Planter

4. registrering af rapsjordlopper i raps i uge 38

Tærsklen på 25 rapsjordlopper i fangbakkerne indenfor 3 uger er pt. kun nået på ca. 10 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet, men kan stadig vente lidt endnu.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, fordi der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Bekæmpelse rettet mod bladgnav

Fangsterne i de gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Der benyttes nu kun bejdsemidler med svag effekt, så man skal være meget opmærksom på evt. bladgnav. Bekæmpelse rettet mod bladgnav anbefales ved 5 procent bortgnavet bladareal frem til ca. 4 løvbladstadiet.

Bekæmpelse rettet mod larveangreb

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Der er sket en stigning i aktiviteten i den forløbne uge, men pt. er der stadig relativ få rapsjordlopper i fangbakkerne på de fleste lokaliteter. Tærsklen på 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger er pt. kun nået på ca. 10 procent af lokaliteterne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet, men kan stadig vente lidt endnu. Der er relativ stor fleksibilitet i bekæmpelsestidspunktet rettet mod larverne. Er der behov for at bekæmpe ukrudt med en enkelt behandling med Belkar, som ved én sprøjtning først skal ske, når hovedparten af rapsplanterne har udviklet 6 løvblade, kan bekæmpelse af rapsjordlopper udføres samtidig. 

Til bekæmpelse af rapsjordloppens larver kan anvendes 0,2 kg/ha Lamdex/Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Registrering af rapsjordlopper

Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2015-2020. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Der er i flere tilfælde også meldt om angreb af kålbladhvepselarver, som kan æde ret voldsomt af bladene. De er 1-2 cm lange og sorte eller mørkegrønne. Der er også modtaget meldinger om snegleangreb. Se yderligere i Kålbladhvepselarver i raps og olieræddike og Angreb af agersnegle i vinterraps på LandbrugsInfo.

Se registreringer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af