Vejledning for Hussar OD i engrapgræs til frøavl

Vejledning for Hussar OD i engrapgræs til frøavl.

Off-labelmidler Havefrø Landscentret, Planteavl

Vejledning for Hussar OD i engrapgræs til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes om foråret i engrapgræs til frøavl"
"Behandlet halm må ikke anvendes til foder"

Advarsel
"Se Hussar OD etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Hussar OD i engrapgræs til frøavl
Hussar OD + Renol bør kun anvendes på arealer, hvor der er problemer med enårig rapgræs.
For at opnå den bedste bekæmpelse af ukrudt, skal der sprøjtes, når ukrudtet er i vækst, normalt først i april.
Bedst effekt på enårig rapgræs opnås på små planter. Hussar OD er ikke i stand til at bekæmpe store planter af enårig rapgræs tilfredsstillende, men normalt påvirkes væksten af enårig rapgræs af Hussar OD, så frøvarens indhold af enårig rapgræs reduceres.
Hussar OD har endvidere god effekt på de fleste 2 kimbladede ukrudtsarter. Særlig god er effekten på kamille og fuglegræs.

Sprøjtetidspunkt og teknik
Om foråret når der er god vækst i såvel ukrudt som afgrøde, normalt først i april.
Det skal sikres, at såvel nyfremspirede som etablerede planter af enårig rapgræs bliver ramt af sprøjtevæsken. Derfor bør der anvendes en passende lav kørehastighed, 5-6 km pr. time.

Dosis
Der skal anvende 0,05-0,1 liter Hussar OD pr. ha. Der skal tilsættes 0,5 l Renol pr. ha.

Risiko for skade
Det sker ofte, at væksten af engrapgræs standser midlertidigt efter en sprøjtning med Hussar OD. Denne vækststandsning kan i de fleste tilfælde ses gennem hele forsommeren.
I ca. halvdelen af de gennemførte forsøg er der opstået udbyttetab, opgjort som kg frø. I forsøgene, hvor der har været udbyttetab, har reduktionen i de flest tilfælde været mellem 3 og 5%, men tab på op til 10% er set. For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Hussar OD i engrapgræs til frøavl efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Hussar OD i engrapgræs, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003