Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Biodiversitetssymposium afholdt igen efter Corona

Den 23. og 24. juni lagde Mærsk Tårnet i København rammerne om symposiet der traditionelt set er blevet afholdt hvert andet år siden 2011 i et tæt samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universitet.

Symposiet bød på præsentationer fra internationale og nationale hovedtalere der satte scenen, med oplæg om nedgangen i verdens hval populationer, inddragelse af offentligheden i naturovervågning, forvaltning af skovnatur, insekt nedgangen og ikke mindst regeringens naturvision ved miljøminister Lea Wermelin. 

Symposiet var godt besøgt med over 400 tilmeldte fra kommuner, private firmaer, universiteter og andre undervisningsinstitutioner og blev afsluttet med et par ord til opsummering af det overståede symposium og det næste symposium som efter planen vender tilbage til Aarhus Universitet i 2024.

Foruden præsentationer fra hovedtalerne, blev deltagerne opdateret på den nyeste viden om biodiversitet under de følgende overordnede temaer.

"Mod nye naturmål" og "Arealreservation til vild natur"

Den hidtidige tilgang til biodiversitetsbevarelse blev evalueret, både internationalt og i Danmark, og der blev peget på nye fremgangsmåder og initiativer med et større fokus på vild natur med naturlige processer. Her fik deltagerne blandt andet et indblik i internationale målsætninger og den danske naturindikator som en ny tilgang til hvordan vi måler og forstår biodiversitetsbevarelse.

"Next generation monitoring" og "Nature-based solutions"

Under symposiet blev nye metoder til overvågning og evaluering af naturens tilstand og indsatser præsenteret for deltagerne, heriblandt hvordan arter og områder fremover kan overvåges med kamerafælder, droner og indsamling af DNA. Den positive effekt af naturbevarelse på andre dagsordener blev også præsenteret – specielt med fokus på den positive effekt af natur på befolkningens sundhed, og mere generelt på arbejdet med at finde fælles løsninger på udfordringer hvor naturen kan bidrage.

"Genopretning af våd natur i kystområder, ådale og moser" og "Genopretning af selvforvaltende natur i skov og mark"

Her blev der gået mere i dybden med praktiske erfaringer for hvordan naturen kan tilgodeses når vandet føres tilbage til landskabet i f.eks. vådområdeprojekter og lavbundsprojekter. Herudover blev der blev kigget grundigere på hvordan naturen kan genoprettes mest omkostningseffektivt med helårsgræssende dyr, veteranisering af træer og maskinel afskrabning af førne lag.

"Vild natur og by- og landskabszone" og "Borgere og biodiversitet"

Den vilde naturs rolle i byen og inddragelse af borgere og lægfolk i biodiversitetsdagsordenen blev diskuteret med præsentationer af naturens tilstand, initiativer for indsamling af artsdata og projekter indenfor bynatur.

Vil du vide mere?

Støttet af