Planter

Registreringsnet uge 45: Bladlus i vintersæd

Der er fundet op til 15-40 pct. planter med bladlus i tidligt såede marker i milde områder. Bekæmpelsestærsklen er nu højere. Træf beslutning om evt. bekæmpelse nu.

9. registrering af bladlus i vinterbyg og hvede

Forekomsten af bladlus følges i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst. 

Vinterbyg: der er pt. registreret i 18 marker, hvor der er fundet angreb i 9 marker (0,1-40,0 procent angrebne planter). Vinterbygmarkerne er sået i perioden 25. august til 14. september dog er 3 marker sået 19.-22. september.

Vinterhvede: der er pt. registreret i 26 marker, hvor der er fundet angreb i 18 marker (0,1-15,0 procent angrebne planter). Hvedemarkerne er sået i perioden 31. august til 15. september.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Forsøg har vist, at halvdelen af havrebladlusene dør ved  ÷0,5 °C og halvdelen af kornbladlusene først dør ved ÷ 8° C. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, er bekæmpelse hidtil blevet anbefalet, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. I vinterbyg er der i 6 ud af 18 ubehandlede marker mindst 2-3 procent angrebne planter. I hvede er der i 9 ud af 26 ubehandlede marker mindst 2-3 procent angrebne planter. 

Det er vigtigt at finde markerne med kraftige angreb. Undersøg egne marker og også tidligt såede marker, som er behandlet tidligere. På nuværende sene tidspunkt er tærsklen dog højere end 2-3 procent angrebne planter, men en nøjagtig tærskel kan ikke gives. Der er nu færre dage til opformering resten af året, og opformeringsbetingelserne er også ringere trods det milde vejr. Bekæmpelse på nuværende sene tidspunkt anbefales ved anslået omkring 20 procent angrebne planter. Træf beslutning om evt. bekæmpelse nu. Bekæmpelse skønnes ikke aktuel efter omkring medio november. 
Til bekæmpelse kan anvendes 0,1-0,15 kg/ha Lamdex, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l/ha Mavrik. Lamdex må om efteråret anvendes til og med vækststadie 12 (2. blad helt udfoldet).

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen. De kan også sidde i hjerteskuddet eller ”kræmmerhuset”, så her er bedst at kigge på planterne ovenfra. Bladlusene er sværere at se i regn- og blæsevejr. Bladlusene kan optræde uensartet i marken, så undersøg et større område af marken. Der er tit flest bladlus ved hegn o.lign., hvor der er læ.

I figur 1-2 ses udviklingen pt. i forhold til tidligere år. Det fremgår, at niveauet samlet set stadig ligger på et relativt lavt niveau. Andre forhold end temperaturen er derfor også afgørende for angrebsstyrken.

Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterbyg i 2022 og i tidligere år.

Figur 1. Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterbyg i 2022 og i tidligere år.

Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterhvede i 2022 og i tidligere år.

Figur 2. Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterhvede i 2022 og i tidligere år.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Meldug i vinterbyg ved Fåborg fotograferet 7. november 2022 af Bent Andersen, LRS

Foto 1. Meldug i vinterbyg ved Fåborg fotograferet 7. november 2022 af Bent Andersen, LRS. Meldug på nuværende tidspunkt tillægges kun mindre betydning. Fra næste år er der ikke længere nogen løsninger til svampebekæmpelse om efteråret.

Vil du vide mere?

Støttet af