Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i vinterhvede

Septoria (hvedegråplet) var den mest udbredte skadegører, men angrebene var relativ svage og bredte sig først sent.

Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i vinterhvede.

Septoria (hvedegråplet) var den mest udbredte skadegører, men angrebene var relativ svage og bredte sig først sent i sæsonen. Meldug kom relativt sent, og angrebene var overvejende svage til moderate. Angrebene af gulrust var svage. Brunrust bredte sig først sent, og mest blev fundet i Kvium, Pondus og sortsblandingen Wheat Mix 221 (Kvium, Rembrandt, Heerup). Angrebene af hvedebladplet i pløjede marker var svage.

Angrebene af bladlus var meget svage. 

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Bedømmelserne er både foretaget i ubehandlede forsøgsparceller og i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge. 

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. I forsøgene er der bedømt i ubehandlede parceller på ca. 25 lokaliteter i ca. 10 sorter pr. forsøg (i alt ca. 250 observationer). Der er bedømt i følgende sorter: Graham, Heerup, Informer, Kvium, KWS Extase, Momentum, Pondus, Rembrandt og sortsblandingerne Wheat Mix 221 (Heerup, Kvium, Rembrandt) og Allround Mix (Pondus, Momentum, Informer). Der er hovedsageligt bedømt i sorter, som er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online således, at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter. 
Nedenfor ses et sammendrag af resultaterne. Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og derefter bedømmes på de tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Sidstnævnte bedømmelser er kun undtagelsesvis vist i figurerne. Bedømmelse af Septoria er først begyndt omkring vækststadium 32. Angreb af bladlus og kornbladbiller er bedømt som procent strå med bladlus/larver. Skadedyr er kun registreret i én sort pr. lokalitet. Ved kraftigere angreb på lokaliteten bliver bladlusene bekæmpet, og der foretages herefter ikke længere bedømmelser af angreb. Dette kan føre til en undervurdering af bladlusangrebene.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede i 2022. Det fremgår, at Septoria (hvedegråplet) var den mest udbredte skadegører.

Angrebene af Septoria (hvedegråplet) var relativ svage og bredte sig først sent i sæsonen. Se figur 2-3. I figur 3 er procent observationer med over 25 pct. dækning på 2. øverste blad angivet.
Septoria blev hæmmet af de tørre vejr i marts, som blev den tørreste siden målingernes start i 1874, mens april og maj fik lidt under gennemsnitlig nedbør. Mange af de nederste blade med Septoria visnede i marts og forsinkede angrebene. Angrebene ligger i 2022 på niveau med 2020, hvor der også var en tør periode i foråret (medio marts-ultimo april). 

Der er også foretaget bedømmelser af angreb af hvedebladplet i pløjede marker. Angreb af hvedebladplet ses først og fremmest ved reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt hvede, fordi svampen overlever på planterester af hvede. Det fremgår af figur 1, at angrebene af hvedebladplet i pløjede marker i 2022 var svage. Der er også foretaget enkelte registreringer i upløjede marker og marker dyrket efter CA-principperne.

Af figur 4 fremgår, at angrebene af meldug kom relativt sent og overvejende var svage til moderate. I enkeltmarker sås dog mere udbredte angreb.

Angrebene af gulrust var svage. Se figur 5. De mest dyrkede sorter i 2022 er ikke modtagelige eller kun mindre modtagelige for gulrust. Mest gulrust blev fundet i Heerup, men også i denne sort var der relativ få angreb.

Brunrust bredte sig først sent. Se figur 6. Mest blev fundet i Kvium, Pondus og sortsblandingen Wheat Mix 221 (Kvium, Rembrandt, Heerup).

Angrebene af bladlus var meget svage. Se figur 7. 

I figur 8 er hvedens udvikling i 2022 sammenlignet med tidligere år. 

Vil du vide mere?

Støttet af