Vejledning for Betanal/Herbasan i spinat til frø

Off-label godkendelse.

Off-labelmidler Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Betanal/Herbasan i spinat til frø

 

Middelnavn
Betanal og Herbasan.   

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i spinat til frøavl".
"Halm og andre rester må ikke opfodres".  

Advarsel
"Se Betanal/Herbasan etiketten".    

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Betanal/Betanal Classic/Herbasan i spinat til frøavl
For at opnå den bedste ukrudtsbekæmpelse skal der sprøjtes på ukrudtets kimbladstadium, uanset spinatens størrelse.

Der bør sprøjtes om morgenen/formiddagen på tørre til let fugtige planter, mens luftfugtigheden er høj.   

1. sprøjtning udføres, når det først fremspirede ukrudt er på kimbladstadiet. Intervallet mellem 1. og 2. sprøjtning bør ikke overstige 5-8 dage, efterfølgende skal der sprøjtes 1-2 gange, når der spirer nyt ukrudt frem.
 Betanal Ved lavt ukrudtstryk uden dominerende arter
Dosis l pr. ha
1. sprøjtning 1,0         Betanal
2. sprøjtning 1,0-1,5   Betanal
3. sprøjtning 1,0-1,5   Betanal
4. sprøjtning 1,0-1,5   Betanal

 

 Herbasan

Ved lavt ukrudtstryk uden dominerende arter
Dosis l pr. ha

1. sprøjtning

1,0-2,0   Herbasan

2. sprøjtning

1,0-2,0   Herbasan

3. sprøjtning

1,0-2,0   Herbasan

4. sprøjtning

1,0-2,0   Herbasan

 

Bemærk at maks. dosis af phenmedipham på 6 l Betanal/Herbasan pr. ha pr. år ikke må overskrides.

Risiko for skade
Lysbladede spinat typer (spidsfrøede) er mere følsomme, og der bør derfor anvendes lavere doser af Betanal/Herbasan end de ovenfor anførte.

På grund af risiko for skader på afgrøden bør der aldrig sprøjtes på dage, hvor den efterfølgende nats temperatur bliver under +30 C.
Ved overgang fra koldt og fugtigt vejr til varmt og solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på både spinat og ukrudt på grund af et tyndt vokslag på planterne.

Under sådanne forhold bør behandlingen gennemføres sidst på dagen for at opnå en større skånsomhed overfor spinaten.

Alle forhold, der påvirker afgrøden i negativ retning f.eks. insektangreb, rodbrand, manganmangel, skader af forudgående ukrudtssprøjtninger, store temperaturudsving m.m., kan medføre, at afgrøden har svært ved at nedbryde det virksomme stof, hvorved risiko for skade på spinaten øges.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Betanal og Herbasan vil, hvis sprøjtetidspunkterne overholdes, kunne give en rimelig god effekt på en række besværlige ukrudtsarter. Der vil dog være betydelig risiko for, en for lille effekt, men pga. spinatens følsomhed kan større dosering ikke anbefales.

Konklusion:

DJF kan, på trods af risiko for manglende effekt ved anvendelse af phenmedipham alene, anbefale Betanal og Herbasan i spinatfrøavl efter ovenstående vejledning.  

 

April 2009/December 2010

 

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler
Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003