Forsøgsarbejde: Sprøjteteknik i Landsforsøgene

Sprøjteteknik i Landsforsøgene

HJ 03-008
Revideret den 30. maj 2017

Sprøjteteknikken i Landsforsøgene tilstræbes at ligne praksis mest muligt. Dette er selvfølgelig ikke helt muligt grundet en lavere ”kørehastighed” med forsøgssprøjten.

Ved sprøjtning af forsøg er reduktion af vinddrift til naboparcellerne også en meget vigtig parameter. I forsøgene er der kun sjældent indlagt værn, men i mange tilfælde opstår der en slags ”værn”, hvis mejetærskeren er smallere end bruttoparcellen.

Lavdriftdyser anbefales

Det anbefales generelt at anvende lavdriftdyser. Refleksdyser kan også anvendes. Dråbestørrelsen er større ved brug af lavdriftdyser/refleksdyser end ved brug af almindelig fladsprededyser.

Vinddriften reduceres derfor ved brug af lavdriftdyser, hvilket også er vigtigt i forsøg, hvor der ikke ønskes vinddrift til naboparceller. De større dråber giver alt andet lige en dårligere dækning end ved brug af almindelig fladsprededyser, men forsøg viser, at lavdriftdyser ikke giver en dårligere effekt end almindelige fladsprededyser. Dette skyldes, at en større del af dråberne ”når målet” ved sprøjtning med lavdriftdyser og at de fleste midler virker systemisk.

Vinddriften reduceres med ca. 25 pct. når der vælges en lavdriftdyse fremfor en almindelig fladsprededyse af samme størrelse. I forsøg kan også, grundet den lave hastighed, anvendes ned til 01 lavdriftdyser, hvilket ikke er muligt i praksis.

Kompakte luftinjektionsdyser til visse opgaver

Ved brug af kompakte luftinjektionsdyser er dråberne større end ved brug af lavdriftdyser. Kompakte luftinjektionsdyser er derfor uegnede til brug ved opgaver, hvor ”målet” er lille fx ved ukrudtsbekæmpelse på småt ukrudt. Hvor målet er stort, kan de kompakte luftinjektionsdyser dog med fordel anvendes i forsøgene, hvor man vurderer, at sprøjtning med lavdriftdyser er på kanten. Målet er stort ved bekæmpelse af kartoffelskimmel, svampebekæmpelse i korn fra omkring vækststadium 37-39 og ved ukrudtsbekæmpelse med jordmidler.

De kompakte luftinjektionsdyser anvender (i modsætning til de ældre almindelige luftinjektionsdyser) samme tryk som almindelige fladsprededyser og lavdriftdyser. Der kan derfor anvendes samme indstilling ved brug af almindelige fladsprededyser, lavdriftdyser og kompakte luftinjektionsdyser af samme størrelse, dvs. anvendes der en 015 lavdriftdyse, så anskaffes en 015 kompakt luftinjektionsdyse.

Hastighed 3,5 til max. 5 km/t

Hastigheden med forsøgssprøjten anbefales at være omkring 4 km pr. time. Går man 1 meter pr. sekund, er hastigheden 3,6 km pr. time. For at undgå en urolig bom og for stor variation i hastighed, anbefales en max. hastighed på 5,0 km pr. time. Jo højere hastighed desto mere vinddrift. Den lavere kørehastighed i forsøg sammenlignet med praksis, giver mindre vinddrift.

Med selvkørende sprøjter kan der evt. køres lidt hurtigere. Vær opmærksom på, at bommen skal bevæge sig roligt. Vær også opmærksom på, at anvende den anbefalede vandmængde.

Tryk omkring 2,0 til 3,5 atm

Trykket angives normalt at skulle ligge i intervallet fra omkring 2 atm til 4 atm. Jo højere tryk jo mere vinddrift, hvorfor et tryk på max. 3,5 atm anbefales i forsøgene.

Dyseafstand 50 cm og bomhøjde 40 cm over afgrøden

Jo højere bomhøjde jo mere vinddrift. Der anbefales en bomhøjde på ca. 40 cm over afgrøden ved en dyseafstand på 50 cm, og en bomhøjde på 20 cm ved en dyseafstand på 25 cm. Den lavere bomhøjde ved 25 cm dyseafstand vil give mindre vinddrift, men der bruges den dobbelte vandmængde. For ikke at bruge for store vandmængder anvendes der ofte en mindre dyse ved 25 cm dyseafstand, som omvendt alt andet lige giver mere vinddrift. For at ligne praksis mest muligt anbefales det at bruge 50 cm dyseafstand og en bomhøjde på 40 cm.

Vandmængde ofte 150-200 liter pr. ha

Tjek altid forsøgsplanerne med hensyn til krav til vandmængder. Jo større en plantemasse, der ønskes dækket, eller jo større krav, der er til nedtrængning i afgrøden, jo mere vand skal der anvendes. Til eksempelvis svampesprøjtning i raps og bekæmpelse af tidsler anbefales derfor min. 200 liter vand pr. ha. Til de fleste opgaver anbefales 150-200 liter vand pr. ha. Denne vandmængde kan eksempelvis opnås ved nogle af kombinationerne i tabellen på næste side, som er aflæst på Hardi drejeskiven. Ved 50 cm mellem dyserne er en 015 lavdriftdyse således et godt valg. Vælges en 015 lavdriftdyse, er det en 015 kompakt luftinjektionsdyse, der også skal vælges til visse sprøjteopgaver under mindre gunstige betingelser, som omtalt ovenfor.

Ved sprøjtning af korn efter ca. stadie 33 benyttes altid 200 liter, hvis sprøjtningen sker på tørre blade, og 150 liter på fugtige blade.

Oversigt over vandmængder ved forskellig sprøjteteknik ved 50 cm mellem dyserne. Ved 25 cm mellem dyserne fordobles vandmængderne
ISO dyse og farve Tryk Km
pr.
time
Vand-
mængde,
liter
pr.
hektar

01, orange

3,0

3,5

135

 

015, grøn

2,0

3,5

165

015, grøn

2,5

3,5

185

015, grøn

3,0

3,5

200

015, grøn

2,5

5,0

130

 

020, gul

2,0

3,5

220

020, gul

2,5

3,5

250

020, gul

2,5

5,0

170

Kalibrering og dysetjek

Forsøgssprøjten skal kalibreres, og dyserne skal tjekkes jævnligt i sprøjtesæsonen. Jo mere forsøgssprøjten bruges og håndteres, desto oftere skal det ske. Der findes ingen faste retningslinier for, hvor ofte en kontrol bør ske, da det selvfølgelig er afhængigt af det sprøjtede areal og typer af midler, som udsprøjtes. Det anbefales i Landsforsøgene at kalibrere forsøgssprøjten før forårssæsonen, midt i sæsonen og før efterårssprøjtningerne.

Reglerne for dyseskift er:

  • Hvis en af dysernes ydelse afviger mere end +/- 5 pct. fra gennemsnittet af dyserne, bør dyserne udskiftes.
  • En dyse skiftes, når ydelsen afviger +/- 15 pct. fra tabelværdien.

Da der investeres mange omkostninger i forsøg, anbefales det dog ikke at gå på kompromis. Skift alle dyser, såfremt fordelingen af en eller flere dyser varierer for meget.