle tages jordprøver, som skal vise jordbundsforholdene, herunder fosforindholdet, så det kan vurderes, om projektet har negative effekter. Det er også under forundersøgelsen, at det skal fastlægges, hvilke tiltag der kan gøre området tilstrækkeligt vådt og samtidig sikre, at arealerne udenfor projektområdet ikke påvirkes. 

Som udgangspunkt vil man forsøge at genetablere den naturlige hydrologi indenfor området ved fx at fjerne rørlagte dræn, tilkaste grøfter, genslynge vandløbet eller slukke drænpumper. 
Der skal udarbejdes et budget for de samlede anlægsomkostninger inklusive rådgiverydelser og arealkompensation. 

Der er faste krav til, hvad forundersøgelsen skal indeholde, og disse fremgår af vejledningen. Der skal udfyldes regneark med beregninger for CO2, N og P og metoden fremgår af vejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside: Klima-Lavbund (mst.dk). Hvis du vælger at stå for projektet selv, er det vigtigt at du vælger en rådgiver, der har erfaring med at udarbejde tekniske forundersøgelser til vådområder eller lavbundsprojekter. 

1. udbetaling

Når forundersøgelsen er færdig søger du om udbetaling af de afholdte udgifter. 

For at kunne fortsætte projektet og gå videre med etableringen i fase 2, skal miljøeffekterne leve op til de fastsatte krav og være tilstrækkeligt omkostningseffektive. Dette vurderes af Miljøstyrelsen, når du indsender forundersøgelsen. 

Fase 2: Anlægsfase

I anlægsfasen skal der søges om de nødvendige kommunale tilladelser. 
Der skal evt. udarbejdes en detailprojektering af de forskellige anlægsarbejder, så det er helt klart, hvad entreprenøren skal udføre. Entreprenøren skal også informeres om, hvorvidt der er særlige krav i de kommunale tilladelser.  Hvis omkostningerne til projektet er tilstrækkeligt store, kan der være krav om, at der skal indhentes flere tilbud på anlægsarbejdet, så udbudsreglerne overholdes. 

Når de planlagte anlægsarbejder fra forundersøgelsen er gennemført, og lavbundsprojektet er etableret, skal der laves der en afsluttende rapport over, hvordan arbejdet er forløbet.  

2. udbetaling

Når alle regninger er betalt, og projektet er realiseret og godkendt af Miljøstyrelsen, søges om udbetaling af de afholdte tilskudsberettigede udgifter samt arealkompensation.  

Fase 3: Opretholdelsesperiode

Når projektet er gennemført, skal dyrkningsrestriktionerne tinglyses, og der skal evt. udarbejdes en ejendomsværdibeskatning.  

Vil du vide mere?

Støttet af