Planter, Økologi, Kvæg, Svin

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning stiger - hvad betyder det for dig?

Kan det overhovedet lade sig gøre i praksis at leve op til de nye krav, som forventes indført fra gødningsåret 2020-2021? Ja – hvis samtlige led i gødskningen sker efter alle kunstens regler

I begyndelsen af juni annoncerede Miljø- og Fødevareministeriet en stigning i kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning. Kravene forventes indført fra gødningsåret 2020-21. For kvæggylle øges kravet fra 70 til 75 pct. inklusiv eftervirkning. For dybstrøelse fra kvæg stiger kravet fra 45 til 50 pct. 

Alt andet lige betyder stramningerne for konventionelle brug, at kvoten for indkøb af handelsgødning reduceres med op til 9-12 kg kvælstof pr. ha afhængig af, om man er undtagelsesbrug eller ej. For økologiske brug betyder det, at der kan tilføres 6-10 kg udnyttet kvælstof mindre pr. ha afhængig af, hvilken økonomisk tilskudsordning man er på, og hvor stor en andel dybstrøelse, man anvender.

Hvad betyder de øgede krav i praksis?

Som udgangspunkt er de danske kvælstofregler indrettet sådan, at ved en gennemsnitlig mulig kvælstofudnyttelse i husdyrgødningen og et gennemsnitligt kvælstofbehov i marken, så gødskes afgrøderne netop optimalt. Så det kritiske spørgsmål er her, om det reelt er muligt at udnytte kvælstoffet i gyllen og dybstrøelsen med henholdsvis 75 og 50 pct.? SEGES har gennem mange år udført landsforsøg med husdyrgødning med forskellig udbringningsteknologi, forskellige tidspunkter og forskellige tilsætningsstoffer. Ud fra forsøgene, og suppleret med forsøg fra bl.a. Aarhus Universitet, har vi opstillet tabeller med de kvælstofudnyttelser, som man kan opnå ved god landmandspraksis. Tabel 1 viser de typiske kvælstofudnyttelser, som man i gennemsnit kan opnå af kvæggylle i forskellige sædskifter og jordtyper.

Gyllenedfældning

For at kunne udnytte kvæggyllen med 75 pct., skal den nedfældes tilpas dybt eller forsures med en tilstrækkelig mængde syre. Derudover skal udbringningstidspunkter mv. optimeres.

Sådan opfylder du kravene

Konklusionen er, at det i de fleste tilfælde faktisk er muligt at opnå mindst 75 pct. udnyttelse af kvæggyllen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det bliver en udfordring. For at nå kravet, skal husdyrgødningsanvendelsen på bedriften være helt i top. Det vil fx sige, at nedfældning og forsuring skal ske efter forskrifterne, og husdyrgødningen kun skal udbringes under vejrforhold og tidspunkter på året, hvor virkningen er optimal. For dybstrøelse kan man på tilsvarende vis opnå 50 pct. udnyttelse. Det gælder især, hvis størsteparten af dybstrøelsen nedpløjes om foråret. 

Økologerne er udfordret

For økologer kan det være vanskeligere at tilpasse sig de nye krav, da der her ikke er mulighed for bl.a. forsuring og anvendelse af nitrifikationshæmmere. Landbrug & Fødevarer har derfor rettet henvendelse til fødevareminister Mogens Jensen og opfordret til, at man, inden bekendtgørelsen træder i kraft, finder en løsning, så vilkårene for økologiske husdyrbrug ikke forringes af de skærpede udnyttelseskrav. Det er bemærket i ministeriets meddelelse, at der vil blive behov for særlige tiltag for økologerne. En af de muligheder, der undersøges, er, om tildelingsgrænserne, der i dag hedder 60 eller 100 kg udnyttet kvælstof, kan hæves, så de kompenserer for de virkemidler, som økologerne ikke har adgang til. 

Tabel 1. Kvælstofudnyttelse i kvæggylle ved meget god landmandspraksis på forskellige jordtyper og sædskifter. Effekterne er baseret på forsøg ved SEGES og Aarhus Universitet.

Kvælstofeffekt, pct.
1. årseffekt Effekt inklusiv eftervirkning
JB 1 vandet, 2/3 majs 65 80
JB 1 vandet, 1/3 majs 63 78
JB 4, uvandet, 2/3 majs 65 80
JB 4, uvandet, 1/3 majs 61 76

Derfor indføres kravet

Indholdet af nitrat i grundvandet falder ikke alle steder. Derfor har EU forlangt, at der gøres noget ekstra for at leve op til Nitratdirektivet. Det indebærer blandt andet, at udnyttelseskravet til husdyrgødning skærpes – for kvæggylle og dybstrøelse med 5 pct. 

Vil du vide mere?